Mätningstjänster

Kommunen utför grov- och finutstakningar samt lägeskontroller av byggnader i samband med ansökningar om bygglov. Vi utför även inmätningar och gränspåvisningar.

Totalstation

Mätningsarbete i samband med ditt bygglov

Via ett startbesked får du information från din bygglovhandläggare vilka typer av mätningar som krävs för ditt bygglov.

Kostnad enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa Öppnas i nytt fönster..

I samband med kartframställning och mätningsuppdrag kan vi behöva beträda din fastighet.

Svaret är ja, det får vi. (Stöd enligt fastighetsbildningslagen och plan- och bygglagen.)

Utdrag ur:

Fastighetsbildningslag (1970:988)

4 kap. Fastighetsbildningsförrättning
38 § Förrättningsmännen och deras biträden har rätt att, när det behövs med anledning av förrättningen, få tillträde till byggnader, gå över ägor, utföra mätningar och markundersökningar samt företa därmed sammanhängande eller jämförliga åtgärder. I trädgård eller liknande plantering får inte träd skadas eller fällas utan ägarens samtycke. Även i övrigt ska skada undvikas, om det är möjligt.

Rätt att gå över annans ägor har också var och en som för talan vid förrättningen.

Plan- och bygglag (2010:900)

11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder
8 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har
1. byggnadsnämnden och länsstyrelsen samt den som på nämndens eller länsstyrelsens uppdrag utför ett arbete rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk samt att där vidta de åtgärder som behövs för att utföra arbetet.

En myndighet som framställer kartor för samhällets behov har för att fullgöra sin kartläggningsuppgift också en sådan rätt till tillträde som anges i första stycket 1, dock inte till bostäder.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.