Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Boda gård, del 2

Karta över Svinninge med markering över planområdet

Syftet med planläggningen är att möjliggöra omvandling från fritidsboende till permanentboende. Vidare är planläggningen en förutsättning för att möjliggöra utbyggnad av allmänt VA-system i Svinninge. Detaljplanen möjliggör i huvudsak friliggande småhus men även parhus.

Aktuellt

Kommunen har i samråd med Länsstyrelsen gjort bedömningen att detaljplanerna Boda Gård 2 och Björnhammar med nu kända förutsättningar kan medföra betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning således behöver påbörjas.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas där den betydande miljöpåverkan som planerna kan antas medföra initieras, beskrivs och bedöms. Detta arbete pågår och det har framkommit att flera naturvärden behöver utredas ytterligare, tidplanen för MKB:n har således förlängts och förväntas nu vara klar under 2023.

Med anledning av ovanstående kommer detaljplanen för Boda Gård 2 behöva ställas ut på en ny utställning, med intentionen att detta kommer att ske under våren 2023. När en utställning kan ske är i dag svårt att säga då det är många faktorer som måste ses över.

Tidigare

Planförslaget var på utställning under tiden 7 september – 5 oktober 2015.

Innan dess var planen på samråd under tiden 5 maj – 9 juni 2008. Ett samrådsmöte hölls i Alceahuset den 27 maj 2008.

Efter samrådet delades detaljplanen för Boda Gård upp i två separata detaljplaner, Boda Gård del 1 och 2.

Planprocessens olika skeden, en pil pekar på granskningsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: