Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Bygglov

För att ansöka om bygglov behöver du fylla i en ansökningsblankett och bifoga ett antal ritningar. Det är viktigt att ritningarna du skickar in är fackmässigt utförda. Annars kan du behöva komma in med kompletteringar och handläggningstiden blir längre.

Kontaktuppgifter till bygglovenheten

bygglov@osteraker.se

Telefon: 08-540 811 01 - Telefontid måndag - fredag kl. 10-12

Ansökan

Nedan ser du de vanligaste handlingarna vi kräver in i en bygglovansökan. Tänk på att dina ritningar ska vara fackmässigt utförda.

Du kan läsa mer om vilka dessa krav är i dokumentet Fackmässiga ritningar , 128.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar ska skickas in:

Andra typer av handlingar kan komma att begäras efter granskning av din ansökan. Vissa ärenden kan även kräva en certifierad kontrollansvarig.

Blankett: Ansökan om bygglov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Areabegrepp: Här kan du läsa om byggnadsarea och bruttoarea. , 259.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista: Att tänka på inför att ansökan skickas in. , 163.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan e-posta eller posta din ansökan. Ska du e-posta din ansökan är det viktigt att du bifogar filerna på rätt sätt.

Läs här om hur du skickar din bygglovansökan med ritningar, med e-post. , 74.4 kB, öppnas i nytt fönster.

E-post: bygglov@osteraker.se

Postadress: Österåkers kommun, Bygglovenheten, 184 86 Åkersberga

Komplettera handlingar i ett pågående ärende

Har du ett pågående ärende hos oss kan du komplettera ritningar och andra handlingar med e-post: bygglov@osteraker.se

Så här skickar du dina kompletteringar med e-post. , 62 kB, öppnas i nytt fönster.

Förslag på kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för åtgärder som kräver lov eller anmälan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs.

I de fall en kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta.

Vid enklare åtgärder krävs ingen kontrollansvarig. Det räcker att byggherren själv upprättar ett förslag till kontrollplan.

Mall: Förslag på enkel kontrollplan (pdf). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid mycket enkla åtgärder kan du, som förslag till kontrollplan, kryssa i en ruta längst ner på sidan 2 i ansökningsblanketten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta blir då ditt förslag till kontrollplan, där du förbinder dig att följa givet lov och startbesked samt Boverkets byggregler (BBR). Om ditt ärende är så enkelt att detta räcker, avgör byggnadsnämnden när ditt ärende kommer in.

Exempel på mycket enkla åtgärder kan vara mindre tillbyggnader och enkla komplementbyggnader (carport, garage, förråd, växthus).

Se Boverkets byggregler (BBR) på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollansvarig

Projekt som alltid kräver kontrollansvarig är om du bygger nytt bostadshus eller fritidshus. Även större tillbyggnader och tekniskt avancerade konstruktioner kräver i regel en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan.

Den kontrollansvarige ska också se till att:

  • Kontrollplanen följs
  • Vara med vid eventuella möten så som tekniskt samråd
  • Besiktningar och andra kontroller
  • Skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Du kan söka efter certifierade kontrollansvariga på RISE eller Kiwas webbplats.

Behöriga certifierade personer (på RISE:e webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöriga certifierade personer (på Kiwas webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handläggningstid

Om alla handlingar är rätt från början går din ansökan fortare att handlägga. Det går även fortare om det förslag du skickar in följer detaljplanen.

Enligt lag ska vi i regel besluta i ärenden inom tio veckor från att ärendet är helt komplett, ofta går det dock snabbare. Tänk på att alla ritningar ska vara fackmässigt utförda.

Innan du börjar bygga

Huvudregeln är att du tidigast får börja bygga fyra veckor efter att lovet har kungjorts i det officiella kungörelseorganet Post- och inrikes tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du måste också ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden innan du får börja. Börjar du bygga utan startbesked tas en byggsanktionsavgift ut.

Enligt plan- och bygglagen får en lovpliktig åtgärd, trots att startbesked har getts, inte påbörjas, förrän fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts.

Efter dessa fyra veckor kan byggherren påbörja åtgärden, även om beslutet inte fått laga kraft, under förutsättning att ett startbesked lämnats. Byggherren gör då det på egen risk, eftersom beslutet kan upphävas om det överklagas. Att en dom eller ett beslut har "fått laga kraft", innebär att det inte längre går att överklaga. Tidigare har detta benämnts som att beslut har "vunnit laga kraft". Om beslutet upphävs, och upphävandet får laga kraft, är det byggherrens ansvar att ta bort åtgärden, eftersom den i så fall saknar lov.

Genom denna ”fyra-veckorsregel” kan byggherren lättare ta reda på om åtgärden är överklagad, innan denne avgör om åtgärden ska påbörjas. Det möjliggör även för eventuella klagande, att hinna begära inhibition av beslutet hos länsstyrelsen, innan byggherren påbörjat åtgärden.

Om beslutet inhiberas innebär det att beslutet inte får verkställas, det vill säga genomföras, förrän det är slutligt prövat. Detta är särskilt viktigt vid rivningslov.

Post- och inrikes tidningar
Post- och inrikes tidningar (PoIT) är ett digitalt officiellt kungörelseorgan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här publicerar myndigheter och andra information som enligt lag ska komma till allmänhetens kännedom.

Publicerad:
Senast uppdaterad: