Gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen

Karta som visar utbyggnaden av gång- och cykelvägen längs Margretelundsvägen

Margretelundsvägen är en viktig skolväg och ett led i utbyggnaden för att binda ihop cykelstråket mellan Skärgårdsstad och Åkersberga.

För att kunna bygga gång- och cykelbana längs Margretelundsvägen krävs en detaljplan. En detaljplan bestämmer hur marken får användas där hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Alla som berörs av ett pågående detaljplanearbete ges möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande. Ju större detaljplan, desto fler som är delaktiga. För att få en snabbare process har arbetena längs Margretelundsvägen delats upp i fyra etapper.

Karta som visar etapp 1–4 Margretelundsvägen (pdf) , 212.1 kB.

Etapp ett: Klar

Den första etappen omfattar sträckan på Margretelundsvägen mellan Päronkröken och Gröndalsvägen och blev klar 2012.

Etapp två: Klar

Den andra etappen mellan Gröndalsvägen och Gårdslötsvägen blev klar i juni 2022.

Etapp tre och fyra: Kommande

De sista etapperna, etapp tre och fyra, omfattar den resterande sträckan fram till Skärgårdsstad. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått planuppdrag för att ta fram denna sträcka och arbete pågår för detta.

Preliminär tidplan för etapp tre och fyra:

  • Framtagande av detaljplan 2020-2022
  • Bygghandling/projektering 2022-2023
  • Byggstart 2024
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?