Österåkers kommuns logotype

Naturområden och naturreservat

Bild på en skogen med en gångstig som slingrar sig mellan tallar. Från höger i bild strilar solens strålar in. Till höger en skylt som pekar i ut i vilken riktning Grandalen och Södersjön ligger.

Österåkers fantastiska natur bjuder in till uteliv. I Österåker finns en unik blandning av skärgårdsmiljöer, vackra kulturmiljöer och skogslandskap. Oavsett om du föredrar en promenad i ditt närområde eller lockas av utmanande terräng så finns en tur som passar dig. Tänk på att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Här presenterar vi ett urval av naturområden samt de naturreservat som finns i Österåkers kommun.

Respektera allemansrätten

Allemansrätten ger fantastiska och unika möjligheter att vistas i och uppleva vår natur. I allemansrätten ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Tänk på att låta tamboskap vara ifred, rör dig inte genom åkermark, håll hunden kopplad och lämna inte mer än dina fotspår efter dig i naturen.

Läs mer om allemansrätten på vår sida Allemansrätten eller på Naturvårdsverkets Allemansrätten är fantastisk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Österåkers kommun erbjuder Naturkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – En friluftsguide för webb och mobil för att inspirera och vägleda till natur och friluftsliv.

Naturområden

Motion, vackra vyer, äventyr eller egentid – det finns många goda anledningar att ge sig ut i naturen. Här kan du läsa om många av våra fantastiska naturområden i Österåker.

Här finns både orörd natur, utflyktsmål och friluftsaktiviteter. Här nedan finns karta och en broschyr med flera utvalda smultronställen.

Begreppet kilar kommer av de tio stora stråk av natur som sträcker sig från Stockholms innerstad ut mot omgivande landsbygd. Genom Österåkers kommun går två sådana gröna kilar: Angarnkilen och Bogesundskilen.

Grönakilar.se – en webbplats med information och tips på utflykter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tio utvalda smultronställe i Angarn- och Bogesundskilen , 3.5 MB.

Karta Angarn- och Bogesundskilen , 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Röllingby backar sträcker sig in i Åkersberga tätort, och är en del av värdekärnan Tärnan i Angarnkilen.

Området består av stora blandskogskullar omivna av ett öppet kulturlandskap med bete, ängsmarker och skogspartier. Det är rikt på kulturlämningar, bland annat ett stort järnåldersgravfält i den sydvästra delen.

I Röllingbybackar finns ängspartier av torr- och frisktyp med en flora bestående av arter som brudbröd, johannesört, timotej, luddhavre, hundäxing, hampdån, prästkrage samt liten och stor blåklocka. I skogen i nordost växer två små bestånd av orkidéerna nattviol och Jungfru Marie nycklar.

Röllingby backar är en del av Angarn- Bogesundkilarna. Karta Angarn- och Bogesundkilen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blå leden passerar delvis igenom området. I området finns även fler trevliga promenadslingor längs kulturlandskapset.

Hackstaberget ligger i friluftsområdets östra del och är ett blandskogsområde som sträcker sig upp mot Skånsta. I Hacksta finns MTB-spår och elljusspår samt en frisbeegolfbana och utegym. Mer information om elljusspår finns här.

Vy med mossbeklädd mark och omringat av träd i vackra färger

En stilla sjö där skog och berg speglar sig i vattnet.

Södersjön i Trastsjöskogen.

I Trastsjöskogen, nordöst om Margretelund, samsas 200-åriga tallar med ädellövträd och sumpskog. Här finns ett milslångt vandringsspår och en tillgänglighetsanpassad slinga med plan terräng. Längs den kan du läsa skyltar om skogens olika trädsorter. Plankbroar över träskmarker och en naturlekplats gör skogen extra spännande att besöka.

Området har höga naturvärden och ger möjlighet för ovanliga växter, djur och svampar att växa och trivas. På flera platser kan du uppleva kulturmiljöer i form av husgrunder och gamla murar.

Trastsjöskogens besökskarta (pdf) , 3 MB.

Film från Trastsjöskogen

Naturreservat

Naturreservat är en stark skyddsform som kan bildas av både länsstyrelser och kommuner med syfte att långsiktigt skydda värdefull natur. Varje naturreservat är unikt och har egna föreskrifter som avgör vilka begränsningar som gäller i området. Skyltar informerar om vad som gäller när du besöker ett naturreservat och den vita snöstjärnan på blå botten markerar reservatsgränserna i naturen.

Sommargrönska med havet i fonden. En liten motorbåt åker förbi. Himlen är klarblå.

Brottö.

Brottö är en halvö som utgör den västra delen av Ingmarsö i den nordöstra delen av mellanskärgården. Brottö skärgårdsjordbruk är Stockholms läns första kultur­reservat, som bildades 2004.

Det småskaliga skärgårdsjord­bruket är karaktäristiskt för hur folk förr livnärt sig i östra Mellansverige.

Hitta hit

Brottö brygga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I förgrunden till höger i bild hänger en livboj på en ställning. I mitten av bilden är strandkanten med några stora stenar och till vänster is- och snötäckt sjö.   stig

Drängsjön vid Domarudden.

Hej besökare till Domarudden!

Obs! I samband med att vår tidigare hyresgäst avslutar sin verksamhet vid Domarudden den 1 februari 2024 passar vi på att se över friluftsgårdens verksamhet.

 • Spår, leder, badplats, lekytor och strövområden är tillgängliga precis som vanligt.
 • Service som restaurang med lokaler, stuguthyrning, bastu och kiosk stängs tills vidare.
 • En förhoppning är att vi ska kunna erbjuda någon form av begränsad service i sommar.
 • Toalett hittar du vid badplatsen.

Varmt välkommen ut i naturen!

Vid Domaruddens naturreservat och friluftsgård hittar du bad, sjöbastu och ytor för lek och spel. Inom naturreservatet finns orörd natur, motionsspår och möjlighet till ädelfiske i Drängsjön med fiskekort.

Domaruddens naturreservat och friluftsgård är vackert belägna vid Drängsjön och är en utmärkt utgångspunkt för den som vill vandra i trolska och vackra skogsmiljöer. Kring friluftsgården finns preparerade motionsspår, men här passerar också både Roslagsleden och Blå leden.

Det gamla torpet Domarudden har fungerat som vandrarhem sedan 1940-talet.

Från och med den 1 februari 2024 är dock service som restaurang med lokaler, stuguthyrning, bastu och kiosk stängda för översyn.

Besökare har ändå ett stort utbud av aktiviteter att välja bland. Beroende på säsong kan man springa eller åka skidor i motionsspåren, fiska ädelfisk i Drängsjön eller bada bastu och sedan svalka sig med ett kyligt vinterbad.

Motionsspår i Domarudden

Från Domaruddens friluftsgård utgår ett 2,5 kilometer långt elljusspår. Det är ett brett spår, som är belagt med grus och lämpar sig även för barnvagnar och rullstol. Dessutom finns ett 5,5 kilometer långt spår, ett 10 kilometer långt spår samt en liten vildmarksstig.

Elljuset tänds vid skymning och lyser till cirka klockan 24. Belysning är även tänd på morgonen från klockan 05 tills det har blivit dagsljus.

Tälta i Domaruddens naturreservat

För den som vill tälta är det endast tillåtet på anvisade platser och med respekt för allemansrättens övriga begränsningar.

Det rödmarkerade området i kartan nedan med benämning är det tillåtet att tälta på.

Kartbild , 299.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Om ni är ett större sällskap som vill tälta eller om ni önskar tälta mer än något enstaka dygn behöver ni söka tillstånd från markägaren. I det här fallet är det Österåkers kommun.

Domarudden renoveras

För närvarande är friluftsanläggningen under utveckling. Under sommaren 2024 kommer Domaruddens byggnader att vara stängda för renovering. I övrigt är området tillgänglig för badgäster, motionärer och besökare till lekplats och grönområden.

Vill du driva försäljning vid Domarudden under sommaren 2024?

Nu finns det möjlighet för etablerade företag som vill sälja enklare förtäring till besökare på platsen att senast den 8 maj anmäla intresse för att bedriva försäljning under sommarperioden 1 juni – 31 augusti.

Domarudden utvecklas och renoveras

Reservatet Exerman-Hersby är beläget i Tärnanområdet och är ett riksintresse för friluftslivet tack vare sina olika skogsmiljöer.

Det är det största kvarvarande skogsområdet i området som fortfarande är relativt opåverkat av skogsbruk. Hällmarkstallskog och granskog upptar största delen av reservatet med ett stort antal rödlistade arter. Här bevaras ett urskogsliknande naturområde och dess växt- och djurliv.

Karta Exerman-Hersby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reservatet Gälnan ligger två kilometer söder om Östra Lagnö och omfattar södra delen av Grönskären och de små öarna Mjölingsören och Bergskäret. På Mjölingsören finns en torräng med enstaka torrakor, mitt på ön ett alkärr och i söder ett mindre parti med hällmarkstallskog. Bergskäret har gles lövskog och någon tall. Grönskären har flacka hällar med sandbotten utanför och tallängsskog.

Öarna är genom sin typ och sitt läge i Gälnan värdefulla för det båtburna friluftslivet. Gälnan har blivit ett naturreservat för att säkra ett skärgårdsområde för friluftsliv samtidigt som områdets växt- och djurvärld skyddas och bibehålls.

Karta Gälnan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hallonstenarnas naturreservat är en ögrupp i Österåkers skärgård som består av öarna Bergskäret, Västerskäret och Norrskäret. Öarna är blandskogsbevuxna och har fina badklippor i öster.

Hallonstenarna har blivit ett naturreservat för att bibehålla en vacker del av skärgården, med dess värdefulla djur- och växtvärld samt för att säkra ett område av stor betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Karta Hallonstenarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reservatet Halsfambaken omfattar ön Halsfambaken och de angränsande skären Lindfambaksklunsarna 1,5 kilometer sydost om Östra Lagnö. Ön är granskogsbevuxen och på den nordöstra sidan finns en 500 meter lång klippstrand som är badvänlig.

Naturreservatet bildades för att säkra ett skärgårdsområde av värde för friluftslivet.

Karta Halsfambaken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kålgårdsöns naturreservat tillhör numera Skärgårdsstiftelsen. Ön saknar fornlämningar, men odlingsrösen finns spridda över hela ön. Kålgårdsön är på grund av landhöjningen i stor sett sammanvuxen med Ingmarsö.

Till reservatet hör öarna Klippingen och Knokan samt Bockholmen vid Stora Rävsön. Reservatet gränsar till Finnhamns naturreservat.

Karta Kålgårdsön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Malmsjöns reservat består av våtmark med sumpskogar och omgivande barrblandskog söder om Malmsjön, fem kilometer nordost om Roslags-Kulla. Floran i området har ett rikt inslag av kalkgynnade arter, lundväxter och orkidéer.

Malmsjön har blivit ett naturreservat för att bevara ett av de förnämsta orkidékärren i Stockholmstrakten.

Karta Malmsjön
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skir vårgrönska på träd med en stig och havet intill.

Näsuddens naturreservat.

Näsuddens naturreservat består av en halvö som är omgiven av Täljöviken och Svinningeviken åt väster och Tunafjärden åt nordost. Till reservatet hör även vattenområden i vikarna, samt ett mindre skär, Vimparen.

Omväxlande och vackert

Reservatets huvudsakliga syfte är att bibehålla och utveckla en omväxlande och vacker del av innerskärgården med dess värdefulla kulturarv, djur- och växtvärld samt att säkerställa ett tätortsnära naturområde som är av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv i Österåkers kommun.

Naturen består av hällmarkstallskog på höjderna och lundartad blandlövskog med öppnare partier från tidigare åker- och slåtterbruk i lägre liggande partier. Stora delar av reservatet är klassat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen med sin lövskogslund och betade skog ute på udden. Här finns även strandängar utmed Täljövikens och Tunafjärdens stränder. Reservatet betas av får och nötboskap.

Två öar blir snart en

Näsudden består av två delar, Kristenholmen i norr och Gästholmen i söder. Ursprungligen var det två separata öar, men idag kan man på grund av landhöjningen nå Gästholmen via ett låglänt parti med strandäng.

Stigar och information

I naturreservatet finns flera stigar, rastplatser och utsiktsplatser. Flera skyltar finns utplacerade som berättar mer om vad du kas se på platsen eller om naturen i området.

Får och kor betar i Näsuddens naturreservat

Deras uppdrag är att hålla kulturlandskapet öppet på ett naturligt och hållbart sätt. För att det ska vara möjligt vill vi påminna om några saker som är viktigt att tänka på när du vistas i naturreservatet och i närheten av betesdjuren:

 • Hundar måste vara kopplade – alltid!
 • Låt djuren beta i fred.
 • Skräpa inte ned.
 • Klättra inte på staketen, använd de särskilda övergångarna.
 • Glöm inte heller bort att allemansrätten inte gäller odlad mark. Det innebär att du aldrig får vara på eller passera över odlad mark eller åkrar.

Det här gäller i naturreservatet

För att skydda Näsudden naturreservat finns det regler som du måste följa.

Eftersom stora delar av naturreservatet är betesmark är det med allemansrättens begränsningar inte lämpligt att tälta i reservatet.

I reservatet är det förbjudet att:

 • Framföra motordrivet fordon eller att cykla.
 • Göra upp eld.
 • Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande.
 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetation i övrigt genom att t.ex. gräva upp ris, örter, gräs, mossor, lavar eller svampar. Att plocka blommor, bär, eller svamp är tillåtet med allemansrättens begränsningar.
 • Rida.
 • Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, med undantag för hund som arbetar på uppdrag av den som sköter naturreservatet.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift. Dock får snitslar, orienteringsskärmar och tipsfrågor uppsättas för tillfälligt bruk om de avlägsnas efter avslutat arrangemang.
 • Utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet.
 • Utan kommunens tillstånd anordna tävlingar.
 • Beträda ön Vimparen under tiden 1 april till den 31 augusti.

Karta Näsuddens naturreservat
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film från Näsudden

En skylt som visar information om naturreservatet Själbottna - Östra Lagnö. Skylten står vid en havsvik med klipphällar.

Själbottna - Östra Lagnö.

Naturreservatet Själbottna–Östra Lagnö utgörs av ett mellanskärgårdsområde nordost om Ljusterö. Goda badmöjligheter finns på flata klipphällar både på Östra Lagnö och Själbottna. Östra Lagnö når du med bil via Ljusterö. Själbottna präglas av strövvänliga barrskogar, omväxlande med hällmarksområden. Odlingslandskapet hävdas numera genom bete eller slåtter. Skyddade hamnvikar finns främst i Själbottnaområdet.

Själbottna-Östra Lagnö har blivit ett naturreservat för att genom jord- och skogsbruksåtgärder restaurera och vårda ett omväxlande och ett attraktivt skärgårdslandskap. En art- och individrik fauna och flora ska eftersträvas.

Karta Själbottna-Östra Lagnö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film om Östra Lagnö

Naturreservatet Storskär är ett litet reservat som omfattar södra delen av ön Storskär, fyra kilometer norr om Möja. Områdets natur är typisk för mellanskärgården.

Ön har blivit ett naturreservat för att säkra ett för friluftsliv värdefullt område och för att bibehålla en fin del av skärgårdens natur.

Karta Storskär
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En havsvik med sandstrand en solig sommardag.

Äpplarö i Österåkers skärgård.

Äpplarö naturreservat består av en del av ön Äpplarö med omkring 20 omgivande öar, holmar och skär med mellanskärgårdsnatur i Äpplaröfjärden och Gälnan.

Naturreservatet har kommit till för att bibehålla en vacker del av mellanskärgården med en värdefull växt- och djurvärld och för att säkra friluftslivet där.

Karta Äpplarö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidsförvaltningen
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
foreningsmail@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.