Förvaltningar

Förvaltningarna planerar och genomför det som de förtroendevalda beslutar. Du möter förvaltningarnas medarbetare till exempel i skolan, på äldreboendet, när du ansöker om bygglov eller när du lånar en bok på biblioteket.

Förvaltningarna består av kommunens anställda. De handlägger ärenden, arbetar i skolan, planerar nya bostadsområden, tar hand om äldre, lånar ut böcker på biblioteket och beviljar ekonomiskt bistånd med mera. De anställda är sakkunniga inom sitt område och ser till att de förtroendevaldas beslut planeras och blir genomförda. De tar också fram underlag som ligger till grund för de beslut som de förtroendevalda fattar.

I Österåkers kommun finns det sex olika förvaltningar som är uppdelade efter olika ansvarsområden: kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidsförvaltningen, produktionsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen.

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med gemensamma och övergripande områden. Förvaltningen ger service åt allmänheten, förtroendevalda politiker och kommunens andra förvaltningar.

Kommunstyrelsens förvaltning består av sex avdelningar:

 • Ekonomiavdelningen, som omfattar redovisnings- och upphandlingsenheterna, samt ledningsstöd
 • Näringslivsavdelningen, som omfattar näringsliv, besöksnäring, tillgänglighetsfrågor, integrationsfrågor, trygghet och säkerhet
 • Administration- och juridikavdelningen, som omfattar kansli- och överförmyndarenheterna, samt funktionen dataskyddsstrateg
 • Kommunikationsavdelningen, som omfattar kommunikationsenheten, servicecenter, samt funktionen samordning finskt förvaltningsområden
 • HR-avdelningen, som omfattar HR- och löneenheterna
 • Digitaliseringsavdelningen, som omfattar it-enheten

Kultur- och fritidsförvaltningen har ett övergripande ansvar för kultur-, kulturmiljö-, förenings-, idrotts-, och fritidsverksamheter i kommunen. Den informerar om utbudet, tar fram riktlinjer, hanterar avgifter och ersättningar samt följer upp mål, resultat och kvalitet.

Förvaltningen ansvarar för drift av biblioteken i Åkersberga centrum samt på Ljusterö och Ingmarsö. Musikskoleverksamheten i kommunen drivs på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden. Arbetet leds av kultur- och fritidschefen.

Produktionsförvaltningen driver verksamhet inom den kommunala verksamheten. Det är kommunal förskola, grundskola, gymnasium, Komvux, äldre- och handikappomsorg, måltider samt skötsel av sport och friluftsanläggningar. Kunderna kan sedan med hjälp av sin ”peng” välja mellan Produktionsförvaltningens verksamhet och andra utförare.

Produktionsförvaltningen arbetar på uppdrag av ett utskott under Kommunstyrelsen. Arbetet i förvaltningen leds av produktionschefen.

Enligt skollagen har kommunen ansvar för vissa frågor där Utbildningsförvaltningen utövar ett myndighetsansvar för de frågorna. Förvaltningen fördelar resurser inom barnomsorg och utbildning. Den informerar också om kommunens utbud av förskolor och skolor, tar fram riktlinjer, hanterar avgifter och ersättningar samt följer upp mål, resultat och kvalitet.

Förvaltningen arbetar på uppdrag av två politiska nämnder, Förskole- och grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Arbetet leds av utbildningsdirektören.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att planera, bygga och sköta om det fysiska samhället. Det innebär att de bland annat vårdar naturen, planerar nya bostadsområden samt sköter om kommunens vägar, parker och badplatser.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på uppdrag av flera politiska nämnder, Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Kommunstyrelsen. Förvaltningens arbete leds av samhällsbyggnadschefen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av sex avdelningar:

 • verksamhetsstöd, som omfattar kart och mät och administration
 • miljö- och hälsoskyddsavdelningen
 • stadsbyggnadsavdelningen, som omfattar exploatering, plan, bygglov, visualiseringsutveckling och bostadsanpassning
 • strategiska planeringsavdelningen, som omfattar översiktsplanering, strategisk fysisk planering, strategiskt hållbarhetsarbete och miljöplanering
 • infrastruktur- och anläggningsavdelningen, som omfattar anläggning, väg- och trafikplanering, drift och samhällsbetalda resor samt
 • lokalförsörjningsavdelningen.

Socialförvaltningen arbetar med stöd och omsorg av olika slag. Det kan till exempel vara med barn och ungdomar, familjer, äldre, personer med funktionsnedsättningar eller människor i behov av stöd i olika livssituationer. Inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta arbetar socialförvaltningen med myndighetsutövning, beställning, finansiering och uppföljning av kvaliteten i verksamheten.

Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av två politiska nämnder, Socialnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden. Förvaltningens arbete leds av socialdirektören.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.