Kartor och mättjänster

Kart- och mätenheten ansvarar för kommunens försörjning av kartor och geografiska databaser. Enheten ansvarar också för utveckling och samordning inom området geografiska informationssystem (GIS).

Kart- och mätenheten inventerar och kompletterar stomnätet i höjd i centrala Åkersberga

Vi inventerar och kompletterar stomnätet i höjd i centrala Åkersberga. Stompunkter är fysiskt markerade punkter som utgör grund för annan mätning som till exempel utstakning av hus, vägar och fastigheter. Stompunkter behövs även då GPS inte kan användas eller när detaljmätning med totalstation är mer ändamålsenlig. Användning av 3D-visualisering skapar ökade behov av tillförlitlig höjdinformation som ställer krav på stompunkterna i både plan och höjd. Stompunkterna i höjd markeras med rostfri dubb i berg alternativt jordfast sten av betydande storlek.

Österåkers kommun har ett kommuntäckande nät av stomnätspunkter i höjd med c/c 300-500 meter längs huvudvägar och i bebyggda områden. Höjdnätet i centrala Åkersberga är eftersatt och behöver kompletteras. Övriga delar av kommunen har tidigare kompletterats i etapper.

Registerkartan förbättras

Österåkers kommun samverkar med Lantmäteriet om en förbättring av redovisningen av fastighetsgränserna i den digitala registerkartan. Registerkartan är en del av Sveriges fastighetsregister som redovisar fastigheterna i hela Sverige.

Dagens registerkarta är i vissa delar generaliserad vilket kan innebära att fastigheternas placering, form och storlek inte är rätt redovisade på kartorna.

Vi kommer att under året utföra kvalitetsförbättringar av gränsredovisningen i skärgården. Arbetet innebär att vi kommer att leta och mäta befintliga gränsmarkeringar och kommer då att vistas på och intill fastighetsgränser.

Kartläggning av befintliga gränsmarkeringar är inte någon lantmäteriförrättning utan syftar endast till att redovisa redan existerande gräns­markeringar på registerkartan och att säkerställa dem genom koordinatbestämning. Detta innebär att redovisningen i registerkartan får en bättre kvalitet. Vi kommer inte att göra några nya markeringar av gränspunkterna på marken.

Lantmäteri

Lantmäteriet i Stockholms län sköter lantmäterifrågorna i Österåkers kommun. Till Lantmäteriet kan du vända dig vid frågor om:

  • förrättningar
  • förrättningskarta
  • avstyckning - inom detaljplanerat område
  • anläggningsförrättning
  • fastighetsbestämning
  • fastighetsreglering
  • delning av fastighet
  • sammanläggning


Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.