Österåkers kommuns logotype

Ordlista och förklaringar

Här är en lista A-Ö med ord och begrepp kring hus, byggnationer, lagar med mer. Plan- och bygglagen innehåller en hel del fackuttryck. I menyn nedan hittar du förklaringar till några av de vanligt förekommande uttrycken.

Saknar du något ord? Hör gärna av dig till bygglovavdelningen så att vi kan lägga till det.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Å Ä Ö

Altaner

Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken. Särskilt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen kan du behöva tänka på detta.

Du kan läsa mer om detta under Altan, skärmtak, pool och uteplats Öppnas i nytt fönster.

Altaner, inglasning

Inglasning av uteplatser kräver bygglov.

Du kan läsa mer om detta under Altan, skärmtak, pool och uteplats Öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljöplan

Vid nybyggnation, renovering eller andra större projekt är du som byggherre ansvarig att upprätta en arbetsmiljöplan. Det handlar om regler om ansvar och säkerhetsplanering vid byggnadsarbeten. Reglerna finns att läsa på Arbetsmiljöverket webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Avskrivning av ett ärende

Avskrivning av ett ärende görs när ansökan skickats in men återtas av sökanden. En avskrivning är förenat med en avgift. Trots att det inte blir något lovbeslut eller startbesked måste inskickad ansökan registreras, behandlas och arkiveras.

Avvisning av ett ärende

Avvisning av ärenden görs när kompletteringar inte skickas in av sökanden, trots påminnelser. Trots att det inte blir något lovbeslut eller startbesked måste inskickad ansökan registreras, behandlas och arkiveras.

Badtunna

Pool som placeras ovan mark, exempelvis badtunnor, kräver inte bygglov.

Balkong, inglasning (lägenhet)

Inglasning av balkong kräver bygglov.

Balkong

Att bygga balkong kräver bygglov.

Bergvärme

För jord- och bergvärmepumpsanläggning gäller särskilda regler. Det är kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning Öppnas i nytt fönster. som handlägger dessa ärenden.

Boj

Att lägga ut en eller flera bojar kan kräva strandskyddsdispens. Dispens behövs i regel inte om en enstaka boj läggs i anslutning till en etablerad tomtplats som når ner till stranden.

Vid osäkerhet rekommenderas du att kontakta bygglovenheten för att få bojen bedömd.

Brandfarliga varor

Tillstånd för hantering av brandfarliga vätskor, gaser eller brandreaktiva varor i Österåker ansöker du om hos Storstockholms brandförsvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Brandskyddsbeskrivning

En brandskyddsbeskrivning beskriver hur en byggnad är projekterad (planerad) för att skyddas mot brand och spridning av brand.

Brandskyddsbeskrivning anpassas till byggnaden eller projektet och innehåller ofta följande: beskrivning av utrymningsvägar, brandceller, ventilationen, konstruktionens bärförmåga, förutsättningar för släckningsarbete, brandtekniska installationer samt planer för drift och underhåll.

Andra viktiga åtgärder som ska redovisas gällande brandspridning mellan byggnader är åtgärder tagna för brandväggar, taktäckning och avstånd till annan byggnad.

Även sektioner av större byggnader och utformning av takfot kan vara aktuellt. Detta kan styrkas med hjälp av brandritningar och situationsplan.

Bruttoarea

Bruttoarea är area av alla våningsplan begränsad av omgivande väggars utsida.

Läs mer om bruttoarea här. , 189.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Brygga

För att bygga ny brygga eller bygga till en befintlig brygga kräver att du söker dispens från strandskyddsbestämmelser i miljöbalken.

Du kan läsa mer om detta under Strandskydd, bryggor och sjöbodar. Öppnas i nytt fönster.

Bygganmälan

Sedan 2 maj 2011 behandlas bygglov och anmälan som ett ärende, det vill säga en separat bygganmälan behövs inte för dessa ärenden.

Byggbuller

Vid all byggnation uppstår buller i olika former. Bullret kan komma från byggnadsarbetena, från transporter inom eller från och till byggplatsen. Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har tagit fram allmänna råd om byggbuller.

Byggherre

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till exempel ett företag eller en bostadsrättsförening. Byggherren har ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs.

Bygglovshandlingar (vilka handlingar ska bifogas)?

Vilka handlingar som ska skickas in till din bygglovsansökan redovisas under Bygglov Öppnas i nytt fönster.

Byggnadsarea

Byggnadsarea är den yta byggnaden upptar på marken.

Läs mer om byggnadsarea här. , 180.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Byggnadshöjd

Byggnadshöjd är avståndet mellan markens medelnivå till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Höjden ska räknas från den medelnivå som marken har invid byggnaden. Om byggnaden ligger närmre allmän plats än sex meter ska dock byggnadshöjden räknas från medelmarknivån på den allmänna platsen invid tomten om det inte finns särskilda skäl att utgå från annat.

Läs mer om byggnadshöjd här. , 157 kB, öppnas i nytt fönster.

Byggsanktionsavgift (svartbyggaravgift)

Om man bygger utan bygglov och startbesked, tar en byggnad i bruk utan slutbesked eller bryter mot plan – och bygglagen på något annat sätt ska kommunen ta ut en byggsanktionsavgift. För att undvika byggsanktionsavgift kan man utföra rättelse vilket innebär att den olovligt åtgärden tas bort (rivs).

Carport

En carport kräver bygglov alternativt anmälan om bygglovfri attefallsbyggnad om reglerna kring detta uppfylls.

Detaljplan

Detaljplanen reglerar vad man får bygga inom ett visst område. I detaljplanen regleras bland annat:

 • Fastighetens eller områdets användning, ex bostäder, parkmark, industri, centrum.
 • Hur nära fastighetsgräns en byggnad får placeras.
 • Hur stora byggnaderna får vara.
 • Våningsantal och höjd på byggnaderna.
 • Utformning av en byggnad eller ett bebyggelseområde, t.ex. att alla byggnader ska placeras på likartat sätt mot gata eller att alla tak ska ha en viss takbeläggning och färg.

Dimensioneringskontroll

Dimensioneringskontrollen syftar till att förhindra allvarliga fel i projekteringen av byggnaden, avseende dimensionering av konstruktionsdelar med bärande eller stabiliserande funktion.

Dimensioneringskontrollen består i att byggnadskonstruktören för projektet eller någon annan än den som har utfört konstruktionsritningar/beräkningar ska kontrollera de dimensioneringsförutsättningar som använts och de bygghandlingar och beräkningar som upprättats.

Vem som kan utföra dimensioneringskontrollen är beroende av vilka lastfall och vilken säkerhetsklass som konstruktionen avser.

Dimensioneringskontrollen kan vara både mer eller mindre omfattande beroende på hur komplex byggnaden är.

Det är den konstruktör (eller liknande) som gör dimensioneringskontrollen som ska avgöra om det är hög risk för kollaps eller inte, och för vilka konstruktionsdelar det då krävs en dimensioneringskontroll.

Den ansvarige som utfört dimensioneringskontrollen ska anges med namn och gärna företag.

Läs mer om dimensioneringskontroll på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Eldstad

Om kakelugn, öppen spis eller kamin installeras ska du anmäla det till bygglovenheten.

Ska en utanpåliggande skorsten byggas krävs även bygglov för väsentlig fasadändring.

Du kan läsa mer om detta under Kaminer och eldstäder. Öppnas i nytt fönster.

Energibehovsberäkning

Krävs när man bygger nya byggnader och större tillbyggnader.

Energibehovsberäkningen är till för att visa att byggnaden klarar de uppställda energikraven. Hur mycket energi en byggnad tillåts förbruka är beroende av var i landet den är belägen och vilken typ av uppvärmning som används.

Tänk på att energibehovsberäkningen behöver utföras av person med nödvändig kompetens.

Energideklaration

Energideklarationen är ett dokument med bland annat uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus. Energideklarationen är till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Energideklarationen kan då användas för att jämföra olika hus med varandra. 

Läs mer om energideklaration på Boverkets webplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enkelt kartutdrag

Enkelt kartudrag används vid vissa typer av byggnationer. Vilken typ av byggnation som kräver ett enkelt kartudrag.

Läs här vilken karta du ska anväda i ditt bygglov. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartutdraget beställer du hos kommunens geodataenhet. Öppnas i nytt fönster.

Enskild vatten- och avloppsanläggning

För att få anlägga ett nytt avlopp eller göra ändringar i ett som redan finns så krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

E-post: miljoskydd@osteraker.se

Att borra ny brunn kan kräva tillstånd. För mer information kontakta Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Öppnas i nytt fönster..

Exempelritningar

Vi har exempelritningar (PDF) för olika typer av byggnationer. Se nedan:

Fasadritning

En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader. Förutom ytterväggar visar fasadritningen även tak, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, takkupor mm. Fasadritningen ska ritas i skala 1:100.

Läs mer om fasadritning här , 246.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Fasadändring

Inom detaljplanerat område är en utvändig ändring av fasader och tak ofta en bygglovpliktig åtgärd. Även om en åtgärd inte är bygglovpliktig ska en ändring utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag bevaras och med hänsyn till omgivningen.

I vissa områden och på vissa fastigheter gäller skärpta krav. Till exempel om det gäller ett enhetligt radhus/kedjehusområde eller om bygganden ligger i ett område som utgör kulturmiljö eller med starka karaktärsdrag.

Kontakta bygglovenheten för mer information.

Fettavskiljare

Kommunens vattenledningsnät är gjort för att ta emot vatten från hushåll men inte fett i större mängder. Fettavskiljare ska finnas i restauranger, livsmedelsbutiker, gatukök, livsmedelsproducenter och liknade verksamheter. Mer information finns på Roslagsvattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Flaggstång

En flaggstång behöver inte bygglov. Placeras den inom strandskyddat område kan den däremot kräva strandskyddsdispens.

Friggebodar

En friggebod är en mindre komplementbyggnad som inte kräver bygglov.

 • Max 15 m² byggnadsarea.
 • Ska placeras i bostadshusets omedelbara närhet.
 • Totalhöjden är max 3 meter från medelmarknivån till taknock.
 • Får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter från grannens gräns, gata eller allmän plats.
 • Om friggeboden placeras närmare än 4,5 meter till grannens gräns måste grannens medgivande inhämtas.
 • En friggebod får placeras på prickmark, korsprickad mark etc. och räknas inte in i byggrätten för fastigheten.
 • Placeras den inom strandskyddat område måste du söka strandskyddsdispens för friggeboden.

Mer information finns under Friggebodar. Öppnas i nytt fönster.

Fritidsbåt, husvagn och husbil - uppställning på tomt

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ställa upp fritidsbåt, husvagn och/eller husbil. Uppställningen ska göras minst 4,5 meter från tomtgräns. Uppställningen ska vara av säsongskaraktär. De får ställas upp på tomten under den säsong de inte används. Om de står uppställda hela året gäller inte undantaget från lovplikt. Uppställningen får inte innebära en betydande olägenhet för omgivningen.

Läs mer om uppställning av fritidsbåtar, husvagnar och husbilar på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fönster - fönsterbyte

Insättning av nya fönster kan vara en bygglovpliktig åtgärd om det innebär en stor fasadändring eller förändrar byggnadens karaktärsdrag. Att sätta in fönster eller en dörr i en helt obruten fasad kräver bygglov. Kontakta bygglovenheten för mer information.

Läs mer nedan vad som gäller för Takfönster.

Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

Läs mer om färdigställandeskydd på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked kan du ansöka om i det fall det råder oklara förutsättningar om vilka möjligheter det finns att bygga eller dela din fastighet. Det är alltså inte ett snabbt besked som kan ges muntligt.

Du kan läsa mer om detta under Förhandsbesked. Öppnas i nytt fönster.

Geoteknisk undersökning

En geoteknisk undersökning visar vad marken består av som till exempel berg, lera eller sandjord men ger också svar på hur hållfast marken är och även hur stor risken är för fuktproblem. En undersökning ger ofta en bra bild av vilka typer av husgrunder som kan tänkas passa för just denna mark. Hur djupt ner och hur detaljerad denna analys blir beror mycket på markens beskaffenhet.

En geoteknisk undersökning kan, om man är osäker på markförhållanden, bli en lönsam åtgärd – att spränga, påla eller tvingas till utgrävning med återfyllnad av nytt material kan bli mycket kostsamt.

Grannförfrågan - grannhörande

Grannförfrågan kallas det när grannar och andra sakägare som berörs av en lovpliktig åtgärd får möjlighet att yttra sig. Grannhörande sker bland annat när bygglovsansökan innehåller avvikelser från detaljplanen. Det grannen ska yttra sig om är avvikelsen, inte lovansökan i sig. Grannförfrågan sker även när man ska bygga utanför detaljplanerat område och den sökta åtgärden inte är en kompletteringsåtgärd.

Handikappanpassning

Läs mer nedan under Tillgänglighet.

Handläggningstid för bygglovansökan

Enligt lag ska handläggningstiden vara max 10 veckor från det att vi har fått in samtliga underlag och uppgifter som behövs för att vi ska kunna fatta beslut i ditt ärende. Om det är nödvändigt får tiden beslutas förlängas en gång med högst 10 veckor.

Handläggning går snabbare om fullständiga handlingar lämnas in med ansökan. Ansökan som innebär avvikelser från detaljplanen tar normalt längre tid än de som följer detaljplanen.

Husvagn, husbil och fritidsbåt - uppställning på tomt

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ställa upp fritidsbåt, husvagn och/eller husbil. Uppställningen ska göras minst 4,5 meter från tomtgräns. Uppställningen ska vara av säsongskaraktär. De får ställas upp på tomten under den säsong de inte används. Om de står uppställda hela året gäller inte undantaget från lovplikt. Uppställningen får inte innebära en betydande olägenhet för omgivningen.

Läs mer om uppställning av fritidsbåtar, husvagnar och husbilar på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Häckar/buskage

Att plantera en häck på din fastighet kräver ingen anmälan eller bygglov. Däremot kan hänsyn behöva tas till grannar. För planeringar mot gata och korsningar gäller särskilda regler. Öppnas i nytt fönster.

In- och utfarter

Att göra en ny eller ändra en befintlig in- eller utfart kräver tillstånd från väghållaren.

Jalusier

Jalusier eller rullgaller som monteras över skyltfönster eller dylikt, är en fasadändring som kräver bygglov. Rullgaller som placeras på insidan av ett glasparti kräver inte bygglov.

Kolonistuga

Det behövs bygglov för att bygga en kolonistuga, bod, växthus m.m. inom ett koloniområde. Det behövs också bygglov för att bygga till eller för att göra en fasadändring eller om man vill uppföra plank och murar. Friggebods- eller attefallsreglerna gäller inte inom koloniområden.

Kontaktuppgifter

Telefon bygglovenheten: 08-540 811 01 – måndag – fredag kl. 10-12.

E-post: bygglov@osteraker.se

Besöksadress: Alceahuset – Servicecenter – Hackstavägen 22.

Kontrollansvarig

När man ansöker om bygglov ska man samtidigt ofta anmäla en kontrollansvarig (KA) som arbetar på uppdrag av byggherren. KA ska hjälpa byggherren att upprätta en kontrollplan och se till att kontrollplanen följs samt att kontroller utförs. KA ska vara certifierad och på Boverket kan du söka efter certifierade kontrollansvariga.

Gäller ditt bygglov en okomplicerad tillbyggnad eller nybyggnad av en enklare byggnad krävs i regel ingen KA.

Du kan söka efter certifierade kontrollansvariga på RISE eller Kiwas webbplats.

Behöriga certifierade personer (på RISE:e webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöriga certifierade personer (på Kiwas webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollplan

En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL för åtgärden kan antas komma att uppfyllas.

Korsprickad mark

I detaljplanen kan kommunen på olika sätt styra var man inte får bygga, eller begränsa det som får byggas. På korsprickad mark får i regel enbart en viss typ av byggnader uppföras, vanligtvis garage och uthus.

Laga kraft

Laga kraft innebär att ett beslut inte går att överklaga längre. Beslut om bygglov för ärenden som kommit in från och med den 2 maj 2011 får laga kraft genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar, (om inte beslutet överklagats).

Bygglovsbeslut enligt plan- och bygglagen före 2 maj 2011 får inte laga kraft. De kan därför överklagas även fortsättningsvis.

Du kan söka kungörelse gällande bygglov och förhandsbesked på Post- och Inrikestidningars webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lägeskontroll

Lägeskontroll görs som en kontroll av att byggnaden eller anläggningens grund placerats i enlighet med lämnat beslut. Lägeskontrollen ska utföras innan gjutning.

Läs mer om lägeskontroll här. Öppnas i nytt fönster.

Markiser

En markis är ett fällbart solskydd i textil. En fällbar markis kräver inte bygglov.

Markåtgärder

Inom detaljplanerat område måste man söka marklov om man ändrar markens nivåer, upp eller ner, med mer än 0,5 meter. Observera att markarbeten inom strandskyddat område kräver strandskyddsdispens.

Du kan läsa mer om markåtgärder under Marklov. Öppnas i nytt fönster.

Materialinventering

När en byggnad eller en del av en byggnad ska rivas ska materialet byggnaden innehåller redovisas i en materialinventering.

Du kan läsa med om detta under Riva, rivningslov Öppnas i nytt fönster..

Mall på Materialinventering , 249.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Muddra

Muddring innebär att bottenmaterial i en sjö, ett vattendrag eller i havet tas bort. En muddring kan påverka växt- och djurlivet avsevärt. Åtgärden kräver ofta strandskyddsdispens samt anmälan eller tillstånd om vattenverksamhet. Frågor om vattenverksamhet hanteras av kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning. Ska dessutom muddermassorna läggas upp på land kan detta kräva strandskyddsdispens vilket handläggs av byggnadsnämnden.

Du kan läsa mer om detta under Strandskydd, bryggor och sjöbodar. Öppnas i nytt fönster.

Mur, plank och staket

Ett plank kräver alltid bygglov.

Staket som är högre än 1,2 meter kräver bygglov.

En mur som understiger 50 centimeter är bygglovbefriad om muren ligger väl in på egen fastighet och inte strider mot eventuell detaljplan i övrigt.

Du kan läsa mer om detta under Staket, mur och plank. Öppnas i nytt fönster.

Måla om (ändra färg/kulört)

Finns detaljplan ska du söka bygglov om färgändringen väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

I vissa områden och på vissa fastigheter gäller skärpta krav. Till exempel om det gäller ett enhetligt radhus/kedjehusområde eller om bygganden ligger i ett område som utgör kulturmiljö eller med starka karaktärsdrag.

Kontakta bygglovenheten om du är osäker.

Ovårdad tomt och byggnad

Tomter och byggnader ska, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

Du kan läsa mer om detta under Olovligt byggnade (Svartbygge) Öppnas i nytt fönster.

Parkeringsplatser

På en tomt som tillhör ett en- eller tvåbostadshus krävs inte bygglov för parkeringsplatser för fastighetens behov. Observera att på en fastighet avsedd för bostadsändamål är det alltså i regel personbilar för hushållets behov som är tillåtna utan att bygglov krävs.

Parkeringsplatser på tomter vid andra typer av byggnader kräver alltid lov.

Pelletspanna

Om du ska installera en pelletspanna ska du anmäla det till bygglovenheten.

Du kan läsa mer om detta under Kaminer och eldstäder. Öppnas i nytt fönster.

Pentry

Är ett mindre och enklare utrymme för matlagning.

Plank, staket och mur

Ett plank kräver alltid bygglov.

Staket som är högre än 1,2 meter kräver bygglov.

En mur som understiger 50 centimeter är bygglovbefriad om muren ligger väl in på egen fastighet och inte strider mot eventuell detaljplan i övrigt. Tänk på att området mot gata/vägområde ofta är markerat med så kallad prickmark i detaljplanen. Det innebär att detta område inte får bebyggas med bygglovfria murar utan bygglov för detta måste sökas.

Särskilda bygglovfria regler för en- och tvåbostadshus:

 • I anslutning till bostadshuset får man utan bygglov anordna skyddade uteplatser med mur eller plank. Muren/ planket får inte vara högre än 1,8 meter, skall placeras inom 3,6 meter från bostadshuset och inte närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.

Du kan läsa mer om detta under Staket, mur och plank. Öppnas i nytt fönster.

Illustrationsbild - Staket, spaljé, plank , 386.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Planritning

En planritning visar byggnaden ett horisontellt snitt (ovanifrån) med rumsindelning, dörrar, fönster, eldstad, trappor, fast inredning, altaner med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övreplan och källarplan. Planritningen ska ritas i skala 1:100.

Läs mer om planritning här. , 246.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Pool

Du kan läsa mer om pool under Altan, skärmtak, pool och uteplats Öppnas i nytt fönster.

Post- och inrikes tidningar

Från och med den 2 maj 2011 kungörs alla beviljade lov och förhandsbesked i Post- och inrikes tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på nätet.

Prickmark

I detaljplanen kan kommunen på olika sätt styra var man inte får bygga, eller begränsa det som får byggas. Ett sätt är att med olika typer av så kallad "prickmark" begränsa byggandet eller visa vad som får byggas.

Protokoll

Du kan inte hitta bygglovprotokoll/beslut på webben. Är du intresserad att ta del av ett beslut är du välkommen att ringa eller skicka e-post till bygglovenheten.

Ridhus/stall

Är vanligtvis en bygglovpliktig åtgärd. Detta gäller även om du har en fastighet som är registrerad som en jordbruksfastighet.

Rivning

För att riva en byggnad eller delar av en byggnad behövs rivningslov i de flesta fall inom detaljplanerat område.

Du kan läsa mer om detta under Riva, rivningslov. Öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdagar för byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli.

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Situationsplanen kan upprättas på olika kartmaterial, beroende på vad och var man ska bygga (nybyggnadskarta eller enkelt kartutdrag).

Situationsplanen ska ritas i skala 1:500 (eller annan lämplig skala som är anpassad till fastighetens storlek).

Läs här vilken karta du ska använda i ditt bygglov. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på hur du ska måttsätta byggnader på en situationsplan. , 188.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Skyltar

Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt inom planlagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten. Utanför område med detaljplan krävs det inte bygglov för att sätta upp en skylt.

Läs mer om skyltar på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skärmtak Länk till annan webbplats.

Ett eller flera skärmtak om sammanlagt max 15 m² per fastighet får anordnas på en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. Skärmtak får inte placeras närmare grannens gräns än 4,5 meter utan dennes medgivande.

Inglasning av uteplatser under ett bygglovbefriat skärmtak kräver bygglov.

Du kan läsa mer om detta under Altan, skärmtak, pool och uteplats Öppnas i nytt fönster.

Slutbesked

Byggnadsnämndens slutbesked innebär att byggnadsverket får tas i bruk. Man får till exempel inte flytta in i en byggnad förrän den är godkänd med ett slutbesked.

Läs mer om slutbesked på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slutsamråd

När ett byggprojekt som har omfattats av tekniskt samråd avslutas ska byggnadsnämnden kalla till ett slutsamråd, om det inte är uppenbart obehövligt.

Läs mer om slutsamråd på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solceller (paneler) och solfångare

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan kan bygglov krävas för solenergianläggningar på byggnader inom kulturmiljö.

Storstockholms brandförsvar har i broschyren "Vägledning vid utformning och installation av solcellsanläggning och batterilagersystem" sammanställt viktiga frågor att beakta vid en kommande installation. Du hittar broschyren på den här sidan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om solceller på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spaljéer

Spaljé, som är mycket genomsiktliga (cirka 80 %), är inte bygglovspliktiga. Gunnebostängsel kräver aldrig bygglov. Spaljéen ska kunna underhållas från egen fastighet. Spaljéer kan kräva strandskyddsdispens om det placeras inom strandskyddat område.

Illustrationsbild - Staket, spaljé, plank , 62 kB, öppnas i nytt fönster.

Sprängning

För att spränga krävs tillstånd från polisen.

Staket

Du får bygga staket utan bygglov om det är max 1,20 meter över mark. Genomsiktligheten ska vara cirka 50%. Staket ska placeras på din tomt så att allt underhåll kan ske från egen fastighet. Vill du placera staketet på tomtgräns ska du ha grannens medgivande. Staket kan kräva strandskyddsdispens om det placeras inom strandskyddat område.

lllustrationsbild - Staket, spaljé, plank , 62 kB, öppnas i nytt fönster.

Stall/ridhus

Är vanligtvis en bygglovpliktig åtgärd. Detta gäller även om du har en fastighet som är registrerad som en jordbruksfastighet.

Startbesked

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har fattat ett beslut om startbesked.

Läs mer om startbesked på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strandskydd

Inom strandskyddat område får man inte uppföra nya byggnader, ändra användning av byggnader eller utföra anläggningar eller anordningar som förhindrar eller avhåller allmänheten att beträda ett område där man annars fått färdas fritt. Man får inte heller göra grävnings- eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar, eller göra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Du kan läsa mer om detta under Strandskydd, bryggor och sjöbodar. Öppnas i nytt fönster.

Stycka tomt

Ligger din fastighet inom ett område med detaljplan ska du vända dig till Lantmäteriet med ditt ärende.

Lantmäteriet, Box 477 00, 117 94 Stockholm. Telefon 0771- 63 63 63.

Vill du stycka för att bygga nytt bostadshus och din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område måste detta prövas i ett förhandsbesked.

Du kan läsa mer om detta under Förhandsbesked. Öppnas i nytt fönster.

Takfönster

Takfönster som ligger utmed takets lutning (inte är en takkupa) och placeras mellan takstolarna kräver inte bygglov. Takfönster som påverkar takstolskonstruktionen kräver en anmälan.

Tekniskt samråd

I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos byggnadsnämnden. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt.

Läs mer om tekniskt samråd på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighet (handikappanpassning)

Nya bostäder ska vara tillgängliga, det vill säga att de ska kunna nås utan nivåskillnader, och de ska ha invändiga mått som gör att en rullstolsburen person kan nyttja bostaden.

När man inreder en ny bostad i en befintlig byggnad är utgångspunkten att den ska vara tillgänglig, om det inte är uppenbart oskäligt med hänsyn till ändringens omfattning, eller om det innebär en förvanskning av byggnaden. I sådana fall kan det accepteras att inte hela kravet på tillgänglighet uppfylls.

Informationsbroschyr om tillgänglighet i en- och tvåbostadshus Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster. , 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighet - enkelt avhjälpta hinder

Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt Boverkets föreskrifter.

Tomtplatsavgränsning

När byggnadsnämnden fattar ett beslut om strandskyddsdispens ska beslutet även omfatta en avgränsning av den tomtplats eller den mark som får användas. Avgränsningen ska framgå av beslutet och markeras på en karta.

Du kan läsa mer om tomtplatsavgränsning på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Trädfällning

Inom detaljplanerat område kan det i vissa planer finnas krav på marklov för trädfällning. Då måste marklov sökas. Förbud för trädfällning kan också finnas inom naturreservatsområden, kontakta i så fall länsstyrelsen eller miljö- och hälsoskyddsenheten. Inom strandskyddat område kan trädfällning kräva ett beslut om strandskyddsdispens.

Trädäck

Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver ofta inte bygglov. Har du en fastighet som ligger inom strandskyddat område, kan trädäcket kräva strandskyddsdispens, trots att det inte kräver bygglov.

Tält

Tält för tillfällig (kortvarig) användning kräver inte bygglov. För långvarig uppställning av tält behöver du söka bygglov.

Ut- och infarter

Att göra en ny eller ändra en befintlig in- eller utfart kräver tillstånd från väghållaren.

Utstakning

I ett bygglov kan det krävas utstakning. Öppnas i nytt fönster. Utstakning görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken enligt bygglovsbeslutet. Även höjdsättning kan förekomma i samband med utstakning.

Vepor

Vepor brukar de tillfälliga reklamskyltar kallas som trycks upp på en duk av tyg eller liknande material. De är ofta stora och täcker hela eller delar av en fasad. Vepor behöver bygglov precis som skyltar.

Vind, inredning av

Att inreda en vind kräver bygglov. Ligger din fastighet inom planlagt område framgår det i planbestämmelserna om vindsinredning är tillåten eller inte.

Vind eller våning?

Här kan du läsa om när en vind definieras som vind och inte våning.

Läs mer om vind eller våning här , 117 kB, öppnas i nytt fönster.

Växthus

Om byggnaden uppfyller kriterierna för en friggebod är den inte bygglovpliktig. I alla andra fall ska bygglov sökas.

Öppettider

Kommunens servicecenter har öppet måndag-torsdag kl. 8-17 och fredagar kl. 8-16 - tfn: 08-540 810 00.

Bygglovtelefonen är öppen måndag-fredag kl 10-12 - tfn: 08-540 811 01.

Du kan maila på bygglov@osteraker.se

Överklaga ett ärende

Alla beslut byggnadsnämnden fattar kan överklagas, men det finns regler för när man får överklaga ett ärende.

Du kan läsa mer om detta under Kungörelser och delgivning Öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.