Föräldrar och förmyndare

I varje kommun finns en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som utövar tillsyn över alla förmyndare. Tillsynen kan vara allmän eller påbörjad av någon särskild anled­ning. Alla förmyndare är skyldiga att lämna upplysningar om förvaltningen till Överförmyndarnämnden om så begärs.

Överförmyndarspärr

Föräldrar förvaltar i regel fritt barnets egendom och barnets tillgångar på bankkonton är därför tillgängliga för uttag av föräldrarna, utan tillstånd från Överförmyndarnämnden.

När ett barn får ett arv eller försäkringsmedel överstigande ett basbelopp ska dock de pengarna sättas in på ett konto som har försetts med en spärr mot förmyndarens uttag, en så kallad överförmyndarspärr. Förmyndaren måste då ansöka om tillstånd hos Överförmyndarnämnden om att få ta ut pengar och även uppge syftet med uttaget (vad pengarna ska användas till). Överförmyndarnämnden gör en bedömning om samtycke till uttag ska ges eller inte.

Överförmyndarnämnden kan också besluta om att barnets bankkonto ska förses med en överförmyndarspärr, så kallade skärpande föreskrifter, om det finns anledning att anta att föräldrarna inte använder barnets pengar till barnets nytta.

Kontrollerad förvaltning

Kontrollerad förvaltning innebär att Överförmyndarnämnden kontrollerar hur förmyndare förvaltar barnets tillgångar. Kontrollerad förvaltning uppstår i huvudsak vid fyra olika situationer:

  • När barnets tillgångar överskrider åtta prisbasbelopp (420 000 kr för 2023). Det saknar betydelse hur tillgångarna kommit att överskrida detta belopp.
  • När barnet äger fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt
  • När barnet får tillgångar genom arv, testamente, gåva eller förmånstagarförordnande och givaren ställt villkoret att tillgångarna ska stå under särskild Överförmyndarkontroll.
  • När Överförmyndarnämnden fattar beslut om skärpande föreskrifter och beslutar att kontrollerad förvaltning ska tillämpas på tillgångarna. Överförmyndarnämden kan besluta det när det finns misstankar om misskötsam förvaltning och kontroll behövs för att trygga förvaltningen.

Vid kontrollerad förvaltning ska förmyndaren:

  • Skicka in förteckning över barnets samtliga tillgångar. Det ska göras senast en månad efter att barnets tillgångar kommit att överskrida åtta prisbasbelopp. Det ska ske utan särskild begäran från Överförmyndarnämden. Denna skyldighet gäller också när barnet fått tillgångar med villkor om särskild Överförmyndarkontroll eller beslut tagits om skärpande föreskrifter.
  • Lämna årsräkning innan den 1 mars varje år. Årsräkningen ska vara en sammanställning av barnets alla tillgångar, inkomster och utgifter under året. Årsräkningen ska den/de som är förmyndare underteckna på heder och samvete.
  • Lämna sluträkning när barnet bli myndigt. Sluträkningen ska lämnas in inom en månad från myndighetsdagen.
  • Ansöka om Överförmyndarnämndens samtycke för att placera barnets tillgångar på andra sätt än i värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller i skuldför­bindelser utfärdade av/garanterade av stat eller kommun.

Överförmyndarnämndens samtycke

Vissa åtgärder kräver alltid Överförmyndarnämndens samtycke, oavsett tillgångarnas värde. Det gäller till exempel när ett barn ska sälja eller förvärva en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt, om fastigheten/bostadsrätten/tomträtten ska intecknas eller pantsättas, om barnet ska låna pengar, om barnet ska driva rörelse eller om barnet har del i ett dödsbo.

Särskilt förordnad förmyndare

Barn som saknar förmyndare ska tillförordnas en särskild förmyndare. En särskild förmyndare förordnas av tingsrätten. En särskilt förordnad förmyndare ska inte blandas ihop med en legal förmyndare som ju är en förälder. En särskilt förordnad förmyndare är alltid redovisningsskyldig.

En särskilt förordnad förmyndare har samma redovisningsskyldigheter till Överförmyndarnämnden som godemän och förvaltare. De ska inkomma med en förteckning per förordnandedagen, se till att konton förses med överförmyndarspärr samt årligen inkomma med årsräkning för det gångna årets förvaltning av barnets egendom.

Överförmyndarnämnden i Österåker

Lillemor Thelander, sakkunnig

Daniel Jones, jurist / samordnare

Carina Attlin, handläggare god man och förvaltare

Ulf Jontalar, administratör / granskare

Postadress

Överförmyndarnämnden i Österåkers kommun, 184 86, Åkersberga.

Besöksadress

Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.