Österåkers kommuns logotype

Medborgarförslag

Du som är invånare i Österåkers kommun kan lämna in ett medborgarförslag. Det kan handla om allt som rör kommunens verksamhet.

Du behöver vara folkbokförd i Österåkers kommun för att kunna lämna ett medborgarförslag. Barn och unga under 18 år kan också lämna förslag.

Föreningar, sammanslutningar, råd och andra organisationer kan däremot inte lämna in medborgarförslag.

Så här skriver du ett medborgarförslag

 • Ditt medborgarförslag kan handla om allt som rör kommunens verksamhet, till exempel skola, vård och omsorg, kultur och fritid eller samhällsbyggnad.
 • Ett medborgarförslag får bara ta upp ett ämne.
 • Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat av dig eller flera personer.
 • Du behöver ange namnförtydligande, adress och telefonnummer.
 • Skriv gärna kort och preciserat så att det tydligt framgår vad ditt förslag är och varför du föreslår detta.
 • Medborgarförslaget ska utgå ifrån demokratiska grunder och gällande lagstiftning och får inte vara av kränkande karaktär.
 • Förslag får inte ställas i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild person.

Lämna ditt medborgarförslag

Observera att du måste signera blanketten innan du skickar in den.

Skicka/lämna in ditt förslag till:

Kommunfullmäktige i Österåkers kommun,

Kommunkansliet, 184 86 Åkersberga.

Besöksadress:

Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga.

Så här behandlar vi ditt förslag

 • Medborgarförslaget blir ett ärende som behandlas i Kommunfullmäktige eller av Kommunstyrelsen eller annan nämnd.
 • Du får information om när beslut ska fattas med anledning av ditt förslag.
 • Om det är Kommunfullmäktige som fattar beslut i ärendet, har du rätt att presentera förslaget under högst fem minuter på sammanträdet.
 • Om det är Kommunstyrelsen eller nämnd som fattar beslut i ärendet kan styrelsen/nämnden besluta om att ge dig närvarorätt när ditt förslag behandlas.
 • Beslut med anledning av medborgarförslag ska fattas inom ett år från det att förslaget väcktes i Kommunfullmäktige.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

I samband med att du lämnar ett medborgarförslag till oss kommer vi att behandla vissa personuppgifter om dig. I denna information kan du läsa om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har avseende vår behandling.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Dataskyddsombud och kontaktuppgifter

Vi har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att ansvara, informera och ge råd om personuppgiftsbehandling inom vår organisation, samt även att fungera som kontaktpunkt för dig som registrerad. Du kan alltid vända dig till vårt dataskyddsombud med frågor och med begäran om att utöva dina rättigheter.

Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud: Österåkers kommun, Dataskyddsombud, 184 86 Åkersberga.

E-postadress: dataskyddsombud@osteraker.se

Dessa personuppgifter behandlar vi

Vi kommer att behandla sådana personuppgifter som du tillhandahåller till oss i ditt medborgarförslag. Sådana personuppgifter utgörs av namn, adress, telefonnummer, e-postadress och andra eventuella personuppgifter du väljer att inkludera i ditt medborgarförslag.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för de syften och enligt de legala grunder som anges nedan.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Syfte med behandlingenLegal grund för behandlingen
Att administrera och hantera ditt medborgarförslagBehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär en rätt för var och en att hos Österåker kommun ta del av allmänna handlingar. Det innebär att även personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del av allmän handling oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller bland annat för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att personuppgiften behandlas i strid med dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen.

Oaktat offentlighetsprincipen, får endast behöriga medarbetare hos oss och hos våra leverantörer ta del av dina personuppgifter. Dessa leverantörer tillhandahåller drift och support av våra system. Vi är fortsatt ansvariga för den behandling av dina personuppgifter som leverantör utför på vårt uppdrag och leverantörer får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra nämnder inom Österåkers kommun, myndigheter eller andra tredje parter om vi är skyldig att göra det enligt tillämplig lag, föreskrift eller myndighetsbeslut.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under den tid vi administrerar och hanterar ditt medborgarförslag.

Därefter kommer vi att radera dina personuppgifter, om vi inte är skyldiga att behålla dem längre på grund av lag- och arkiveringskrav.

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
 • Rätt till radering – Under visa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas “rätten att bli bortglömd”. Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till begränsning – Under visa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om vi behandlar dem för direkt marknadsföring.

Du kan alltid kontakta vårt dataskyddsombud för att göra en begäran enligt det föregående. Du har även rätt att inge klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Väckta medborgarförslag

Du hittar väckta medborgarförslag årsvis på undersidorna till denna sida.

Äldre medborgarförslag, från 2013 till 2018, som har väckts i Kommunfullmäktige och godkänts för vidare behandling, finns för närvarande på vår gamla webbplats. Om ett beslut har fattats kan du även ta del av det på samma sida:

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.