Österåkers kommuns logotype

God man, förvaltare

En god man kan hjälpa dig att hantera din ekonomi och ta tillvara dina rättigheter om du befinner dig i en livssituation där du inte klarar av att göra det själv. En god man eller förvaltare är en person som får ett arvode för att till exempel hjälpa dig att betala räkningar, ansöka om bidrag eller att få annan hjälp från samhället.

Kravet för att få en god man eller en förvaltare är att du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som är kopplad till ditt behov av hjälp. Längre ner på sidan finns mer information om hur du ansöker. Det är bara när du inte kan få hjälp av någon annan till exempel en närstående, en personlig assistent eller kontaktperson som god man kan beviljas. När du har hjälp av en god man eller förvaltare kallas du för huvudman.

God man

Att ha en god man är frivilligt och du som huvudman har möjlighet att tycka till om den som ska bli god man åt dig. Om du inte själv kan uttrycka din vilja så har dina närstående möjlighet att säga vad de tycker. En domstol avgör sedan om du har rätt till en god man.

Du som har god man ska inte begränsas i ditt liv. Du har rätt att ta ut pengar från banken, skriva avtal och söka hjälp från samhället. Vid större rättshandlingar behöver den gode mannen ditt samtycke men detta gäller inte vid frågor som berör den dagliga hushållningen.

Förvaltare

Att ha en förvaltare är inte frivilligt. Tingsrätten fattar beslut om att anordna förvaltarskap och förordnar då samtidigt en förvaltare. Huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga i den del som förvaltarskapet omfattar. En förvaltare får ensam företa rättshandlingar för huvudmannen utan dennes samtycke. Förvaltarskap är ett stort ingrepp i den enskildes intergritet och ska inte tillgripas om huvudmannens angelägenheter kan skötas på mindre ingripande sätt.

Ansökan om god man, förvaltare

Är du anhörig?

Ansök om god man / förvaltare för anhörigs räkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du en god man?

Ansök om att få en god man Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du bli god man eller förvaltare?

Ansök om att bli god man / förvaltare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anser du att någon behöver en god man eller förvaltare?

Anmäl behov av god man / förvaltare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Godmansskapet och förvaltarskapets omfattning

Omfattningen av ett godmanskap eller förvaltarskap ska vara anpassat till huvudmannens behov. Både godmanskap och förvaltarskap kan omfatta att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Ett godmanskap eller förvaltarskap kan också vara begränsat till att exempelvis enbart omfatta ekonomin, en fastighet eller ett arv eller bara för att bevaka rätt i ett dödsbo eller vid en fastighetsförsäljning.

Bevaka rätt

Att bevaka rätt innebär att en god man eller förvaltare rent allmänt tillvaratar den enskildes juridiska intressen. Bevaka rätt kan även innebära att ansöka om insatser från kommunen, ansöka om ersättningar eller bidrag, ingå avbetalningsplaner med fordringsägare, bevaka huvudmannens rätt i dödsbo eller företräda huvudmannen vid köp eller försäljning av bostad.

Förvalta egendom

Att förvalta egendom innebär att ta hand om huvudmannens inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. En god man eller förvaltare sköter huvudmannens ekonomi. Det betyder att godemannen tar hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämnar fickpengar och förvaltar eventuella övriga tillgångar som huvudmannen har.

Godemannen eller förvaltaren ska varje år lämna in en årsräkning, det vill säga en redovisning över det gånga årets förvaltning till Överförmyndarnämnden. Såväl huvudmannen själv som dennes anhöriga har rätt att ta del av alla handlingar i akten såsom exempelvis årsräkningarna.

Sörja för person

Att sörja för person innebär att en god man eller förvaltare ser till att de insatser som huvudmannen beviljats verkligen kommer huvudmannen till del. Genom att hålla kontakt med huvudmannen och vårdgivare med flera håller sig godemannen eller förvaltaren informerad om huvudmannens boendeförhållanden, behov av vård och social service samt behov av sociala kontakter.

Här bevakar godemannen/förvaltaren att hemtjänsten eller boendet verkligen ger den omvårdnad som utlovats. Det innebär att hålla uppsikt över hur vården, socialtjänsten och omsorgen tillgodoser huvudmannens behov. Att sörja för person innebär däremot inte att handla, laga mat, följa med på läkarbesök etcetra.

Att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla ett behov

Huvudmannen själv eller dennes anhöriga kan ansöka om god man. Ansökan kan skickas till överförmyndaren eller till Attunda tingsrätt.

Till ansökan ska bifogas ett läkarintyg (Socialstyrelsens formulär) samt om möjligt en social utredning, som kan skrivas av biståndshandläggare, kurator, föreståndare. I ansökan kan önskemål anges om vem som man vill ha som god man. Om det inte finns något förslag kan överförmyndaren föreslå en person för uppdraget.

För det fall det inte finns någon som kan ansöka kan exempelvis huvudmannens läkare, biståndshandläggare eller kurator anmäla ett behov av god man. Då är det Överförmyndarnämden som avgör om en ansökan ska ges in till tingsrätten. Anmälan skickas alltid till överförmyndarförvaltningen.

Till anmälan ska bifogas läkarintyg (Socialstyrelsens formulär) samt en social utredning som kan skrivas av kurator, biståndshandläggare eller föreståndare.

Överförmyndarnämnden i Österåker

Lillemor Thelander, sakkunnig

Carina Attlin, handläggare god man och förvaltare

Daniel Jones, jurist och samordnare

Ulf Jontalar, administratör och granskare

Postadress

Överförmyndarnämnden i Österåkers kommun, 184 86, Åkersberga.

Besöksadress

Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.