Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Staket, mur och plank

Bygglov behövs alltid för murar som är högre än 50 centimeter och för täta plank. Här kan du även läsa om vad som gäller för staket, spaljéer, pergola och stängsel.

Murar

För murar som är högre än 50 centimeter krävs alltid bygglov, oavsett om din fastighet ligger inom eller utanför planelagt område. En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur.

En mur som understiger 50 centimeter är bygglovbefriad om den ligger väl in på egen fastighet och inte strider mot eventuell detaljplan i övrigt. Tänk på att området mot gata/vägområde ofta är markerat med så kallad prickmark i detaljplanen. Det innebär att detta område inte får bebyggas med bygglovfria murar. Bygglov för detta måste sökas.

Plank

Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket (max 1,2 meter) och/eller har mindre än 50 procent genomsiktlighet. För att få bygga plank krävs bygglov.

Byggnadsnämnden är normalt sett restriktiv att lämna bygglov för plank som ska placeras mot väg eller gata.

Bild: Staket, plank och spaljé , 111.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bygglovsfria murar och plank

Till ett en- och tvåbostadshus får du anordna en skyddad uteplats med mur eller plank inom 3,6 meter från bostadshuset utan bygglov om muren/planket inte är högre än 1,8 meter. Om muren/planket byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Illustrationsbild bygglovfritt plank/mur(pdf). , 386.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Staket

Du får utan bygglov bygga staket om det är max 1,20 meter över mark. Genomsiktligheten ska vara cirka 50 procent. Staket ska placeras på din tomt så att allt underhåll kan ske från egen fastighet. Vill du placera staketet på tomtgräns ska du ha grannens medgivande.

Spaljé

En spaljé är en öppen konstruktion med stor genomsiktlighet och kräver inte bygglov oavsett höjd.

Pergola

En pergola är ett öppet trädgårdsarrangemang (består av parvisa stolpar som är sammanbundna med överliggare) som har stor genomsiktlighet och kräver inte bygglov. En pergola är en konstruktion utan tak. Vill du ha ett tak på pergolan måste du söka bygglov.

Stängsel

Ett stängsel (exempelvis Gunnebostängsel) är helt genomsiktligt och kräver inte bygglov oavsett höjd.

Glöm inte strandskyddet

Trots att staket, spaljéer, pergola eller stängsel inte kräver bygglov kan åtgärden kräva strandskyddsdispens om din tomt ligger nära vatten.

Ansökan

Nedan ser du de vanligaste handlingarna vi kräver in i ett ärende. Tänk på att dina ritningar ska vara fackmässigt utförda.

Du kan läsa mer om vilka dessa krav är i dokumentet Fackmässiga ritningar , 128.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar ska skickas in:

  • Ifylld och undertecknad anmälningsblankett.
  • Situationsplan i skala 1:500 eller annan lämplig skala.
    Kartunderlaget ska du beställa av kommunens Geodataenhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • På situationsplan ska planket/murarna ritas in och måttsättas till närmaste tomtgränser.
  • Fasadritning i skala 1:100 på planerat plank/mur.
  • Detaljritning i skala 1:50 på planerat plank.
  • Eventuellt krävs en marksektionsritning i skala 1:100 vid uppförande murar.
  • Eventuellt krävs en markplaneringsritning i skala 1:200 vid uppförande av murar.

Blankett: Ansökan om bygglov för murar, plank med mera (pdf) Länk till annan webbplats.

Exempelritning: Plank (pdf) , 545.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempelritning: Murar och markuppfyllnad (pdf) , 221.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Innan du börjar bygga

Innan du börjar bygga måste du ha fått ett startbesked.

I enkla ärenden beslutar Byggnadsnämnden om startbesked tillsammans med bygglovet. För ärenden som kräver tekniskt samråd beslutar Byggnadsnämnden om starbesked så snart samrådsmötet genomförts och vi anser att gällande byggregler kommer att uppfyllas.

Börjar du bygga utan startbesked tas en sanktionsavgift ut.

Publicerad:
Senast uppdaterad: