Riva, rivningslov

Ska du riva en byggnad (eller en del av en byggnad) måste du anmäla det. Ligger din fastighet inom planlagt område kan det dessutom behövas ett rivningslov.

Inom detaljplanelagt område krävs det rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Utanför områden med detaljplan krävs en rivningsanmälan till byggnadsnämnden.

Ansökan

Nedan ser du de vanligaste handlingarna vi kräver in i ett rivningsärende.

Följande handlingar ska skickas in:

  • Ifylld och undertecknad ansöknings- eller anmälningsblankett.
  • Situationsplan som redovisar vilken/vilka byggnader som ska rivas.
  • Förslag på kontrollplan.
  • Ifylld materialinventering.
  • En enkel situationsplan där du markerar vilken byggnad som ska rivas.

Andra typer av handlingar, kan komma att begäras efter granskning av ditt ärende. Vissa ärenden kan även kräva en certifierad kontrollansvarig.

Blankett: Ansökan om rivningslov Länk till annan webbplats.
Används om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område.

Blankett: Anmälan om rivning Länk till annan webbplats.
Används om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område.

Mall för materialinventering: Materialinventering , 249.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Mall enkel kontrollplan: Förslag på kontrollplan , 157.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan e-posta eller posta din ansökan. Ska du e-posta din ansökan är det viktigt att du bifogar filerna på rätt sätt.

Läs här om hur du skickar din bygglovansökan med ritningar, med e-post. , 74.4 kB, öppnas i nytt fönster.

E-post: bygglov@osteraker.se

Postadress: Österåkers kommun, Bygglovenheten, 184 86 Åkersberga

Materialinventering

Syftet med materialinventeringen är att man innan rivningen påbörjas har koll på allt material som byggnaden innehåller.

I materialinventeringen ska du redovisa hur farliga och miljöskadliga material tas om hand samt hur rivningsmaterial ska sorteras och hanteras. Ska material återbrukas eller återvinnas ska detta framgå. Materialinventeringen ska grundas på en inventering som är byggherrens ansvar att upprätta.

Har du som byggherre inte själv kunskap att upprätta en materialinventering bör du ta hjälp av någon kunnig inom området.

Innan du börjar riva

Oavsett om rivningen kräver rivningslov eller endast rivningsanmälan måste du vänta på att Byggnadsnämnden utfärdar ett startbesked. Detta kan utfärdas när samtliga handlingar som krävs kommit in.

Att påbörja ett rivningsarbete utan startbesked kan leda till att Byggnadsnämnden tar ut en sanktionsavgift.

Kontrollansvarig

För vissa rivningsarbeten ska en kontrollansvarig utses av byggherren.

Den kontrollansvarige ska biträda byggherren med att upprätta en kontrollplan. Bland annat ska den kontrollansvarige biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som rivningsåtgärderna kan ge upphov till.

Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du söka efter certifierade kontrollansvariga.

Publicerad:
Senast uppdaterad: