Österåkers kommuns logotype

Cykling och cykelvägar

Cykelbanor runt om i Åkersberga. Personerna på bilderna är medarbetare som skrivit på avtal.

Avstånden inom Österåker är ganska korta och det finns goda möjligheter att cykla. Jämfört med andra transportmedel är cykeln billigare och bättre både för miljön och hälsan.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra de kommunala cykelstråken. Bland annat får delar av det befintliga cykelvägnätet ny beläggning, ny belysning och cykelvägvisning. Prioritering görs utifrån var behoven är störst.

Cykelbokslut

Varje år genomförs cykelfrämjande åtgärder på flera olika sätt. Det kan handla om att förbättra trafiksäkerheten längs våra cykelvägar, tillskapa säkra cykelparkeringar, rusta upp äldre cykelvägar genom att breddning och ny beläggning, bygga nya cykelvägar men även genomföra informationskampanjer för att uppmuntra till cykling. För att synliggöra arbetet har vi sedan 2020 sammanställt ett så kallat cykelbokslut som presenterar alla åtgärder och insatser som genomförts under året. Genom att ge denna samlade bild av arbetet blir det lättare att följa utvecklingen av antalet cyklister och hur de medel som avsätts för cykelinvesteringar påverkar förutsättningarna att cykla. Läs mer i våra cykelbokslut i länkarna nedan.

Cykelbokslut 2020 , 1018.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Cykelbokslut 2021 , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Svenska Cykelstäder

Österåkers kommun är medlem i den nationella organisationen Svenska Cykelstäder sedan 2020 för att samverka, skapa opinionsbildning och delta i kunskapsutbyte. Organisationens gemensamma visionen är att 50 % av alla resor som är kortare än 5 km ska ske med cykel.

Svenska Cykelstäder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cykelkarta

Cykelkartan visar kommunens cykelbanor, cykelparkeringar och cykelpumpar. Den finns att ladda ner som pdf.

Österåkers kommuns Cykelkarta 2021/2022. , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Cykelfrämjandet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gång- och cykelplan

Kommunens Gång- och cykelplan antogs 2008. Uppdateringen som gjordes 2015 visar även utbyggnadsplan för 2016-2023. Gång- och cykelplanen ska visa på riktlinjer för hur nätet för gångvägar och cykelvägar ska göras trafiksäkert och attraktivt. Planen ska även fungera som stöd vid planering och utbyggnad av gång- och cykelvägnätet.

Det ska vara möjligt att nå kommunens olika delar på ett trafiksäkert sätt genom sammanhängande gång- och cykelvägar.

De övergripande målen för cykling i kommunen är:

  • Andelen cykelresor i Österåker ska öka
  • Trafiksäkerheten för gående och cyklister ska förbättras.
  • Andelen olyckor med oskyddade trafikanter ska minska

Gång- och cykelplan 2008 , 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Revidering av gång- och cykelplan 2008 , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad cykelplan och utbyggnadsplan 2016-2023 , 491 kB, öppnas i nytt fönster.

Regional cykelplan

Region Stockholm har i samverkan med flera kommuner och Trafikverket tagit fram en regional cykelplan för att skapa förutsättningar för en regionalt sammanhållen planering för ökad cykling. Planen är utgångspunkten för det regionala samarbetet i cykelfrågor och är även vägledande för länets aktörer.

I cykelplanen är sträckan Åkersberga – Täby utpekad som en del i det regionala cykelstråket. Tanken är att främja arbetspendlingen mellan Österåkers kommun och Täby, samt hela vägen in till Stockholm. Idag arbetar vi tillsammans med övriga aktörer för att utveckla denna sträcka.

Regional cykelplan för Stockholms län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Felanmälan

Du kan hjälpa oss att förbättra våra gång- och cykelvägar, genom att felanmäla via vår e-tjänst Felanmälan. Använd kategorin "Cykel"

Publicerad:
Senast uppdaterad: