Österåkers kommuns logotype

Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället efter ett förändrat klimat. En del klimatförändringar märks av redan i dag och andra kan komma att påverka oss i framtiden. Trots att vi kan minska mängden koldioxid som släpps ut kan vi inte förhindra klimatförändringarna helt. Kommunen behöver därför planera för framtida klimatförändringar för att skydda människor och egendom från skada.

Hur påverkas Österåker av ett förändrat klimat?

Österåker är en skärgårdskommun där många bor med närhet intill vatten och havet. Samtidigt som det bidrar till en bättre livskvalitet för många invånare ställer detta också kommunen inför en rad olika utmaningar. De effekter som vi förväntas se i Österåker på grund av ett förändrat klimat är följande:

 • Ökad nederbörd och skyfall
 • Högre tillfälliga flödesnivåer i vattendrag och Åkers kanal
 • Stigande havsnivåer
 • Mer regn än snö under vintern
 • Lägre flödesnivåer i vattendrag under sommaren
 • Lägre grundvattennivåer
 • Vattenbrist i enskilda brunnar
 • Högre temperaturer
 • Värmeböljor som blir längre och vanligare (perioder med mycket hög värme)
 • Fler och längre perioder med torka
 • Längre vegetationsperiod (perioden under året som är tillräckligt varmt för växter att växa)
 • Förflyttade vegetationsperioder (Förändringar i klimatzoner, det vill säga vart olika typer av växter kan växa)

Läs mer om arbetet kring klimatanpassningsarbete i kommunens Översiktsplan 2040.


 • Fått beviljat bidrag från Stockholms länsstyrelse för en skyfallskartering av krondiket i Runö-husby under år 2023.
 • Undersöker skyddsåtgärder mot översvämning i Kanalstaden
 • Undersöker skyddsåtgärder mot skyfall och höjda havsnivåhöjningar i västra och centrala delarna av Åkersberga.
 • Uppdatering och prioritering av klimatanpassningsåtgärderna i kommunens klimatanpassningsplan.

 • Antagit en minsta höjd om 2,7 m över havsnivån för nya byggprojekt som skydd mot översvämningar från en 100 års havsnivå.
 • Tagit fram en skyfallskartering för tätorten som fungerar som underlag vid planläggning.
 • Aktiv och löpande dialog med Roslagsvatten och EON om skyddsåtgärder mot översvämningar för vatten och avlopp (VA) och elnätet.
 • Samarbete med Stockholms länsstyrelse som bidrar med kunskap och utbildning inom klimatanpassning.
 • Kommunen söker bidrag från Stockholms länsstyrelse för att öka kunskapen om klimatanpassning och de utmaningar som finns inom kommunen.
 • Skyfallskartering för Runö-Husbydiket
Publicerad:
Senast uppdaterad: