Österåkers kommuns logotype

Trädfällning

Varje år får kommunen in många önskemål från allmänheten om fällning eller beskärning av träd på kommunens mark. Det kommer även många frågor om vad du kan och får göra med träd på egen mark. Här besvarar vi frågor, beskriver hur vi arbetar och vad du själv kan göra för att underlätta processen.

Önskemål om trädfällning på kommunens mark

För att vi ska kunna behandla samtliga önskemål på ett rättvist och effektivt sätt är det viktigt att du gör din ansökan via kommunens Felanmälan, kategorin "Park, lek och grönområden/Träd och skog".  Innan du skickar in dina önskemål ska du ha läst informationen på denna sida. I Felanmälan fyller du i formuläret med så utförlig information som möjligt och om möjligt bifoga gärna fotografier eller skiss för att förtydliga den. Du ska även kunna besvara de 3 angivna frågorna i Felanmälan med "Ja". Har inte detta gjorts så kommer ditt ärende avslutas utan åtgärd, och du får göra en ny ansökan.

Det här påverkar om träd ska kunna fällas

Bedömning av träd

Bedömning av träd och växtlighet genomförs ofta på plats av personal från kommunen. Förutom trädets eller växtmaterialets kondition och vitalitet tas även hänsyn till betydelsen för området som helhet, hur närboende påverkas och om grannar är överens. Träd och tätortsnära skogsområden fungerar som gröna lungor och fyller en rad funktioner i samhället och påverkar inte enbart dem som bor närmast området. Det är därför viktigt att se till det rekreativa och estetiska värdet för hela området samt variationen av trädbeståndet.

Faktorer som påverkar bedömningen

  • Om träden utgör befintliga eller möjliga boplatser för djur- och fågelliv påverkar det beslut då det är viktigt att den biologiska mångfalden gynnas. 
  • Träd bidrar till förbättrad luftkvalitet och produktion av syre samt skyddar mot vind och utjämning av temperatur. 
  • Träd fördröjer och hjälper till vid omhändertagande av regn- och dagvatten. 
  • Särskilda bestämmelser kan finnas där träd eller grönområden är skyddade kan finnas. 
  • Enskilda intressen
  • Estetiska värden

Enskilda intressen

Det kan finnas olika anledningar till att det finns önskemål att fälla eller beskära ett träd. Generellt är kommunen restriktiv med att fälla friska träd och starka skäl måste finnas för en sådan åtgärd. Träd eller växtlighet på kommunens mark ska i så fall utgöra en olägenhet av väsentlig betydelse. Att löv från kommunens träd blåser in på privatägd mark eller att träd skymmer sol eller parabolmottagning är inte att anse som tillräckliga skäl. Kommunen fäller i princip enbart skadade träd som kan orsaka skada på egendom eller person.

Grannsamtycke - godkännande från berörda grannar

För en del boende är det angeläget att ett träd fälls medan det för andra är lika angeläget att trädet bevaras. Det är därför viktigt att samtliga berörda grannar är tillfrågade innan önskemål om fällning eller beskärning av träd skickas in. Principen är att alla berörda grannar ska stå bakom önskemålen. Dina grannar ska även informeras när önskemålen är inskickade till kommunen.

Säkerställa att det är kommunens mark - rosa kartan

Innan du skickar in ditt önskemål, så ska du vara säker på trädet befinner sig inom det kommunala driftområdet. I Felanmälan via datorn gör du det i kartbildens övre högra hörn genom att välja kartan "Kommunal drift, mark och gata. Är trädet placerad inom den rosa ytan, så kan du gå vidare med din anmälan.
Du kan göra samma sak även om du använder appen för felanmälan, men då väljer du att klicka på knappen "Ändra adress" för att kunna byta karta.

Så här hanterar vi önskemålet

Önskemål och synpunkter om nedtagning av kommunala träd hanteras i turordning. Det är viktigt att du fyller i ditt önskemål noga, gärna med bild och att du har besvarat frågorna om kriterierna i formuläret. Är alla kriterier uppfyllda så kommer en representant från kommunen besluta om en eventuell lämplig åtgärd. Eftersom det tidvis skickas in många önskemål kommer en återkoppling om hur det går i ärendet inte göras.

  • Använd kategorin Park, lek och grönområden/Träd och skog i felanmälan.

Trädfällning på privat eller samfälld mark

Innan du fäller ett träd är det viktigt att du försäkrar dig om att trädet står på din fastighet så att du inte av misstag fäller någon annans träd. I detaljplanekartan kan du se gällande detaljplaner och planbestämmelser som gäller för just din fastighet. Skulle din fastighet omfattas av en planbestämmelse där träd ska bevaras då får du inte fälla träden utan tillstånd från bygglovsenheten. Krav på återplantering kan förekomma.

Kommunen utför inte trädfällning, gallring eller andra åtgärder på privat mark.

Olovlig trädfällning

Det är förbjudet och straffbart att ta ned eller göra åverkan på träd som står på allmän mark. Österåkers kommun har som rutin att polisanmäla all olovlig trädfällning eller vandalisering av träd. Vid pågående brott ring direkt till 112. Vid icke akuta ärenden ring 114 14 eller Österåkers kommun 08-540 810 00

Frågor och svar om träd

Kontakta den som äger ledningen för hjälp att ta ned trädet om det hänger över ledningen och står på din privata mark.

Det är många som undrar vad det är som gäller för träd och växter på grannens tomt som växer in på den egna tomten eller som på något annat sätt skapar olägenhet. Det bästa är att tala med den det berör och försöka komma överens. Om det inte fungerar kan man diskutera med en jurist om vilka möjligheter som finns.

Jordabalken 3 kap 2 § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 15 § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Även döda träd är viktiga och värdefulla för den biologiska mångfalden och också för variationen i vår tätortsnära natur. Olika växter och djur har olika livsbetingelser och behöver olika slags träd. Att lämna både stående och liggande döda träd, solbelysta och beskuggade, är därför betydelsefullt för den biologiska mångfalden.

Om det döda trädet klassas som ett riskträd, tas trädet bort alternativt läggs ned på marken. Fällda döda träd blir på så sätt en del av det naturliga kretsloppet. Kvarliggande träd fyller en funktion och får inte används för privat bruk, exempelvis ved.

Granbarkborre på kommunens mark

Granbarkborre som upptäcks på kommunens mark anmäls i kommunens felanmälan på vår hemsida eller i appen, för en bedömning av lämplig åtgärd av oss.

Granbarkborre på annans mark

Gäller det icke kommunal mark är det Skogsstyrelsen som ansvarar och kan besluta om åtgärd.

Döda granar utan bark

Granar som står upp men tappat barken eller varit döda en säsong, bör sparas då de inte längre innehåller granbarkborrar utan bara naturliga fiender till dem, samt många andra arter som behöver död ved.

Var gör jag av trädgårdsavfallet?

  • Kompostera gärna trädgårdsavfallet hemma inom den egna tomten.
  • Du kan också lämna trädgårdsavfall kostnadsfritt på Brännbackens återvinning.
  • Att lägga trädgårdsavfall på allmän mark är inte tillåtet.

När du ansöker om att få ett träd nedtaget i felanmälan så ska platsen markeras i kartan.

Byt kartvy

Både i appen och på webben finns det möjlighet att själv byta kartbild. I övre högra hörnet på kartan finns en "dropdown-meny" där du väljer kartan "Kommunal drift, mark och väg" .

Rosa kartan

Kartan "Kommunal drift, mark och väg" visas som ett lager där ytor och vägar visas i en skarp rosa färg. Den rosa färgen visar Österåkers kommuns driftsytor och vägar. Gula flaggor markerar kommunens lek- och aktivitetsparker.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.