Österåkers kommuns logotype

Kanalterrassen

Bild karta över Åkersberga med markering över planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för Kanalterrassen. Planområdet är beläget i centrala Åkersberga mellan Centralvägen och Åkers kanal.

Syftet med detaljplanen är att tillgängliggöra Åkers kanal för allmänheten, säkerställa och utveckla ett attraktivt parkområde längs med kanalen, för att möjliggöra en fortsättning på strandpromenaden som en del av fortsatt utveckling av hela ”Stadspark Åkers kanal”. Detaljplanen ska även bidra till att utveckla en del av Centralvägen som huvudstråk till en mer stadsmässig och trafiksäker gata med bland annat förbättrad tillgänglighet för gående och cyklister.

Syftet är även att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus i varierad höjd och utformning med lokaler i bottenvåningen i ett centralt läge med närhet till centrum och kollektivtrafik, som en utökning av de centrala delarna av Åkersberga norrut längs Åkers kanal och Centralvägen. Syftet är att skapa en stadsmässig variationsrik bebyggelse med småstadskaraktär längs Centralvägen, samt att bebyggelsen anpassas både till gaturummet men också till kanalrummet, som bidrar till en attraktiv och trygg stadsmiljö med mötesplatser i form av platsbildningar längs Centralvägen och kanalen.

Aktuellt

Planförslaget var utställt för samråd under perioden 4 maj – 3 juni 2022, i entrén på Österåkers kommun (Alceahuset), Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna var under samma period tillgängliga på kommunens webbplats.

Ett digitalt samrådsmöte hölls den 16 maj 2022.

Nu pågår arbetet med att revidera planförslaget och färdigställa granskningsförslaget tillsammans med en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen sammanfattas de synpunkter som inkom under samrådet och utifrån dessa görs eventuella kompletterande utredningar och justeringar av planförslaget.

Av samrådsredogörelsen framgår kommunens ställningstagande till synpunkterna, och denna blir tillgänglig när detaljplanen i ett senare skede ställs ut för granskning. Granskningshandlingen kommer att publiceras här under granskningstiden.

3D-modell

I arbetet med framtagandet av samrådsförslaget för Kanalterrassen har en 3D-modell arbetats fram. Modellen visar ett förslag på bebyggelse utifrån vad plankartan möjliggör. Bebyggelsen kan ändras i utformning.

Syftet med 3D-modellen är att man ska få en känsla för bebyggelsens skala i relation till sin omgivning. Modellen visar inte gestaltning i form av färgsättning av bebyggelsen, fönstersättning, gestaltning av allmän plats och kvartersmark.

3D-modell för Kanalterrassen Länk till annan webbplats.

Bild över planprocessens olika skeden, en pil pekar på uppdragsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.