Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Drakbackens förskola (Säby 2:31, 2:30 m.fl.)

 

Karta över Åkersberga med markering över planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Drakbackens förskola (Säby 2:31, 2:30 m.fl.). Planområdet ligger i nordvästra Åkersberga mellan Norrövägen och Säbygårdsvägen.

I planförslaget är avsikten att pröva en ändring av nuvarande markanvändning från småindustri och kontor till förskoleändamål på Säby 2:31 samt göra en översyn av gällande detaljplan för Säby 2:30, som redan i dag är planlagd för förskoleändamål. Syftet med den föreslagna planläggningen är att öka antalet förskoleplatser i strategiska lägen i Åkersbergas utvecklingsområden. Målet är ökad attraktivitet ur socialt, ekonomiskt samt ekologiskt perspektiv samt att främja en hållbar stadsutveckling.

Aktuellt

Planförslaget var utställt för samråd under tiden 20 december 2021 – 28 januari 2022, i entrén i Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna var under samma period tillgängliga på kommunens webbplats.

Ett digitalt samrådsmöte hölls den 19 januari 2022.

Nu pågår arbetet med att revidera planförslaget och färdigställa granskningshandlingen som kommer att publiceras här när förslaget ställs ut för granskning.

Bild på planprocessens olika skeden, en pil pekar på uppdragsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: