Marklov

Har du planer på att ändra marknivån mer än 0,5 meter och bor inom detaljplanelagt område? Då behöver du söka marklov. Utanför planlagt område krävs inte marklov för förändring av marknivån.

Tänk på att åtgärden inte får innebära en olägenhet för din granne.

Schaktning och fyllning som görs i samband med en bygglovansökan kräver inte ett separat marklov eftersom markarbetena prövas i själva bygglovsärendet. Den färdiga markhöjden behöver därför framgå av handlingarna i bygglovansökan. Uttrycket schaktning innefattar både jord- och bergschaktning samt sprängning. I samband med sprängning ska ett tillstånd lämnas av polisen.

När du ska ändra marknivån behöver du tänka på att hålla ett respektfullt avstånd till tomtgränsen och tänka på att avrinningsförhållandena inte får försämras för berörda grannfastigheter.

Ansökan

Nedan ser du de vanligaste handlingarna vi kräver in i en marklovansökan. Tänk på att dina ritningar ska vara fackmässigt utförda.

Du kan läsa mer om vilka dessa krav är i dokumentet Fackmässiga ritningar , 128.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar ska skickas in med din ansökan som du gör via vår e-tjänst:

Andra typer av handlingar kan komma att begäras efter granskning av ditt ärende.

Exempelritning: Murar och markuppfyllnad , 216.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Innan du påbörjar markarbetet

Innan du börjar markarbetet måste du även ha fått ett startbesked.

I enkla ärenden beslutar Byggnadsnämnden om startbesked tillsammans med marklovet. Är det ärenden som kräver tekniskt samråd beslutar Byggnadsnämnden om starbesked så snart samrådsmötet genomförts och vi anser att gällande byggregler kommer att uppfyllas.

Börjar du bygga utan startbesked tas en sanktionsavgift ut.

Publicerad:
Senast uppdaterad: