Österåkers kommuns logotype

Behandling av personuppgifter

Österåkers kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot bland andra invånare, fastighetsägare, näringsidkare och andra myndigheter.

I samband med att du har kontakter med oss kan vi komma att behandla personuppgifter om dig. Vilka personuppgifter vi behandlar, och varför, beror på i vilket sammanhang behandlingen sker.

Nämnderna inom Österåkers kommun ansvarar för olika områden inom kommunen, till exempel kultur, utbildning, miljö, vård och omsorg och varje nämnd är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter. Inom Österåkers kommun finns följande nämnder och styrelser:

 • Kommunstyrelsen
 • Byggnadsnämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
 • Socialnämnden
 • Utbildningsnämnden
 • Vård- och omsorgsnämnden
 • Valnämnden
 • Överförmyndarnämnden

I denna information kan du läsa generell information om hur och varför Österåkers kommun behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har avseende vår behandling. Specifik information om hur vi behandlar dina personuppgifter i olika sammanhang får du i samband med sådan behandling. Information kan lämnas på blanketter, på vår hemsida eller i kommunikation med dig.

Dataskyddsombud och kontaktuppgifter

Vi har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att ansvara, informera och ge råd om personuppgiftsbehandling inom vår organisation, samt även att fungera som kontaktpunkt för dig som registrerad. Du kan alltid vända dig till vårt dataskyddsombud med frågor och med begäran om att utöva dina rättigheter.

Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud:

Österåkers kommun
Dataskyddsombud
184 86 Åkersberga
dataskyddsombud@osteraker.se

Personuppgifter definieras i dataskyddsförordningen (GDPR) som varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Vi behandlar olika personuppgifter om dig beroende på i vilket ärende vi har kontakt.

Enligt dataskyddsförordningen får vi behandla dina personuppgifter endast om det finns en så kallad legal grund för behandlingen. Merparten av de behandlingar vi utför som kommun sker på grund av att det är nödvändigt för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning. I vissa fall är behandlingen nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal.

Detaljerad information om vilka personuppgifter vi behandlar och de legala grunder som är tillämpliga för behandlingen får du i respektive ärende/kontakt.

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en rätt för var och en att hos Österåker kommun ta del av allmänna handlingar. Det innebär att även personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del av allmän handling oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller bland annat för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att personuppgiften behandlas i strid med dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen.

Endast behöriga medarbetare hos oss och hos våra eventuella leverantörer får ta del av dina personuppgifter. Vi använder leverantörer som tillhandahåller bland annat drift och support av vissa av våra system. Sådana leverantörer kan, som del av tjänsterna de tillhandahåller till oss, komma att utföra viss behandling av dina personuppgifter för vår räkning. Vi är fortsatt ansvariga för den behandling av dina personuppgifter som leverantör utför på vårt uppdrag och leverantörer får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger.

En nämnd kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till annan nämnd inom Österåkers kommun eller till myndigheter eller andra tredje parter om den är skyldig att göra det enligt tillämplig lag, föreskrift eller myndighetsbeslut.

Vi behandlar inte dina personuppgifter längre än vad som behövs utifrån ändamålet med behandlingen. När ändamålet är uppnått kommer personuppgifterna att gallras (raderas), arkiveras eller avidentifieras med beaktande av de dokumenthanteringsplaner som anger de arkivering- och gallringsregler som gäller för oss.


Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
 • Rätt till radering: Under visa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas “rätten att bli bortglömd”. Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till begränsning: Under vissa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att invända: Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om vi behandlar dem för direkt marknadsföring.

Du kan alltid kontakta vårt dataskyddsombud för att göra en begäran enligt det föregående. Du har även rätt att inge klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Integritetspolicy för appen Felanmälan Österåker

När du felanmäler i Österåkers kommuns app för felanmälan kan vi behöva behandla personuppgifter för att kunna ge dig den återkoppling som ärendet kräver. Du kan självklart vara anonym när du lämnar synpunkter eller felanmäler.

När du använder appen gäller följande:

 • Appen tillhandahålls av Infracontrol
 • Behandling av dina personuppgifter regleras av personuppgiftsbiträdesavtal
 • Ingen data delas med tredje part
 • Du kan ange e-post och telefonnummer, för att kommunen skall kunna kontakta dig som uppgiftslämnare i ärendet, men det är valfritt
 • All data är krypterad under överföringen
 • Utvecklaren tillhandahåller ett sätt för dig att begära att din data raderas
 • Geografisk position är valbart men behandlas i appen för att säkerställa var exempelvis en felanmälan finns
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.