Österåkers kommuns logotype

Uppdraget god man, förvaltare

För dig som blivit förordnad som god man eller förvaltare finns det några viktiga saker att tänka på inför uppstarten av uppdraget.

När du som god man eller förvaltare blivit godkänd att påbörja ett nytt uppdrag är det viktigt att direkt ta kontakt med huvudmannen och dennes anhöriga eller andra närstående. Detta för att få kännedom om huvudmannens situation samt vilka behov som föreligger för att du på bästa sätt ska kunna förvalta hens egendom. Uppdraget startar det datum som framgår av tingsrättens eller överförmyndarnämndens beslut.

Det skickas även ut ett registerutdrag från överförmyndarnämnden vilket du använder för att till exempel visa för banken, försäkringskassan eller andra myndigheter att du har rätt att företräda personen. Utdraget används också för att anmäla särskild postadress hos skatteverket vilket du bör göra så snart som möjligt för att se till att huvudmannens post kommer till din adress.

Anmäl adressändring för särskild postadress. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upprätta förteckning över tillgångar

Begär utdrag från banken över huvudmannens samtliga tillgångar och värde. Förteckningen ska innehålla alla huvudmannens kända tillgångar och skulder per den dag du utsågs till god man/ställföreträdare. Förteckningen ska lämnas in till Överförmyndarnämnden inom två månader från det att förordnandet trätt i kraft.

För mer information om vad god man innebär besök Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På samma webbsida hittar du även informationen översätt till finska, arabiska och engelska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du bör snarast underrätta berörda myndigheter om att du är god man och företräder en person och samtidigt undersöka behovet av följande:

  • Kontrollera att huvudmannen har en hemförsäkring.
  • Undersök om huvudmannen har de ersättningar som hen kan vara berättigad till. Till exempel sjuk- eller aktivitetsersättning. Det kan även vara aktuellt med bostadstillägg, bostadsbidrag eller merkostnadsersättning (tidigare handikappersättning) och detta kan beviljas bland annat för kostnaden för god mans arvode. Lämpliga myndigheter att kontakta är t.ex. Försäkringskassan och socialtjänsten.
  • Undersök om huvudmannen har behov av insatser enligt LSS. Oservera att du som god man inte ska utföra några praktiska göromål såsom att handla eller städa.
  • Undersök om huvudmannens ekonomiska situation är i sådant skick att det är aktuellt med skuldsanering och kontakta då kommunens budget och skuldrådgivare för att få hjälp.
  • Var uppmärksam på om huvudmannen har ställt ut en fullmakt till någon annan person, är indragen i någon juridisk tvist, delägare i ett dödsbo eller en part vid en försäljning av en fastighet/bostadsrätt.
  • Undersök om det finns möjlighet till bistånd enligt socialtjänslagen, till exempel försörjningsstöd, kontaktperson, hemtjänst, särskilt boende med mera.

En god man eller förvaltare ska tänka på att göra arbetet så enkelt som möjligt och ska därför ordna så att det går att sköta bankärenden via internetbanken och registrera autogiro för betalning av räkningar i den mån det är möjligt.

Som god man använder du de bankkonton som redan finns men om det behövs kan du öppna nya konton eller byta bank men då behöver du huvudmannens samtycke alternativt be om ett läkarintyg om samtycke inte kan ges.

Om det finns flera konton i olika banker ska du se till att alla utom ett transaktionskonto förses med överförmyndarspärr. Huvudmannen har fortfarande rätt till att själv ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto men du som god man behöver skriftligt samtycke från överförmyndarnämnden för att kunna använda dessa.

Ansök om uttag från spärrat konto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Transaktionskontot är det konto där huvudmannens inkomster sätts in och via detta konto ska du sköta huvudmannens löpande ekonomi som att betala räkningar. Tänk på att överlämna fickpengar och matpengar till huvudmannen antingen genom att ta ut kontanter eller ordna ett eget bankkort till din huvudman. Om du ska lämna över fickpengar kontant så måste alltid huvudmannen kvittera medlen. Om du lämnar över pengar till exempelvis personal på ett vårdboende så ska personalen kvittera att de har mottagit pengarna.

Saldot på ett transaktionskonto ska inte överskrida 35 000 kronor enligt rekommendation av överförmyndarnämnden. Övriga tillgångar ska överföras till ett överförmyndarspärrat konto eller placeras på annat vis. Det är inte tillåtet att göra några som helst transaktioner via sitt eget konto, alla uttag och betalningar ska skötas via huvudmannens transaktionskonto.

Du som ställföreträdare är redovisningsskyldig för de tillgångar som du sköter om för huvudmannens räkning. Detta innebär att huvudmannen inte bör disponera transaktionskontot som du använder för att betala huvudmannens räkningar. Huvudmannen ska istället använda sitt ”fickpenningkonto” för egna uttag och inköp.

En årlig redovisning av hur du har skött din huvudmans ekonomi ska lämnas in till Överförmyndarnämnden innan den 1 mars varje år. Samtliga inkomster och utgifter som huvudmannen har haft ska framgå i årsräkningen. Ett tips är att du för kassabok med månatliga transaktioner för att det ska bli enklare att redovisa. Dock ska du inte redovisa vad huvudmannen själv köpt för sina egna fickpengar eller de köp som ett vårdboende genomfört för huvudmannens räkning.

I årsräkningen ska du endast ta upp det faktiska belopp som du har lämnat till huvudmannen/vårdboendet såsom fickpengar.

Blankett för inlämning av årsredovisning (årsräkning/sluträkning). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enligt lag är du som god man/ställföreträdare skyldig att inhämta Överförmyndarnämndens samtycke till bland annat följande åtgärder:

Om huvudmannen ska genomföra en rättshandling där du som är God man har ett eget intresse, exempelvis i ett arvskifte där ni båda är dödsbodelägare kan du inte företräda din huvudman i den saken. I sådana situationer måste Överförmyndarnämnden förordna en särskild god man som företräder huvudmannen där du är jävig. Ansökan om god man vid jäv. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta alltid Överförmyndarnämnden vid frågor som kräver Överförmyndarnämndens samtycke.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.