Österåkers kommuns logotype

Parker

Åkers kanal stadspark, en park med promenadstråk längs kanalen.

Stadspark Åkers kanal

Österåkers parker erbjuder en mångfald av kultur och natur. Varje sommar fylls parker och strövområden med många besökare. Där finns ett rikt utbud av aktiviteter, du kan uppleva grönskan, lyssna på fåglar eller titta på växter i din närmsta omgivning.

Parker i centrala Åkersberga

Du ser en grönskande park med lila blommor i förgrunden

Fjärilsparken

Stadspark Åkers kanal

Beskrivning

Parkstråket följer Åkers kanal från norr till söder genom Åkersberga. Den långsträckta formen inbjuder till promenader, löpträning och båtliv. Samtidigt fungerar breddningar i stråket som gröna oaser med utrymme för bland annat bollspel, spontanidrott, picknick, social samvaro, evenemang och folkliv. Variationen av miljöer och möjligheten till olika upplevelser och aktiviteter gör att parken upplevs som många olika parkrum.

Omgivning och länkar

Platserna finns utmärkta på kartan som du hittar här under.

 1. Åkersbro och slussvaktarbostaden
 2. Ekbackens hembygdspark
 3. Slussholmen
 4. Lillbroängens aktivitetspark
 5. Fjärilsparken
 6. Bouleparken
 7. City beach i Östra Kanalstaden
 8. Båtsmans hundrastgård
 9. Lill-Skäret utsiktsplats

Hitta hit

<

Fler bilder från Åkers kanal

I förgrunden ser du trädstammar med grenar som lutar över kanalen. Till ill vänster i bild mellan grenarna ser du Åkers kanal. Till höger slingrar sig en gångväg där två personer syns bakifrån.

Åkers kanal

Bild

City beach i Östra Kanalstaden.

Boulebana med personer i bakgrunden och några boulebollar i förgrunden

Bouleparken

En bänk på en udde med utsikt över Tunafjärden.

Utsiktsplats i Österskär - Åkers kanal

Vackert blommande körsbärsträd i förgrunden med en gång- och cykelväg till vänster i bild och du ser kanalen skymta bakom grenarna.

Körsbärsträden i blom längs kanalen

Järnvägsparken

Lekplatsen Tuppen i Järnvägsparken. Foto: Lekplatsbolaget.

Beskrivning

Järnvägsparken rustas upp i samband med att ett tredje tågspår anläggs. Parken öppnas för allmänheten i juni 2022 och har då även fått en helt ny lekplats med miniatyrbyggnader som visar upp det gamla Åkersberga.

Parken är uppdelad i olika delar med tydlig rumslighet och rymmer både perennplanteringar, fruktträd, statyer, sittplatser och skyltar.

Växtlista och karta för Järnvägsparken , 246.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ljudguider - Berättelser om de olika byggnaderna i parken

Tillgänglighet

Järnvägsparkens mycket centrala läge, tydliga entréer och hårdgjorda gångvägar ger den en god tillgänglighet. I det nya gestaltningsförslaget kommer tillgängligheten bli än bättre med tillgänglighetsanpassad utrustning och ny ramp med hiss som ansluter till stationen.

Omgivning

 • Ligger i direkt anslutning till Roslagbanan
 • Det centrala läget vid järnvägsstationen orsakar viss bullerstörning.

Hitta hit


<

Åkar Pelles park med röda och orangefärgade växter.

Åkar Pelles park

Beskrivning

Åkar Pelles park är en liten park med två tydliga delar; en prydnadspark med parksoffor och planteringar och en naturlig kulle med berg i dagen och uppväxta träd. På platsen finns ett fornminne i form av ett gravfält från stenåldern.

Tillgänglighet

Parken har tre entréer i form av asfalterade gångvägar vilka skapar god tillgänglighet genom området. De kuperade partierna är mindre tillgängliga för alla men erbjuder skogskänsla trots platsens lilla format och utgör en lekmiljö för barn.
I den kuperade delen av parken kan vegetation och avsaknad av belysning skapa en känsla av otrygghet i mörker. De öppna delarna av parken är däremot lätta att överblicka. Flera flerfamiljshus har utblick mot parken.

Omgivning

 • Närhet till trafik skapar en risk ur ett barnsäkerhetsperspektiv.
 • Parken ligger centralt nära järnvägsstationen och
  mellan flerbostadshus.

Hitta hit


<

Utsikthöjd i Kråkbergsparken

Utsikthöjd i Kråkbergsparken

Beskrivning

Området är kuperat, täckt av blandskog med berg i dagen på krönet som fungerar som en utsiktsplatå. Bitvis tät vegetationen. Genom området går naturstigar. Höjden saknar i dagsläget utrustning och är inte utformad med hänsyn till någon särskild funktion. Gång- och cykelvägar finns längs kanten med belysning.

Tillgänglighet

Kring parken går asfalterade gång- och cykelvägar men i själva området är terrängen brant och snårig med smala naturstigar.

Omgivning

 • Ny lek och aktivitetsyta ska anläggas 2023-2024

Hitta hit


<

Seglarparken i Östra kanalstaden

Seglarparken

Beskrivning

Seglarparken är en populär kvarterspark för boende i Östra Kanalstaden med sittmöjligheter, planteringar och lekplats.

Tillgänglighet

 • Parken är överblickbar och boende runtomkring ser ut över parken vilket ökar den upplevda tryggheten.

Omgivning

 • Parken ligger i ett bostadsområde och omges av gator på alla sidor

Hitta hit


<

Parker i Åkersbergas näromgivning

Österskärs havsbad, Solbrännan

Österskärs havsbad - Solbrännan

Beskrivning

Längst ut på Österskärs udde ligger Österskärs havsbad. Parkområdet utgörs av en sandstrand, ett vassområde, en öppen gräsyta med korsande gångvägar samt ett mindre trädparti.

Här finns restaurang och kiosk. I anslutning till parken finns picknickbord, lekutrustning, bryggor och bilparkering.

Badet och en del av det sammanhängande strandområdet sköts av kommunen, och den andra delen av det sammanhängande strandområdet sköts av Österskärs vägförening.

Tillgänglighet

 • Platsen är tillgänglig genom bilparkering och gång- och cykelvägar.
 • Tåg till Österskärs station, med kort promenad
 • Stråken har markbeläggning i gott skick och området har god orienterbarhet.

Omgivning

 • Parken ligger i närhet till ett villaområde men omges till stor del av hav.

Hitta hit


<

Pumptrack-bana i Täljöviksparken

Pumptrack-bana i Täljöviksparken

Beskrivning

I Täljöviken breder en större park ut sig och sluttar ner mot viken och strandängarna. Genom parken går ett anlagt vattendrag. En temalekplats är belägen mitt i parken. Grusvägar, klippta gräsytor med låga buskage och sittplatser finns i hela parken. Konstverket Flickan med Kasperdockorna av Göran Strååt har flyttas till parken från skola i centrala Åkersberga. I nedre delen av parken finns en ”pump track” bana och söder om Täljöviksvägen finns ytor för spontan aktiviteter.

Tillgänglighet

Genom hela parken går tillgängliga gångvägar. Det finns även belysning och tillgänglighetsanpassade sittmöbler.

Omgivning och utrustning

 • Pumptrack, lekplats och utegym
 • Parken ligger in anslutning till det kommande naturreservatet Näs strandängar
 • I anslutning till bostadsområde vid Täljöviken

Hitta hit


<

Kvartersparken Fredsborgsparken

Kvartersparken Fredsborgsparken

I Fredsborg finns två parker med olika karaktär, dels fickparken vid Fredsborgsvägen som är utformad som en lugn miljö med planteringar och sittplatser, och kvartersparken Fredsborgsparken som rymmer en lekmiljö.

Kvartersparken Fredsborgsparken

Beskrivning

En trevlig lekplats med många lekfunktioner. Östra delen av lekplatsen ramas in av trädrad och en grusväg som leder ner till skolan.Parken innefattar även värdefull natur med ekmiljöer och hällmarksskog.

Mer om lekplatserna Öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighet

Lekplatsen i norr har bra belysning och inblick från boende runt omkring. Lekplatsen är till viss del tillgänglighetsanpassad.

Omgivning

 • Ligger i ett bostadsområde, med viss biltrafik


Fickparken Fredsborgsvägen

Fickparken Fredsborgsvägen

Fickparken Fredsborgsvägen

Beskrivning

En grön mötesplats för boende och verksamma i Fredsborg. Torget har trädplanteringar, perennplanteringar och sittbänkar.

Tillgänglighetsanpassning

Torget har belysning och sittbänkar med armstöd.

Hitta till parkerna

<

Hälsans stig

Logo för Hälsans stig

Hälsans stig finns i stora delar av världen och i Sverige är det Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund som ansvarar för konceptet och står för samordningen. Tanken med Hälsans stig är att inspirera till motion för folkhälsans skull.

Stigarna är mycket promenadvänliga med bara små nivåskillnader och på hårt bra underlag. Stigarna är förlagda till trygga, välskyltade promenadvägar med god belysning och med ett flertal bänkar utplacerade. Kilometerskyltar längs rundorna visar hur långt du har gått.

Österåkers kommun har valt att skapa två slingor i Åkersberga, norra- och södra rundan. Tanken förutom hälsoaspekten är att du under promenaderna ska få lära känna Åkersberga lite mer. Under turen möter du små parker och konstverk som ger njutning för ögat. Under vinterhalvåret är det en spännande och effektfull ljussättning som lyser upp i mörkret.

Kartor över Hälsans stig

Här hittar du kartan över hela Hälsans stig i Åkersberga. , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Norra slingan Hälsans stig. , 450.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Södra slingan Hälsans stig. , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Badplatser, vandringsstråk med mera

Österåkerkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under Uppleva och göra hittar du information om allt från badplatser till ridstigar och motionsspår.

Parkstrategi

Det finns parker av olika storlek och innehåll allt från stadspark till fickparker. Kommunen har en parkstrategi för kommunens parker som ska ge stöd i planeringen av både nya och befintliga miljöer.

Läs mer i Strategi för parker i Österåkers kommun

Publicerad:
Senast uppdaterad: