Olovligt byggande "Svartbygge"

Om du utan lov gör något som behöver bygg, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller svartbygge i dagligt tal.

Det är, gällande lovpliktiga åtgärder, också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att till exempel flytta in i eller använda det du byggt utan slutbesked (Byggnadsnämnden kan dock besluta att en byggnad, etc, får tas i bruk innan slutbesked lämnats).

Vid olovligt byggande ska Byggnadsnämnden i regel ta ut byggsanktionsavgift eller kräva att bygget rivs. Även om lov beviljas i efterhand kan byggsanktionsavgift tas ut.

Avgiften är bestämd utifrån åtgärden och ska betalas av den som ägde fastigheten när överträdelsen begicks, den som begick överträdelsen eller den som fått en fördel av den.

För att slippa betala sanktionsavgiften måste rättelse utföras, vilket innebär att den olovligt utförda åtgärden tas bort/rivs och återställs till ursprungligt skick.

Den som riskerar att få betala en byggsanktionsavgift ska ha möjlighet att yttra sig innan byggnadsnämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift. En byggsanktionsavgift får inte beslutas om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.

Preskriptionstid

Preskriptionstid innebär att rättsliga följder upphör en viss tid efter att de inträffat.

Byggåtgärder har en preskriptionstid på 10 år. Det innebär att det efter 10 år inte är möjligt att ingripa och begära rättelse av åtgärden.

Det innebär inte ett godkännande eller legaliserande av det olovligt utförda.

Ovårdade tomter

Enligt plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas.

Det är fastighetsägarens skyldighet att vårda sin tomt.

Ovårdade tomter kan vara störande och en fara för omgivningen. Det kan handla om skrotupplag eller igenväxta tomter.

Som fastighetsägare är du skyldig att se till att din tomt är i ett vårdat skick.

Detta innebär att tomter inte får innebära olägenhet för omgivningen eller orsaka risk för olycksfall. Vad som betraktas som olägenhet avgörs från fall till fall.

Tomter ska, oavsett om de är bebyggda eller inte, hållas i ett vårdat skick.De ska skötas så att olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

Byggnadsnämnden har ansvar för tillsynen för bland annat tomter och att byggnader hålls vårdade. Föreläggande och vite kan bli aktuellt om inte brister åtgärdas efter uppmaning.

Du kan göra en anmälan om tillsyn till kommunen.

Du kan läsa mer om ovårdade tomter på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Förfallna byggnader

Det är fastighetsägarens skyldighet att vårda sina byggnader.

Ovårdade byggnader kan vara störande och en fara för omgivningen. Det kan handla om byggnationer som inte färdigställts eller byggnader som håller på att rasa.

Som fastighetsägare är du skyldig att se till att dina byggnaders yttre ska hållas i ett vårdat skick. Underhållet ska anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens karaktär. Särskilt värdefulla byggnader ska underhållas så att deras särart bevaras.

Byggnadsnämnden har ansvar för tillsynen för bland annat att byggnader hålls vårdade. Föreläggande och vite kan bli aktuellt om inte brister åtgärdas efter uppmaning.

Du kan göra en anmälan om tillsyn till kommunen.

Du kan läsa mer om förfallna byggander på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad:
Senast uppdaterad: