Teknisk handbok

Teknisk handbok är ett samlat dokument med regler för byggande, drift och underhåll i Österåkers kommun. Den vänder sig till alla som ska utföra arbeten på kommunal mark.

Här finns krav och riktlinjer för det som gäller vid arbeten på offentliga platser, vägar, torg och parker inom Österåkers kommun. Den är ett komplement till allmänt kända branschöverenskommelser och regelverk.

Handboken ska användas vid upprättande av bygghandlingar eller avtal som berör offentlig platsmark inom Österåkers kommun och ett särskilt godkännande krävs vid avvikelse från handbokens standard.

Handboken är framtagen av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Den revideras kontinuerligt och användaren ansvarar för att alltid kontrollera i Teknisk handbok innan handlingar upprättas eller arbete utförs.

Här finns de styrande dokument som gäller för Österåkers Tekniska handbok. För dokumenten anges grundförfattningen. Senaste utgåva med tillhörande revideringar gäller alltid, om annan utgåva används ska det särskilt överenskommas med ansvarig hos kommunen.

 • AB 04
 • ABT06
 • ABK09
 • AMA AF
 • AMA Anläggning
 • RA Anläggning
 • MER Anläggning
 • AMA EL
 • RA EL
 • AMA HUS
 • RA HUS
 • MER HUS
 • Revideringar och kompletteringar AMA -nytt
 • Svensk standard SS
 • Vägars och gators utformning, VGU
 • Trast
 • Trafikplan, del 1 och del 2 2010
 • RIBUSS
 • TRVK VÄG
 • TRVR VÄG
 • Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning
 • TRVK APV
 • TRVR APV
 • TRVKB Bitumenbundna lager
 • TRVKB Obundna lager
 • TRV KRAV Brobyggande
 • TRV KRAV Tunnelbyggande
 • TRV RÅD Brobyggande
 • TK Geo
 • TR Geo
 • Beläggning med plattor och marksten av betong; projekteringsanvisningar och rekommendationer, andra upplagan.
 • Markstensbeläggningar för industriytor – Typfall och rekommendationer.
 • Betong på mark. Platsgjutna lösningar
 • VMF, Vägmärkesförordningen
 • TrF, Trafikförordningen
 • Boverkets ”Tillgänglighet på allmänna platser” BFS 2011:5-ALM 2. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader”.
 • Arbete på väg, SKL
 • TSFS 2019:74 Transportstyrelsens allmänna råd om vägmärken och andra anordningar
 • VVFS 2008:272
 • TSFS 2010:171
 • Trafikverkets ”Handbok vägmärken”, 2009:15
 • TRV KRAV VGU, Vägars och gators utformning
 • Ordningslagen (OL)
 • Renhållningslagen
 • Miljöbalken
 • Väglagen (VägL)
 • Kulturminneslagen
 • Arbetsmiljölagen (AML)
 • Fordonsslag och fordonsförordning (FL och FF)
 • Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3)
 • Järnvägslagen
 • Järnvägssäkerhetslagen
 • Ellagen
 • Elsäkerhetslagen
 • Plan- och bygglagen (PBL)
 • EBR KJ 41:15 ”Kabelförläggning max 145 kV”.
 • SS-EN 1997–1, Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner – Del 1: Allmänna regler
 • SS-EN 1997–2, Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner – Del 2: Marktekniska undersökningar

Geografisk information

 • HMK – Handbok i mät- och kartfrågor - Lantmäteriet

Den tekniska handboken är ett samlat dokument med tekniska krav och anvisningar för planering, projektering, byggande, drift och underhåll i Österåker kommun.

Teknisk handbok

Kapitlet är inte reviderat. För mer information kontakta projektledare för Teknisk handbok på trafik@osteraker.se

Avsnittet beskriver projektering från startmöte till överlämnande. All projektering ska ske i samråd med Österåkers kommun

Teknisk handbok

Avsnittet Gatubyggnad innehåller projekteringsanvisningar för utformning av gator inom Österåkers kommun.Särskilt godkännande från kommunen krävs om avvikelse från handbokens standard görs.

Avsnittet innehåller:

 1. Gatubyggnad
 2. Vägsektioner och gaturum
 3. Grävbestämmelser
 4. Taxor och avgifter

1. Teknisk handbok - Gatubyggnad

Typritningar

2. Teknisk handbok - Vägsektioner och gaturum

Bilagor

3. Teknisk handbok - Grävbestämmelser

Bilagor

Ansöka om grävtillstånd Öppnas i nytt fönster.

Akut grävarbete

Kontakta Arriva för akut arbete på väg som trafikeras av bussar. Kontakta Johan Jonsson på Infrastruktur- och anläggningsavdelningen för övriga akuta vägarbeten.

Österåkers kommun har idag cirka 19 broar, som förvaltas av Infrastruktur- och anläggningsavdelningen.

Fakta om broarna finns registrerat i Trafikverkets förvaltningssystem BaTMan. BaTMan är ett hjälpmedel för effektiv förvaltning av broar, tunnlar och andra typer av byggnadsverk.

En viss del av informationen i systemet är öppet för alla. För dig som ska arbeta med BaTMan och förvaltning av byggnadsverk krävs ett användarkonto, som söks hos Trafikverket.

Teknisk handbok

Kapitlet är inte reviderat. För mer information kontakta projektledare för Teknisk handbok på trafik@osteraker.se

Kapitlet är inte reviderat. För mer information kontakta projektledare för Teknisk handbok på trafik@osteraker.se

I avsnittet Park, grönytor och fritid finns kommunens krav på hur grön- och fritidsytor ska se ut.

Teknisk handbok

Bilagor

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.