Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Nämnder och utskott

Den nuvarande politiska organisationen med nämnder och utskott gäller under mandatperioden 2023–2026.

Under Kommunfullmäktige finns nämnderna Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Valnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Överförmyndarnämnden. Nämnderna ansvarar för olika områden inom kommunen, till exempel kultur, utbildning, miljö, vård och omsorg.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en särställning bland nämnderna. Den leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Den har också uppsikt över verksamheten som bedrivs i de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen har därmed möjlighet att lämna råd, påpekanden och anvisningar till andra nämnder. Kommunstyrelsen bereder de ärenden som Kommunfullmäktige sedan beslutar om.

Övriga nämnder

Dessutom finns Valnämnden som ansvarar för att organisera och genomföra val. Det finns också en krisledningsnämnd som sammanträder vid kriser. Krisledningsnämnden har mandat att överta beslutsfattandet över verksamhetsområden i förvaltningarna i den omfattning som anses nödvändig med hänsyn till krisens omfattning och art.

Nämndernas organisation

Kommunfullmäktige beslutar hur nämndernas organisation ska se ut, vilket ansvar varje nämnd ska ha samt vilka förtroendevalda som ska tjänstgöra i respektive nämnd. Nämndernas ansvar och verksamhet beskrivs närmare i så kallade reglementen.

Sammanträden

Nämnderna sammanträder ungefär tio gånger per år. Öppna sammanträden annonseras i förväg på webbplatsen, på kommunens anslagstavla i Alceahuset samt på biblioteken. Du är välkommen att lyssna vid dessa tillfällen.

Här hittar du datum och tider för sammanträden

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.