Österåkers kommuns logotype

Olovlig användning av kommunal mark

Kommunens mark ska vara tillgänglig och kunna användas av alla. Att använda kommunens mark för privat bruk utan tillstånd kallas annektering och är inte tillåtet . Du som fastighetsägare har ett ansvar för att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den.

Förklaring av olovlig användning

Olovlig användning av mark, eller nyttjande som det också kallas, kan till exempel vara uppställning av studsmatta, kompost, pallkragar eller sandlåda utanför den egna tomtgränsen. Uppställda fordon utanför den privata tomten är inte heller tillåtet. Det är lätt att få intrycket att ytor där det står privata anläggningar eller ägodelar är enskild mark, särskilt om det rör sig om byggnader eller inhägnader.

Exempel på olovliga anläggningar:

 • staket och planteringar
 • komposter
 • vedupplag
 • uppställning av båtar, bilar, husvagnar, husbilar
 • skjul som är placerade utanför den egna tomten men även t.ex.
 • byggnader
 • lekstugor
 • sandlåda
 • gungställning
 • studsmatta
 • rastgårdar

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att ta reda på var din tomtgräns går och att du håller dig innanför den. Kontakta Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för frågor om tomtgränser

Om kommunen upptäcker att mark annekteras kontaktas fastighetsägaren med en uppmaning att ta bort alla anläggningar som ligger utanför den egna tomtgränsen och att återställa marken i ursprungligt skick. Om fastighetsägaren motsätter sig detta kan rättsliga åtgärder behöva vidtas vilket kan komma att innebära kostnad för den som bevisligen utfört överträdelsen.

Tillfälligt tillstånd på allmän plats-, park- och naturmark

Behöver du tillfälligt förvara något utanför din tomtgräns, exempelvis i samband med byggnation eller liknande kan du söka tillfälligt tillstånd om markupplåtelse om detaljplanen reglerar att det är allmän plats-, park- eller naturmark. Det gör du via Polisens tillståndsenhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det här säger lagen

Det är brottsbalken, 8 kapitlet, som reglerar privatisering av annans mark vilket är att betrakta som egenmäktigt förfarande. Det är alltså förbjudet med olovliga åtgärder som vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även offentligt ägd mark.

Detaljplanen styr hur mark ska användas. Den regleras i Plan och bygglagen (PBL) och i enlighet med PBL kan allmän platsmark ges skydd i detaljplanen. Allmän platsmark i en detaljplan är gator, vägar, torg, parker och andra områden som ska vara tillgängliga för allmänhetens gemensamma behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annan verksamhet. Allmän platsmark är inte avsedd för bebyggelse och får inte heller stängas av samt får bara tillfälligt upplåtas.

Publicerad:
Senast uppdaterad: