Mål och resultat

Flygfoto över skärgårdsö med båtar i förgrunden

Österåkers kommun arbetar efter en mål- och resultatstyrningsmodell, som styr verksamheterna avseende planering, uppföljning, analys och åtgärder.

Österåkers kommuns vision ska genomsyra allt som görs i kommunen och varje beslut som fattas. Visionen för år 2040 är: Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid. Österåker – möjligheternas skärgårdskommun

Visionen tydliggörs av sju inriktningsmål och nämndernas egna resultatmål. Målen bryts sedan ner på enhetsnivå för året och på individnivå i samband med målsamtal och medarbetarsamtal. Det är viktigt att det finns en röd tråd hela vägen från visionen till den enskilda medarbetarens mål.

Övergripande uppföljning av inriktningsmålen sker två gånger per år, vid delårs- och helårsbokslut. Under året görs löpande uppföljningar i nämnderna och i Kommunstyrelsen genom exempelvis månadsuppföljningarna som sker sex gånger per år.

Måluppfyllelse 2022

Österåker har sju kommunövergripande inriktningsmål som konkretiserar visionen och som styr kommunens arbete på lång sikt. Både kommunala och privata verksamheter som ingått avtal med kommunen, samt de kommunala bolagen, styrs av målen. Nedan redovisar vi hur måluppfyllelsen såg ut under 2022 för respektive inriktningsmål.

Österåker har ambitionen att erbjuda service av hög kvalitet och ett gott bemötande i alla verksamheter, från första kontakten i kommunens servicecenter, till bemötandet, utbudet och tillgängligheten i idrottshallar, på kulturarrangemang och på biblioteken.

Det ska gå lätt och snabbt att få kontakt med kommunen och svar på de frågor eller hjälp med de ärenden man har. Kundnöjdheten i kontakten med Österåkers kommun ska vara hög. Den löpande servicemätningen, som bedömer servicegraden vid invånarnas kontakt via telefon och mail med kommunen, samt andra typer av undersökningar som mäter kundnöjdheten hos föreningar och företag hjälper förvaltningarna att utveckla och förbättra kvaliteten. Införandet av lättillgängliga kanaler i kommunikationen med kommunen tillsammans med e-tjänster ska förenkla kontakten.

Fem nämnder uppfyller målet för 2022 och fyra nämnder uppnår delvis målet. Detta är en förbättring från föregående år.

Bedömningen är att målet för kommunen som helhet delvis är uppfyllt.

Österåker ska ha en ekonomi i balans. En god ekonomi är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och kvalitativ verksamhet.

Målet för samtliga nämnder är därför att inte ha någon negativ avvikelse från fastställd budget. Vid en sådan avvikelse ska en analys och åtgärdsplan upprättas. Det finns ett antal finansiella mål som är viktiga för kommunen att uppnå i dess arbete för en god ekonomisk hushållning och som följs under året (se avsnitt 1.6.1).

Åtta av nio nämnder uppfyller inriktningsmålet. Detta är en förbättring från föregående år då tre nämnder inte uppfyllde inriktningsmålet. Den nämnd som har prognostiserat en negativ avvikelse mot budget är Tekniska nämnden. Avvikelsen beror på högre elkostnader under året än prognostiserat.

Bedömningen är att målet för kommunen som helhet är uppfyllt.

Österåker ska erbjuda hög kvalitet i förskola och skola, där barn och elever utmanas, utvecklas och lär. Goda studieresultat och upplevd nöjdhet, trygghet och delaktighet, både för barn, elever och vårdnadshavare är viktigt för kommunen. Det ska finnas goda förutsättningar för barn och elever att lära, för pedagoger att undervisa och för rektorer att verka som pedagogiska ledare. En av de viktigaste förutsättningarna för barn och elevers lärande är pedagogerna, behörig personal både i förskolan och i skolan är ett prioriterat område för kommunen och kompetenshöjande insatser görs som t ex fortbildning av personal.

Målnivåerna inom området är högt ställda, vilket speglar det statliga uppdraget: att alla elever ska nå godkända betyg, att alla barn och elever ska känna sig trygga i verksamheterna, samt att det är behöriga pedagoger som undervisar i förskolor och skolor i kommunen. Även om inte alla uppsatta målnivåerna har uppnåtts, visar nämnderna goda resultat för helåret.

Tre av åtta nämnder når uppsatta mål, fyra nämnder når delvis inriktningsmålet, en nämnd når inte uppsatt mål och en nämnd har inte satt några mål kopplat till inriktningsmålet. Detta är en förbättring från 2021, då endast en nämnd uppnådde målen helt.

Den nämnd som inte når målet under 2022 är Tekniska nämnden, där den planerade inventeringen av trafiksäkerhet vid skolor inte genomförts under året.

Bedömningen är att målet för kommunen som helhet delvis har uppfyllts.

Österåker har som mål att erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Brukarna ska uppleva nöjdhet och en hög kvalitet och tillgänglighet i kommunens verksamheter. Den fysiska miljön, både i verksamheten och i den offentliga miljön, ska vara tillgänglig och attraktiv. Handläggare och personal ska ha väsentliga kunskaper och god kompetens inom respektive område för att kunna möta brukare och anhöriga på ett lämpligt sätt.

Fem av nio nämnder uppfyller inriktningsmålet, tre uppnår delvis inriktningsmålet och en nämnd uppfyller inte målet. Socialnämnden är den nämnd som inte uppfyller uppsatt mål. Detta på grund av att upplevd livskvalitet hos äldre med missbruk inte har ökat enligt uppsatt målnivå efter nämndens insatser.

Bedömningen är att målet för kommunen som helhet är uppfyllt.

Invånare, medarbetare och brukare ska känna sig trygga i Österåkers kommun. Inriktningsmålet Österåker ska ha en trygg miljö spänner över många områden i kommunens verksamhet, från barn och unga i förskola, skola och föreningsliv, till trygghet för äldre och personer med funktionsvariation som är mottagare av insatser. Även trygghet på fritiden och i offentliga miljöer är områden som kommunen arbetar systematiskt med, bland annat genom den förvaltningsövergripande styrgruppen Trygghet och Säkerhet. Målen gällande trygghet i kommunens verksamheter är högt ställda (100 procent trygga barn och elever) och även om alla målnivåer inte har uppnåtts, visar verksamheterna på fortsatt goda resultat. Under 2022 har fortsatt flera förstärkningar gjorts inom området trygghet, både gällande det förebyggande arbetet och det åtgärdande arbetet för att öka tryggheten i kommunen.

Tre av åtta nämnder når uppsatta målnivåer 2022 och fem nämnder når delvis uppsatta mål. En nämnd har inte möjlighet att redovisa något resultatmål för inriktningsmålet.

Bedömningen är att målet för kommunen som helhet delvis är uppfyllt.

Inriktningsmålet om ett långsiktigt hållbart samhälle utgör utgångspunkt för det arbete som ledde fram till kommunens miljömål. Hållbarhet är ett brett begrepp som inbegriper ekologi, såväl som social och ekonomisk utveckling.

Arbetet med att ta fram kommunens nya hållbarhetsramverk med anknytning till Agenda 2030 har slutförts under 2022, och även ett nytt miljö- och klimatprogram har tagits fram under året.

Exempel på arbete som prioriteras av nämnderna under rubriken hållbarhet är att minska utsläpp och matsvinn, erbjuda ett varierat utbud av grön- och naturområden, arbeta med att minska skadliga ämnen i både befintliga och nya verksamheter i kommunen, samt förbättra den ekologiska och kemiska statusen i sjöar, vattendrag och kustvatten.

Fem av åtta nämnder uppfyller inriktningsmålet helt, tre nämnder uppfyller målet delvis. En nämnd har inte möjlighet att redovisa något resultatmål för inriktningsmålet. En mer djuplodande redogörelse av målet görs under avsnitt 23 som innehåller miljöredovisningen.

Bedömningen är att målet för kommunen som helhet är uppfyllt.

Österåker växer och kommunen vill skapa förutsättningar för en hållbar och balanserad befolkningsutveckling och tillväxt genom samordnad planering av bostäder, infrastruktur, omsorg, arbetsplatser, handel, utbildning och fritid. I Österåker arbetar därför förvaltningarna tillsammans kring de strategiska planer och dokument som pekar ut riktningen för utbyggnad av Österåker. För att ytterligare förstärka det kommunövergripande arbetet inom området har två förvaltningsövergripande styrgrupper tillsatts: Styrgruppen för samhällsfastigheter, samt Styrgruppen för framtid och utveckling.

Fyra av sex nämnder prognostiserar att inriktningsmålet uppnåtts för året, en nämnd har delvis uppnått målet och en nämnd uppnår inte målet. Tre nämnder har antingen inte möjlighet att redovisa något resultatmål för inriktningsmålet eller har inte satt några mål.

Bedömningen är att målet för kommunen som helhet är uppfyllt.

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.