Häckar och buskage

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna fastigheten.

Fastighetsägare ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, till exempel att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Om du inte har gjort det kan du anses försumlig i din tillsyn över fastighetens inverkan på omgivningen. Om en olycka inträffar på grund av att du inte klippt din häck, dina buskar eller träd, kan det innebära att du som fastighetsägare hålls ansvarig.

Säker trafik kräver fri sikt i korsningar

Du som har hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata måste du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid en gång- eller cykelväg.

Bild som visar en hörntomtFörstora bilden

Sikttriangeln får du fram om du mäter 10 meter åt varje håll från ditt tomthörn. Inom sikttriangeln får dina växter inte vara högre än 80 cm.

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Bild som visar utfart mot gatanFörstora bilden

Har du en utfart som vetter mot en gata får dina växter inte vara högre än 80 cm inom ett avstånd på 2,5 meter åt vardera håll från utfarten.

Håll häcken inom tomten

Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Annars finns en risk att gående och cyklister tvingas ut i körbanan, vilket ökar risken för trafikolyckor. Häckar och buskar som är mer än 1 meter höga bör därför planteras minst 60 cm från tomtgränsen. Träd och större buskar bör planteras minst 2 meter från tomtgräns.

Bild som visar hur häckar växer längs gataFörstora bilden

Stora träd och buskar planteras minst 2 meter och mindre växter minst 0,6 meter från tomtgränsen.

Fria trottoarer och synliga vägmärken

Håll trottoarer och gångbanor fria från växlighet och andra hinder. Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan.

Du måste se till att det finns fri höjd för trafikanterna och att vägmärken med lätthet ska kunna läsas. Vägmärken som inte syns kan leda till trafikolyckor eller att räddningstjänsten inte hittar rätt.

Fri höjd är minst:

  • 2,5 meter för gångbana
  • 3,2 meter för cykelväg
  • 4,6 meter för körbana
Bild som visar fria trottoarer och synliga vägmärkenFörstora bilden

Det ska vara en fri höjd på 2,5 meter över gångbana/trottoar, 3,2 meter över cykelbana och en fri höjd på 4,6 meter över en bilkörbana.

Kontrollera att sikten är god

Sätt dig i en bil och titta tvärs över tomthörnet. Kan du se trafikanterna på den korsande gatan utan problem?

Bild som visar att sikten är bra

Kontrollera själv att sikten är god.

Det kan hända snabbt

Tänk på att små barn inte syns om din häck, staket eller mur är för hög. Barn kan komma springandes ut från sidan.

Bild som visar risk för olycka

Var uppmärksam. Det kan hända fort att någon springer ut i vägbanan.

Så står det i lagen

Plan- och bygglagen, 8 kap §15

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”

Lag med särskilda bestämmelser om

gaturenhållning och skyltning”, 2-3, 5 §§

Enligt denna lag ”kan kommunen ålägga en fastighetsinne-havare inom ett område med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra åtgärder… … så att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet....”

”Fastighetsinnehavare är skyldiga att utföra sådana åtgärder inom områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark och som har iordningställts och begagnas för allmän trafik.”

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.