Fastighetsgränser

Fastighetsgränser

All mark i Sverige är indelad i avgränsade områden som kallas för fastigheter och till varje fastighet finns en fastighetsbeteckning.

Många av dagens fastigheter har gränser som är mycket gamla. Det är också vanligt att fastighetens gränser är bildade vid olika tillfällen. Det kan vara äldre gränser tillkomna genom köp vid förra sekelskiftet och gamla delningar av fastigheter genomförda med äldre mätteknik.

Den juridiskt gällande fastighetsgränsen utgörs i första hand av gränsmarkeringarna på marken. Kan gränsmarkeringarna inte återfinnas bedöms gränsens rätta läge med stöd av förrättningskartan och de markeringar så som rör, rå, staket, stenrösen eller diken som kan anses ha märkt ut gränsen tidigare.

Förr tilläts, enligt äldre rätt, att gränser bildades genom privat jorddelning baserat på köp utan myndighetsinblandning, så kallade avsöndrade gränser (ej lagligen bestämda gränser). Särskilda regler gäller när dess läge ska fastställas, i första hand bedöms gränsens sträckning utifrån köpehandling, innehav eller andra omständigheter.

Om en fastighet med avsöndrade gränser ska ändra utformning genom till exempel avstyckning eller fastighetsreglering kan det krävas en fastighetsbestämning för att klargöra en avsöndrad fastighets rättsliga gränser innan den önskade åtgärden kan genomföras.

För att få en oklar gräns juridiskt bestämd ska man vända sig till Lantmäteriet. Lantmäteriets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gränsrör

I förrättningskartan (karta över juridiskt gällande gränser) som upprättades när fastigheten bildades, kan det finnas uppgifter om gränsmarkeringar och mått. Dessa kan underlätta sökandet efter befintliga gränsmarkeringar.

Hos Lantmäteriet beställer du kopior på de ursprungliga förrättningshandlingarna, som till exempel förrättningskartan.
Använd E-tjänsten ”Min fastighet” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Lantmäteriets webbplats.

Österåkers kommun samverkar med Lantmäteriet om en förbättring av redovisningen av fastighetsgränserna i den digitala registerkartan. Registerkartan är en del av Sveriges fastighetsregister som redovisar fastigheterna i hela Sverige.

Dagens registerkarta är i vissa delar generaliserad vilket kan innebära att fastigheternas placering, form och storlek inte är rätt redovisade på kartorna.

Vi arbetar med att kvalitetsförbättra fastighetsgränserna i skärgården. Det innebär att vi kommer att leta efter gränsmarkeringar och vistas på och intill din fastighet.

Kartläggning av befintliga gränsmarkeringar är inte någon lantmäteriförrättning utan syftar endast till att redovisa redan existerande gräns­markeringar på registerkartan och att säkerställa dem genom koordinatbestämning. Detta innebär att redovisningen i registerkartan får en bättre kvalitet. Vi kommer inte att göra några nya markeringar av gränspunkterna på marken.

Det är straffbart att ändra eller flytta en gränsmarkering. Har du av misstag råkat flytta en markering får du inte sätta tillbaks den på egen hand. Riskerar ett gränsmärke att skadas, vid till exempel anläggningsarbete, bör gränsmarkeringen mätas in innan arbetet påbörjas.

De första kartorna ritades för hand och metoderna var inte helt exakta. När de gamla kartorna skulle föras samman krävdes ett pusslande av bitar som härstammade från olika epoker och dessutom olika koordinatsystem.

På 1990-talet fick Lantmäteriet i uppdrag av regeringen att satsa alla resurser på att göra en rikstäckande digital databas motsvarande Ekonomiska kartans innehåll. De blad som inte fanns tidigare framställdes med modern fotogrammetrisk digital teknik medan befintliga kartoriginal överfördes till digital form genom att fastighetsgränserna digitaliserades för hand. Detta arbete har resulterat i en översiktlig karta med skiftande kvalitet och de gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel på flera meter.

Genom ett samarbete med Lantmäteriet arbetar vi kontinuerligt med att kvalitetsförbättra gränserna i kommunen. Det innebär att vi letar och mäter gränsmarkeringar som därefter beräknas/transformeras för att bättre passa gällande förrättningshandlingar och förrättningskarta.

Resultatet av kvalitetsförbättringarna skickar vi till Lantmäteriet som uppdaterar registerkartan.

Det är i första hand alltid gränsmarkeringar på marken och förrättningskartor som gäller.

Om du har frågor om fastighetsgränser och gränsrör bör du i första hand kontakta Lantmäteriet.

Kommunen kan visa var fastighetsgränsen går under förutsättning att det inte finns några tveksamheter om gränsens läge samt att det finns koordinater för gränspunkterna.

Det finns olika sätt att visa ut en fastighetsgräns. Vad som är mest lämpligt beror på syftet med att klargöra gränsen och om resultatet skall vara rättsligt bindande för framtiden.

Kommunen kan markera ut fastighetens gränser tillfälligt med till exempel sprayfärg. Vi sätter inte ut några varaktiga gränspunkter vid en gränspåvisning. En gränspåvisning som utförs av kommunen är inte juridiskt bindande, utan endast en påvisning. För att få nya gränsrör utsatta, kontakta Lantmäteriet.

Vid en gränspåvisning kan gamla gränsmarkeringar letas fram och i de fall de inte hittas markeras med en stakkäpp eller sprayfärg.

Gränspåvisning kan endast genomföras om det är tekniskt möjligt att beräkna den ursprungliga gränsens läge. Gränsen visas då ut utifrån handlingar upprättade vid tidigare lantmäteriförrättning. Vid en gränspåvisning fattas inga nya beslut om gränsens läge, markeringarna har ingen rättsligt bindande verkan, och inga nya gränsmarkeringar sätts ut i form av rör. Gränspåvisningen är därmed inte någon fastighetsrättslig åtgärd.

I vissa fall kan dokumentationen av gränser som tillkommit i äldre tid vara av bristande kvalitet eller saknas. I dessa fall kan gränsens läge vara osäkert och en exakt gränspåvisning svår att genomföra.

Gränspåvisningen kan utföras av kommunen eller person med mätteknisk kompetens enligt Lantmäteriets rekommendationer. , 74.3 kB, öppnas i nytt fönster. Om du anlitar ett mätkonsultföretag bör du fråga om de har kompetens inom fastighetsutredning, arkivforskning och georeferering. Detta behövs för att avgöra hur gränspunkterna som finns illustrerade digitalt (den så kallade digitala registerkartan) står sig gentemot förrättningskartorna som är en del av de juridiska dokumenten för fastighetens utformning. Det behövs också för att kunna göra relevanta tolkningar och bedömningar i fält för de gränsrör man återfinner.

Det är Lantmäteriet som hjälper dig om du behöver få befintliga, rättsligt entydiga, gränser rekonstruerade och markerade.

En förutsättning för särskild gränsutmärkning är att det inte finns några juridiska tveksamheter om gränsens läge. Gränsmärken som sätts ut vid en särskild gränsutmärkning dokumenteras på förrättningskartan och ett gränsutmärkningsbeslut fattas. Utmärkningen blir rättsligt bindande för framtiden.

Det är en lantmäteriförrättning där oklara fastighetsgränser bestäms, om ett servitut eller en ledningsrätt gäller och i vilken omfattning, om på fastigheten belägna byggnader ingår i äganderätten till fastigheten eller vilken omfattning en gemensamhetsanläggning har.

Det gäller också "ej lagligen bestämda gränser", som till exempel avsöndringar. Vid fastighetsbestämningen utreds och fastställs var gränsen går, den bestämda gränsen dokumenteras i en förrättningskarta som blir rättsligt bindande.

Lantmäteriet utreder och beslutar var gränsen går och markerar den.

Beslutet blir juridiskt bindande, det vill säga att det gäller för alla berörda fastighetsägare i framtiden.
Läs mer om särskild gränsutmärkning och fastighetsbestämning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Lantmäteriets hemsida.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.