Österåkers kommuns logotype

Strandskydd, bryggor och sjöbodar

Strandskydd finns i hela Sverige och är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Syftet är att alla ska kunna komma ner till stranden och inte bara den som äger mark. Strandskyddet skyddar även växter och djur.

Illustrationsbild: Strandskyddsområde och tomtplatsavgränsning , 202.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Inom det strandskyddade området är det förbjudet att exempelvis:

  • Bygga nya byggnader
  • Bygga nya bryggor eller utöka arean på befintlig brygga
  • Muddra eller göra utfyllnader
  • Ändra befintliga byggnaders användningssätt
  • Försvåra för allmänheten att beträda ett område, exempelvis med bryggor, staket, plantera en häck, anlägga gräsmattor, förbudsskyltar, vägar, parkeringsplatser mm
  • Utföra åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter

Observera att även bygglovbefriade åtgärder, till exempel friggebod, attefallshus och enskild brygga kräver dispensprövning.

För att kommunen ska kunna lämna dispens från strandskyddet måste det finnas ett särskilt skäl enligt Miljöbalken. Vilka de särskilda skälen är framgår av miljöbalkens 7 kapitel 18 c-d § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökan

Du kan med fördel söka strandskyddsdispens i samband med att du söker bygglov. Dispensprövningen görs då samtidigt som bygglovsprövningen.

Nedan ser du de vanligaste handlingarna vi kräver in i en strandskyddsdispensprövning. Tänk på att dina ritningar ska vara fackmässigt utförda.

Du kan läsa mer om vilka dessa krav är i dokumentet Fackmässiga ritningar , 128.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar ska skickas in med din ansökan som du gör via vår e-tjänst:

Andra typer av handlingar kan komma att begäras efter granskning av ditt ärende.

Bryggor

Vill du bygga ny brygga eller utöka redan befintlig brygga måste du söka strandskyddsdispens för detta. Tänk på att även flytbryggor kräver strandskyddsdispens.

Renovera brygga

Du får utan dispens renovera en befintlig brygga om utseendet eller arean inte förändras. Att helt riva en brygga för att sedan bygga upp den får du inte göra utan att söka strandskyddsdispens.

Normalt får arbeten i vatten inte utföras under tiden 1 april till 31 augusti.

Sjöbodar och andra komplementbyggnader

Vill du bygga sjöbod eller någon annan typ av komplementbyggnad (exempelvis bastu, gäststuga, uthus och förråd) måste du både söka strandskyddsdispens och bygglov alternativt anmäla som bygglovfri attefallsbyggnad.

Läs mer om Bygglov Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Attefallshus Öppnas i nytt fönster.

Muddra

Muddring är ett samlingsnamn för åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Det sker bland annat genom grävning, sprängning och rensning i vattenområde. På sidan Muddring och vattenverksamhet kan du läsa mer om vattenverksamhet och hitta anmälningsblanketter.

Tomtplatsavgränsning

När Byggnadsnämnden beslutar om strandskyddsdispens krävs att det ingår en avgränsning av den tomtplats eller den mark som får användas. Avgränsningen ska framgå av beslutet och markeras på en karta.

Tomten är det område där markägaren kan hävda en privat zon, där allmänheten inte har rätt att vistas. Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten. En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser. En tomtplats kan inte nå bortom den egna fastighetsgränsen.

Illustrationsbild: Tomtplatsavgränsning , 202.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer om tomtplatsavgränsning kan du läsa på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Beviljad strandskyddsdispens

I alla ärenden där kommunen beviljar strandskyddsdispens skickas en kopia av beslutet till Länsstyrelsen i Stockholms län. De granskar alla dispenser och har möjlighet att ompröva kommunens beslut.

Får du avslag på din strandskyddsansökan har du möjlighet att överklaga kommunens beslut till Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vattenverksamhet

Ett tillstånd eller en anmälan om vattenverksamhet behövs i de flesta typer av arbeten som sker i vatten. Exempelvis vid anläggande av en brygga, grävning, muddring, pålning och liknande verksamheter. Tillstånd söker man hos länsstyrelsen. Anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsavdelningen på kommunen. På sidan Muddring och vattenverksamhet Öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vattenverksamhet och hitta anmälningsblanketter.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.