Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Naturområden

Bild på en skogen med en gångstig som slingrar sig mellan tallar. Från höger i bild strilar solens strålar in. Till höger en skylt som pekar i ut i vilken riktning Grandalen och Södersjön ligger.

I Österåker hittar du naturområden både på fastlandet och i skärgården. Det finns flera frilufts-, natur- och kulturområden i bland annat centrala Åkersberga som är värda att besöka.

Österåker har med sin natur och sitt geografiska läge stora möjligheter att erbjuda dig rekreation och avkoppling.

Här finns både orörd natur, utflyktsmål och friluftsaktiviteter. Här nedan finns karta och en broschyr med flera utvalda smultronställen.

Begreppet kilar kommer av de tio stora stråk av natur som sträcker sig från Stockholms innerstad ut mot omgivande landsbygd. Genom Österåkers kommun går två sådana gröna kilar: Angarnkilen och Bogesundskilen.

Grönakilar.se – en webbplats med information och tips på utflykter. Länk till annan webbplats.

Tio utvalda smultronställe i Angarn- och Bogesundskilen , 3.5 MB.

Karta Angarn- och Bogesundskilen , 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Sommargrönska med havet i fonden. En liten motorbåt åker förbi. Himlen är klarblå.

Brottö.

Brottö är en halvö som utgör den västra delen av Ingmarsö i den nordöstra delen av mellanskärgården. Brottö skärgårdsjordbruk är Stockholms läns första kultur­reservat, som bildades 2004.

Det småskaliga skärgårdsjord­bruket är karaktäristiskt för hur folk förr livnärt sig i östra Mellansverige.

Hitta hit

Brottö brygga i Österåkerkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I förgrunden till höger i bild hänger en livboj på en ställning. I mitten av bilden är strandkanten med några stora stenar och till vänster is- och snötäckt sjö.     stig

Drängsjön vid Domarudden.

Vid Domaruddens friluftsgård hittar du allt från bad och sjöbastu till ytor för lek och spel. Inom naturreservatet finns även orörd natur, motionsspår och ädelsfiske i Drängsjön.

Motionsspår och vandringsleder i Domarudden

Från Domaruddens friluftsgård utgår ett 2,5 kilometer långt elljusspår. Det är ett brett spår, som är belagt med grus och lämpar sig även för barnvagnar och rullstol. Dessutom finns ett 5 kilometer långt spår på 5 585 meter, ett 10 kilometer långt spår samt en liten vildmarksstig.

Elljuset tänds vid skymning och lyser till cirka klockan 24. Belysning är även tänd på morgonen från klockan 05 tills det har blivit dagsljus.

Reservatet Exerman-Hersby är beläget i Tärnanområdet och är ett riksintresse för friluftslivet tack vare sina olika skogsmiljöer.

Det är det största kvarvarande skogsområdet i området som fortfarande är relativt opåverkat av skogsbruk. Hällmarkstallskog och granskog upptar största delen av reservatet med ett stort antal rödlistade arter. Här bevaras ett urskogsliknande naturområde och dess växt- och djurliv.

Karta Exerman-Hersby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reservatet Gälnan ligger två kilometer söder om Östra Lagnö och omfattar södra delen av Grönskären och de små öarna Mjölingsören och Bergskäret. På Mjölingsören finns en torräng med enstaka torrakor, mitt på ön ett alkärr och i söder ett mindre parti med hällmarkstallskog. Bergskäret har gles lövskog och någon tall. Grönskären har flacka hällar med sandbotten utanför och tallängsskog.

Öarna är genom sin typ och sitt läge i Gälnan värdefulla för det båtburna friluftslivet. Gälnan har blivit ett naturreservat för att säkra ett skärgårdsområde för friluftsliv samtidigt som områdets växt- och djurvärld skyddas och bibehålls.

Karta Gälnan Länk till annan webbplats.

Hallonstenarnas naturreservat är en ögrupp i Österåkers skärgård som består av öarna Bergskäret, Västerskäret och Norrskäret. Öarna är blandskogsbevuxna och har fina badklippor i öster.

Hallonstenarna har blivit ett naturreservat för att bibehålla en vacker del av skärgården, med dess värdefulla djur- och växtvärld samt för att säkra ett område av stor betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Karta Hallonstenarna Länk till annan webbplats.

Reservatet Halsfambaken omfattar ön Halsfambaken och de angränsande skären Lindfambaksklunsarna 1,5 kilometer sydost om Östra Lagnö. Ön är granskogsbevuxen och på den nordöstra sidan finns en 500 meter lång klippstrand som är badvänlig.

Naturreservatet bildades för att säkra ett skärgårdsområde av värde för friluftslivet.

Karta Halsfambaken Länk till annan webbplats.

Kålgårdsöns naturreservat tillhör numera Skärgårdsstiftelsen. Ön saknar fornlämningar, men odlingsrösen finns spridda över hela ön. Kålgårdsön är på grund av landhöjningen i stor sett sammanvuxen med Ingmarsö.

Till reservatet hör öarna Klippingen och Knokan samt Bockholmen vid Stora Rävsön. Reservatet gränsar till Finnhamns naturreservat.

Karta Kålgårdsön Länk till annan webbplats.

Malmsjöns reservat består av våtmark med sumpskogar och omgivande barrblandskog söder om Malmsjön, fem kilometer nordost om Roslags-Kulla. Floran i området har ett rikt inslag av kalkgynnade arter, lundväxter och orkidéer.

Malmsjön har blivit ett naturreservat för att bevara ett av de förnämsta orkidékärren i Stockholmstrakten.

Karta Malmsjön
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skir vårgrönska på träd med en stig och havet intill.

Näsuddens naturreservat.

Näsudden ligger i Stockholms inre skärgård strax utanför Åkersberga och består av en halvö som är omgiven av Täljöviken och Svinningeviken åt väster och Tunafjärden åt nordost.

Näsuddens naturreservat är en plats som har förändrats under flera tidsepoker. Du kan också hitta spår från en annan tid i Näs, genom att till exempel besöka en järnåldersgrav.

I Näs naturreservat kan du uppleva ett kulturlandskap med stor omväxling på begränsad yta. Här finns det berg med fin utsikt, gammal barrskog, slåtterängar som är öppna, beteshagar, lundartade miljöer och strandängar i gott skick. På Näsuddens naturreservat kan du också hitta porslinsskärvor eller gamla leksaker i åkrarna.

Reservatets blandade landskap gör att många olika livsformer trivs här som bland annat ädellövträd, orkidén Adam och Eva, gräshoppsångare, törnsångare och rosenfink. Storskarv syns allt oftare, liksom havsörn.

Karta Näsuddens naturreservat
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film från Näsudden

Röllingby backar sträcker sig in i Åkersberga tätort, och är en del av värdekärnan Tärnan i Angarnkilen.

Området består av stora blandskogskullar omivna av ett öppet kulturlandskap med bete, ängsmarker och skogspartier. Det är rikt på kulturlämningar, bland annat ett stort järnåldersgravfält i den sydvästra delen.

I Röllingbybackar finns ängspartier av torr- och frisktyp med en flora bestående av arter som brudbröd, johannesört, timotej, luddhavre, hundäxing, hampdån, prästkrage samt liten och stor blåklocka. I skogen i nordost växer två små bestånd av orkidéerna nattviol och Jungfru Marie nycklar.

Röllingby backar är en del av Angarn- Bogesundkilarna. Karta Angarn- och Bogesundkilen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blå leden passerar delvis igenom området. I området finns även fler trevliga promenadslingor längs kulturlandskapset.

Hackstaberget ligger i friluftsområdets östra del och är ett blandskogsområde som sträcker sig upp mot Skånsta. I Hacksta finns MTB-spår och elljusspår samt en frisbeegolfbana och utegym. Mer information om elljusspår finns här.

Vy med mossbeklädd mark och omringat av träd i vackra färger

En skylt som visar information om naturreservatet Själbottna - Östra Lagnö. Skylten står vid en havsvik med klipphällar.

Själbottna - Östra Lagnö.

Naturreservatet Själbottna–Östra Lagnö utgörs av ett mellanskärgårdsområde nordost om Ljusterö. Goda badmöjligheter finns på flata klipphällar både på Östra Lagnö och Själbottna. Östra Lagnö når du med bil via Ljusterö. Själbottna präglas av strövvänliga barrskogar, omväxlande med hällmarksområden. Odlingslandskapet hävdas numera genom bete eller slåtter. Skyddade hamnvikar finns främst i Själbottnaområdet.

Själbottna-Östra Lagnö har blivit ett naturreservat för att genom jord- och skogsbruksåtgärder restaurera och vårda ett omväxlande och ett attraktivt skärgårdslandskap. En art- och individrik fauna och flora ska eftersträvas.

Karta Själbottna-Östra Lagnö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film om Östra Lagnö

En stilla sjö där skog och berg speglar sig i vattnet.

Södersjön i Trastsjöskogen.

I Trastsjöskogen, nordöst om Margretelund, samsas 200-åriga tallar med ädellövträd och sumpskog. Här finns ett milslångt vandringsspår och en tillgänglighetsanpassad slinga med plan terräng. Längs den kan du läsa skyltar om skogens olika trädsorter. Plankbroar över träskmarker och en naturlekplats gör skogen extra spännande att besöka.

Området har höga naturvärden och ger möjlighet för ovanliga växter, djur och svampar att växa och trivas. På flera platser kan du uppleva kulturmiljöer i form av husgrunder och gamla murar.

Trastsjöskogens besökskarta (pdf) , 3 MB.

Film från Trastsjöskogen

Naturreservatet Storskär är ett litet reservat som omfattar södra delen av ön Storskär, fyra kilometer norr om Möja. Områdets natur är typisk för mellanskärgården.

Ön har blivit ett naturreservat för att säkra ett för friluftsliv värdefullt område och för att bibehålla en fin del av skärgårdens natur.

Karta Storskär
Länk till annan webbplats.

En havsvik med sandstrand en solig sommardag.

Äpplarö i Österåkers skärgård.

Äpplarö naturreservat består av en del av ön Äpplarö med omkring 20 omgivande öar, holmar och skär med mellanskärgårdsnatur i Äpplaröfjärden och Gälnan.

Naturreservatet har kommit till för att bibehålla en vacker del av mellanskärgården med en värdefull växt- och djurvärld och för att säkra friluftslivet där.

Karta Äpplarö Länk till annan webbplats.

Österåkerkartan (osteraker.se) Länk till annan webbplats.

Fritidsförvaltningen
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
foreningsmail@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: