Muddring och vattenverksamhet

Ett tillstånd eller en anmälan om vattenverksamhet behövs i de flesta typer av arbeten som sker i vatten. Exempelvis vid anläggande av en brygga, grävning, muddring, pålning och liknande verksamheter.

Muddring är ett samlingsnamn för åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Det sker bland annat genom grävning, sprängning och rensning i vattenområde.

Anmälan ska göras till Österåkers kommun. Om åtgärden är större behöver tillstånd sökas hos Länsstyrelsen.

Muddring kan tyckas vara ett mindre ingrepp på miljön men ett muddringsärende kan kräva handläggning från flera olika myndigheter. Till miljö- och hälsoskyddsavdelningen på kommunen behöver du alltid göra en anmälan om vattenverksamhet. Om den planerade åtgärden kan innebära en väsentlig förändring för växt- och djurlivet behöver även en ansökan om strandskyddsdispens göras till Bygglovenheten.

Ska muddermassorna läggas upp på land kan det krävas att du ansöker om strandskyddsdispens även för uppläggning av massorna. Uppläggning av muddermassor behöver även anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen på kommunen. Vid stora mängder muddermassor med totalvikt över 1000 ton krävs att du söker tillstånd för att lägga upp dem hos Länsstyrelsen.

Du kan läsa mer på sidan Strandskydd, bryggor och sjöbodar kan du läsa mer. 

Följande åtgärder innebär att anmälan behöver göras till kommunen:

  • Anläggning, exempelvis av en brygga, fyllning, pålning, grävning, muddring eller sprängning om bottenytan uppgår till högst 500 kvadratmeter i ett vattendrag eller högst 3000 kvadratmeter i sjö eller hav.
  • Byggande av bro eller anläggande av trumma i ett vattendrag med medelvattenföring på högst en kubikmeter per sekund.
  • Nedläggning eller byte av kabel i ett område.
  • Bortledande av högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn eller högst 100 000 kubikmeter per år från ett vattendrag.
  • Bortledning av högst 1000 kubikmeter ytvatten per dygn eller högst 200 000 kubikmeter per år från sjö eller hav.
  • Anläggande av våtmark på mindre än 5 hektar.
  • Utrivning av en anmälningspliktig vattenanläggning.

Tillståndsplikt

Om den verksamhet du tänker utföra inte omfattas av ovanstående punkter kan den vara tillståndspliktig och du behöver då kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, besök Länsstyrelsens webbplats för kontakt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: