Österåkers kommuns logotype

Boda gård, del 2

Karta över Svinninge med markering över planområdet

Syftet med planläggningen är att möjliggöra omvandling från fritidsboende till permanentboende. Vidare är planläggningen en förutsättning för att möjliggöra utbyggnad av allmänt VA-system i Svinninge. Detaljplanen möjliggör i huvudsak friliggande småhus men även parhus.

Aktuellt

Kommunen har i samråd med Länsstyrelsen gjort bedömningen att detaljplanerna Boda Gård 2 och Björnhammar med nu kända förutsättningar kan medföra betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning således behöver påbörjas.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas där den betydande miljöpåverkan som planerna kan antas medföra initieras, beskrivs och bedöms. Arbetet med MKB:n pågår och kommunen skickade våren 2023 in en ansökan om 12:6 samråd till Länsstyrelsen för att hantera flertalet av artskyddsfrågorna.

Mer information om 12:6 samråd kan läsas här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återkopplingen från Länsstyrelsen är att frågan om fladdermöss behöver utredas ytterligare genom en artskyddsutredning. Kommunen arbetar nu med att låta konsulter ta fram denna utredning. Arbetet med MKB:n har således förlängts och förväntas nu vara klar under våren 2024. Med hänvisning till ovanstående så kommer detaljplanen således att ställas ut på en ny utställning, med intentionen att detta kommer att ske under 2024

Med anledning av ovanstående kommer detaljplanen för Boda Gård 2 behöva ställas ut på en ny utställning, med intentionen att detta kommer att ske under våren 2024. När en utställning kan ske är i dag svårt att säga då det är många faktorer som måste ses över.

Tidigare

Planförslaget var på utställning under tiden 7 september – 5 oktober 2015.

Innan dess var planen på samråd under tiden 5 maj – 9 juni 2008. Ett samrådsmöte hölls i Alceahuset den 27 maj 2008.

Efter samrådet delades detaljplanen för Boda Gård upp i två separata detaljplaner, Boda Gård del 1 och 2.

Planprocessens olika skeden, en pil pekar på granskningsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: