Österåkers kommuns logotype

Boendemiljö, buller, luftkvalitet

Buller finns både i och utanför vår bostad. För buller som kommer inifrån bostaden ansvarar din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. För buller som kommer utifrån ansvarar väghållaren om det är en väg och om bullret kommer från en verksamhet eller fastighet så är det den ansvarige för verksamheten eller fastigheten.

Buller är ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Höga ljudnivåer kan skada din hörsel. Men buller på lägre nivå kan påverka genom att ge stress och sömnstörningar. Buller är den störning i närmiljön som berör flest människor.

För att buller ska bedömas som störande enligt miljöbalken ska det inte vara ringa eller tillfälligt. Dessutom bedömer vi vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att åtgärda. För hjälp vid bedömning av om bullret är störande finns riktvärden för till exempel buller inomhus, externt industribuller (fläktar), trafikbuller, byggbuller och höga ljudnivåer. Den som orsakar störningen är ansvarig för att utreda och åtgärda den.

Störs du av buller från byggarbetsplats? I första hand kontaktar du då byggaktör som är ansvarig för bygget som får en chans att förbättra situationen. På stora byggarbetsplatser arbetar ofta flera olika entreprenörer och ansvaret för buller blir då delat. Naturvårdsverket har tagit riktvärden fram för buller från byggarbetsplatser som ska följas. Om störningarna ändå fortsätter kan du vända dig till kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning genom servicecenter eller till miljoskydd@osteraker.se

Byggarbeten som pågår en kortare tid bedöms oftast som tillfälliga. För att kommunen ska kunna ställa krav på utredningar och åtgärder måste störningar pågå under en längre tid.

Om du i din bostad störs av buller som kommer inifrån den egna fastigheten, vänder du dig i första hand till din hyresvärd eller styrelse i bostadsrättsföreningen.

Det kan röra sig om buller från ventilationsanläggningar, tvättstugor, panncentraler, värmepumpar, hissar, vattenledningar eller störande element.

Hyresvärd eller styrelse i bostadsrättsföreningen är ansvarig för att undersöka och eventuellt åtgärda störningen.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktvärden för buller inomhus. Om du inte får gehör för ditt problem vänder du dig till kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet genom servicecenter eller till miljoskydd@osteraker.se

Om du störs av ljud från grannar är det bra om du själv berättar för dem hur du upplever problemet. Det ger dem en chans att förbättra situationen innan du kontaktar hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse.

Man kan inte kräva att det ska vara helt tyst i ett flerbostadshus. Ljud som röster, stegljud och brus från vattenledningar ses i de flesta fall som något helt normalt. En dålig ljudisolering eller störande grannar kan dock leda till att man blir störd. Störningar från grannar regleras bland annat i hyres- och bostadsrättslagstiftningen.

Om fastighetens ljudisolering är godkänd enligt den byggnorm som gällde vid uppförande eller ombyggnation, ställer kommunen normalt inte hårdare krav i efterhand. Om det finns fastighetstekniska brister i till exempel isoleringen mellan bostäder som skett vid en ombyggnation kan en ljudstörning mellan lägenheter leda till krav på åtgärder från kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet.

Om du störs av buller från bil-, båt-, flyg- eller tågtrafik ska du i första hand kontakta väghållaren eller den som är ansvarig för trafiken. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet om du är osäker över ansvarsfrågan.

Den som är ansvarig ska få en möjlighet att undersöka vilka ljudnivåer det rör sig om och ha chans att förbättra situationen.

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för trafikbuller. Vilka riktvärden som tillämpas är dock även beroende av fastighetens byggår samt om några större förändringar har skett gällande vägen eller spåret.

Om störningarna fortsätter och du inte får något besked från den som är ansvarig kan du vända dig till kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet med en anmälan genom servicecenter eller till miljoskydd@osteraker.se

Du kan själv gå in och titta på kommunens trafikbullerkarta för att se påverkan på olika platser i kommunen. Länk till trafikbullerkarta , 29 MB.

Höga ljudnivåer som kan vara skadliga för våra öron kan till exempel förekomma på konserter, diskotek, gym och biografer. Det är den som bedriver verksamheten som har det yttersta ansvaret för att se till att Folkhälsomyndighetens riktvärden för höga ljudnivåer inte överskrids.

Om du upplever att musiken är för hög bör du påpeka detta till verksamheten. Får du inget gehör kan du vända dig till kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet genom servicecenter eller e-post till miljoskydd@osteraker.se.

Driver du en verksamhet som kan orsaka buller?

Du som driver en yrkesmässig verksamhet eller hyr ut bostäder är ansvarig för att inte utsätta någon för störningar.

Du ska själv skaffa den kunskap som behövs och se till att skydda människors hälsa och miljön mot olägenhet och skada. Vid osäkerhet om buller är störande ska en ljudnivåmätning utföras. Du kan därför behöva kontakta en akustikkonsult för mätning.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.