Österåkers kommuns logotype

Attefallshus och åtgärder utan bygglov

Röd stuga i skogen.

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får genomföra vissa byggprojekt utan bygglov. Däremot måste du göra en anmälan och få startbesked. Projekten brukar kallas attefallsåtgärder. Observera dock att det finns områden i Österåker som är undantagna från reglerna.

Vilka åtgärder får göras?

De bygglovfria attefallsåtgärderna är:

På Boverkets webbplats kan du läsa mer och bygglovfria attefallsåtgärder. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan

Nedan ser du de vanligaste handlingarna vi kräver in i ett attefallsärende. Tänk på att dina ritningar ska vara fackmässigt utförda.

Du kan läsa mer om vilka dessa krav är i dokumentet Fackmässiga ritningar , 128.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar ska skickas in med din anmälan som du gör via vår e-tjänst:

 • Plan- och fasadritningar i skala 1:100 på planerad ny byggnad, tillbyggnad eller åtgärd. På fasadritningarna ska blivande och befintliga marklinjer ritas in.
 • Vid tillbyggnad ska hela huset redovisas och inte bara tillbyggnaden.
 • Sektionsritning i skala 1:100.
 • Situationsplan i skala 1:500 eller annan lämplig skala.
  Kartunderlaget ska du beställa av kommunens Geodataenhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Förslag på kontrollplan.
 • Granngodkännande om byggnaden eller tillbyggnaden placeras närmare tomtgräns mot grannfastighet än 4,5 meter.

Andra typer av handlingar kan komma att begäras efter granskning av ditt ärende. Det kan exempelvis vara:

 • Konstruktionstvärsnitt över grund, vägg och tak.
 • U-värdesberäkning eller energiberäkning i enlighet med Boverkets byggregler (BBR) 9:92.
 • Brandskyddsbeskrivning.
 • Vissa ärenden kan även kräva en certifierad kontrollansvarig.

Mall: Förslag på enkel kontrollplan (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Komplettera handlingar i ett pågående ärende

Har du ett pågående ärende hos oss kompletterar du via vår e-tjänst.

Medgivande från grannar - avstånd till tomtgräns

Ett komplementbostadshus, en komplementbyggnad eller en tillbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från gräns.

Du kan placera en attefallsbyggnad/tillbyggnad närmare tomtgräns än 4,5 meter, men då måste ha ett skriftligt godkännande från samtliga lagfarna ägare som äger grannfastigheten mot vilken attefallsbyggnaden/tillbyggnden hamnar för nära. Deras godkännande ska skriftligt och de kan med fördel skriva sin namnteckning, namnförtydligande och fastighetsbeteckning på situationsplanen samt på plan- sektion- och fasadritningarna.

Det är inte möjligt att placera attefallsbyggnaden eller tillbyggnaden närmare gräns mot allmän platsmark, så som vägar, samfälld mark, naturmark, parkmark och så vidare än 4,5 meter.

Av trafiksäkerhetsskäl kan ett längre avstånd än 4,5 meter ibland krävas.

Vatten och avlopp i Attefallshus

Ska vatten- och avlopp installeras i byggnaden ska detta även anmälas till:

Strandskyddet

Om din fastighet ligger inom strandskyddat , 202.9 kB, öppnas i nytt fönster. område måste du beviljas en strandskyddsdispens för att få bygga. Strandskyddet är i regel 100 meter från strandlinjen upp på land och 100 meter ut i vattnet.

Läs mer om strandskyddet. Öppnas i nytt fönster.

Kontrollansvarig

Ska du bygga ett komplementbostadshus kan en certifierad kontrollansvarig krävas.

Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan.

Den kontrollansvarige ska också se till att:

 • Kontrollplanen följs
 • Vara med vid eventuella möten så som tekniskt samråd
 • Besiktningar och andra kontroller
 • Skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Du kan söka efter certifierade kontrollansvariga på RISE eller Kiwas webbplats.

Behöriga certifierade personer (på RISE:e webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöriga certifierade personer (på Kiwas webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift

Att göra en tillbyggnad på bostadshuset kostar mellan 3 500 – 4 500 kronor.

Att bygga en ny komplementbyggnad kostar mellan 3 500 – 7 900 kronor beroende på byggnadens komplexitet.

Krävs en strandskyddsprövning är avgiften för detta ytterligare 5 250 kronor.

Andra kostnader som kan tillkomma är köp av primärkarta (underlag till situationsplanen) och om byggnaden eller tillbyggnaden placeras nära tomtgräns och måste lägeskontrolleras av sakkunnig.

När byggnationen är färdig

När byggnationen är färdig ska du anmäla det till Byggnadsnämnden och bifoga de handlingar som är fastställda i startbeskedet.

Byggnadsnämnden kommer då utfärda ett slutbesked och byggnationen får då tas i bruk (börja användas).

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.