God man, förvaltare

Om du själv inte kan bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för din person kan du under vissa förutsättningar få en god man eller en förvaltare. Det ska framgå att du inte kan få den hjälp du behöver på något annat mindre ingripande sätt.

Grunden för att få en god man eller en förvaltare är att du lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Godmanskapet eller förvaltarskapet kan omfatta de juridiska, ekonomiska och personliga engelägenheterna.

God man

Att ha en god man är frivilligt. Godemannen ses som ett biträde till huvudmannen.Tingsrätten fattar beslut om godmanskap och vem som ska vara god man. Huvudmannen har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste ha huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar. Det gäller däremot inte de frågor som berör den dagliga hushållningen. Om huvudmannen inte kan ge sitt samtycke, får godemannen själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

Förvaltare

Att ha en förvaltare är inte frivilligt. Tingsrätten fattar beslut om att anordna förvaltarskap och förordnar då samtidigt en förvaltare. Huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga i den del som förvaltarskapet omfattar. En förvaltare får ensam företa rättshandlingar för huvudmannen utan dennes samtycke. Förvaltarskap är ett stort ingrepp i den enskildes intergritet och ska inte tillgripas om huvudmannens angelägenheter kan skötas på mindre ingripande sätt.

Godmansskapet och förvaltarskapets omfattning

Omfattningen av ett godmanskap eller förvaltarskap ska vara anpassat till huvudmannens behov. Både godmanskap och förvaltarskap kan omfatta att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Ett godmanskap eller förvaltarskap kan också vara begränsat till att exempelvis enbart omfatta ekonomin, en fastighet eller ett arv eller bara för att bevaka rätt i ett dödsbo eller vid en fastighetsförsäljning.

Bevaka rätt

Att bevaka rätt innebär att en god man eller förvaltare rent allmänt tillvaratar den enskildes juridiska intressen. Bevaka rätt kan även innebära att ansöka om insatser från kommunen, ansöka om ersättningar eller bidrag, ingå avbetalningsplaner med fordringsägare, bevaka huvudmannens rätt i dödsbo eller företräda huvudmannen vid köp eller försäljning av bostad.

Förvalta egendom

Att förvalta egendom innebär att ta hand om huvudmannens inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. En god man eller förvaltare sköter huvudmannens ekonomi. Det betyder att godemannen tar hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämnar fickpengar och förvaltar eventuella övriga tillgångar som huvudmannen har.

Godemannen eller förvaltaren ska varje år lämna in en årsräkning, det vill säga en redovisning över det gånga årets förvaltning till överförmyndaren. Såväl huvudmannen själv som dennes anhöriga har rätt att ta del av alla handlingar i akten såsom exempelvis årsräkningarna.

Sörja för person

Att sörja för person innebär att en god man eller förvaltare ser till att de insatser som huvudmannen beviljats verkligen kommer huvudmannen till del. Genom att hålla kontakt med huvudmannen och vårdgivare med flera håller sig godemannen eller förvaltaren informerad om huvudmannens boendeförhållanden, behov av vård och social service samt behov av sociala kontakter.

Här bevakar godemannen/förvaltaren att hemtjänsten eller boendet verkligen ger den omvårdnad som utlovats. Det innebär att hålla uppsikt över hur vården, socialtjänsten och omsorgen tillgodoser huvudmannens behov. Att sörja för person innebär däremot inte att handla, laga mat, följa med på läkarbesök etcetra.

Att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla ett behov

Huvudmannen själv eller dennes anhöriga kan ansöka om god man. Ansökan kan skickas till överförmyndaren eller till Attunda tingsrätt.

Ansökan, blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till ansökan ska bifogas ett läkarintyg (Socialstyrelsens formulär) samt om möjligt en social utredning, som kan skrivas av biståndshandläggare, kurator, föreståndare. I ansökan kan önskemål anges om vem som man vill ha som god man. Om det inte finns något förslag kan överförmyndaren föreslå en person för uppdraget.

För det fall det inte finns någon som kan ansöka kan exempelvis huvudmannens läkare, biståndshandläggare eller kurator anmäla ett behov av god man. Då är det överförmyndaren som avgör om en ansökan ska ges in till tingsrätten. Anmälan skickas alltid till överförmyndarenheten.

Anmälan, blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till anmälan ska bifogas läkarintyg (Socialstyrelsens formulär) samt en social utredning som kan skrivas av kurator, biståndshandläggare eller föreståndare.

Överförmyndaren i Österåker

Lillemor Thelander, överförmyndare

Daniel Jones, jurist/handläggare

Kerstin Fälldin, handläggare

Postadress

Överförmyndaren i Österåkers kommun, 184 86, Åkersberga.

Besöksadress

Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.