Miljö och klimat

Miljö- och klimatprogrammet är Österåkers kommuns strategiska verktyg i arbetet för ett miljömässigt hållbart samhälle. Programmet specificerar vad kommunkoncernen behöver arbeta med för att nå en miljömässigt hållbar utveckling. Det ska även stödja och inspirera Österåkersbor och aktörer inom privat sektor och föreningsliv.

Miljö- och klimatprogram 2030

Programmet består av fem övergripande miljömål med strategiska mål och indikatorer. Målen har prioriterats utifrån Österåkers lokala förutsättningar och utmaningar samt omvärldens krav.

Målen är styrande och ska integreras i kommunens verksamhetsplaner och budget, i nämnder och styrelser. Likaså syftar programmet till att beskriva och följa upp vilken miljöprestanda Österåker som geografiskt område behöver uppnå.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är grunden i det svenska miljöarbetet och utgör det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. Miljö- och klimatprogrammet är i sin tur Österåkers lokala
agenda för genomförandet.

Övergripande miljömål och inriktningsmål

Miljötips

sidan Miljötips har kommunen sammanställt tips, där kan du också läsa exempel på vad kommunen gör.

Energiplan

Arbete med att ta fram kommunens nya energiplan pågår. Energiplanen ska uppfylla lagen om kommunal energiplanering samt vara ett vägledande underlag för energiplanering i kommunens samhällsplanering.

Energiplanen ska driva på genomförande av åtgärder som leder till att Österåkers kommun uppfyller de nationella, regionala och lokala miljömålen som är kopplade till klimat- och energi.

Publicerad:
Senast uppdaterad: