Österåkers kommuns logotype

Mål och resultat

Flygfoto över skärgårdsö med båtar i förgrunden

Uppföljning är en viktig del i arbetet med att säkerställa att utvecklingen för kommunens mål går i önskvärd riktning.

Österåkers kommun arbetar efter en mål- och resultatstyrningsmodell, som styr verksamheterna avseende planering, uppföljning, analys och åtgärder.

Uppföljning av Österåkers kommuns fyra övergripande mål sker två gånger per år, vid delårs- och helårsbokslut. Under året görs även löpande uppföljningar av nämnderna och Kommunstyrelsen, bland annat genom månadsuppföljningar.

Österåkers målbarometer

I Målbarometern kan du fördjupa dig i hur Österåkers kommun jobbar med sina övergripande mål och hur det gått med målen hittills. Målbarometern är en webbsida kommunen skapat för att du ska få transparent, lättillgänglig och levande information om kommunens målarbete.

Måluppfyllelse 2023

Fram till 2023 hade Österåker sju kommunövergripande inriktningsmål som konkretiserade Vision 2040, på motsvarande sätt som de fyra övergripande målen gör under nuvarande mandatperiod. Nedan kan du ta del av hur kommunen uppfyllt målen under 2023.

Österåker har ambitionen att erbjuda service av hög kvalitet och ett gott bemötande i alla verksamheter, från första kontakten i kommunens servicecenter, till bemötandet, utbudet och tillgängligheten i idrottshallar, på kulturarrangemang och på biblioteken.

Det ska gå lätt och snabbt att få kontakt med kommunen och svar på de frågor eller hjälp med de ärenden man har. Kundnöjdheten i kontakten med Österåkers kommun ska vara hög. Den löpande servicemätningen, som bedömer servicegraden vid invånarnas kontakt via telefon och mail med kommunen, samt andra typer av undersökningar som mäter kundnöjdheten hos föreningar och företag hjälper förvaltningarna att utveckla och förbättra kvaliteten. Införandet av lättillgängliga kanaler i kommunikationen med kommunen tillsammans med e-tjänster ska förenkla kontakten.

Fem av åtta nämnder uppfyller målet 2023, två nämnder uppnår delvis målet och en nämnd uppfyller inte målet. Vård- och omsorgsnämnden är den nämnd som inte uppnår sitt mål gällande väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, samt uppnår endast delvis målet i NKI mätningen för helhetsintryck.

Bedömningen är att målet för kommunen som helhet är uppfyllt.

Österåker ska ha en ekonomi i balans. En god ekonomi är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och kvalitativ verksamhet.

Målet för samtliga nämnder är därför att inte ha någon negativ avvikelse från fastställd budget. Vid en sådan avvikelse ska en analys och åtgärdsplan upprättas. Det finns ett antal finansiella mål som är viktiga för kommunen att uppnå i dess arbete för en god ekonomisk hushållning och som följs under året.

Sju av åtta nämnder uppfyller inriktningsmålet. Den nämnd som har
prognostiserat en sådan avvikelse mot budget är Byggnadsnämnden, vilket beror på minskade intäkter i förhållande till prognostiserad volym.

Bedömningen är att målet för kommunen som helhet är uppfyllt.

Österåker ska erbjuda hög kvalitet i förskola och skola, där barn och elever utmanas, utvecklas och lär. Goda studieresultat och upplevd nöjdhet, trygghet och delaktighet, både för barn, elever och vårdnadshavare är viktigt för kommunen. Det ska finnas goda förutsättningar för barn och elever att lära, för pedagoger att undervisa och för rektorer att verka som pedagogiska ledare. En av de viktigaste förutsättningarna för barn och elevers lärande är pedagogerna, behörig personal både i förskolan och i skolan är ett prioriterat område för kommunen och kompetenshöjande insatser görs som t ex fortbildning av personal.

Målnivåerna inom området är högt ställda, vilket speglar det statliga uppdraget: att alla elever ska nå godkända betyg, att alla barn och elever ska känna sig trygga i verksamheterna, samt att det är behöriga pedagoger som undervisar i förskolor och skolor i kommunen.

Tre av åtta nämnder når inriktningsmålet under 2023, tre nämnder uppnår delvis målen. Utbildningsnämnden och Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden klarar delvis målen, vilket kan härledas till att
målnivåerna inom området är högt ställda. Det finns en positiv trend jämfört med föregående år inom Utbildningsnämnden, där resultatet förbättrats gällande bland annat vårdnadshavares nöjdhet inom förskolan, elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, samt elever som tar gymnasieexamen inom tre år.

Två av nämnderna har antingen inte möjlighet att redovisa något resultatmål för inriktningsmålet eller har inte satt några mål.

Bedömningen är att målet för kommunen som helhet delvis har uppfyllts.

Österåker har som mål att erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Brukarna ska uppleva nöjdhet och en hög kvalitet och tillgänglighet i kommunens verksamheter. Den fysiska miljön, både i verksamheten och i den offentliga miljön, ska vara tillgänglig och attraktiv. Handläggare och personal ska ha väsentliga kunskaper och god kompetens inom respektive område för att kunna möta brukare och anhöriga på ett lämpligt sätt.

Sex av åtta nämnder uppfyller inriktningsmålet, två nämnd uppnår delvis inriktningsmålet. Det är ett bättre resultat än föregående år. Vård- och omsorgsnämnden är den nämnd som endast delvis uppfyller uppsatt mål. Det beror på något lägre nöjdhet i brukarundersökningen inom gruppboenden LSS gällande kommunikation mellan brukare och personal. Detta förklaras genom att brukare inte alltid förstår vad personalen säger. Dock visar resultatet att upplevelsen av delaktighet och trygghet hade ökat sedan 2022.

Bedömningen är att målet för kommunen som helhet är uppfyllt.

Invånare, medarbetare och brukare ska känna sig trygga i Österåkers kommun. Inriktningsmålet Österåker ska ha en trygg miljö spänner över många områden i kommunens verksamhet, från barn och unga i förskola, skola och föreningsliv, till trygghet för äldre och personer med funktionsvariation som är mottagare av insatser. Även trygghet på fritiden och i offentliga miljöer är områden som kommunen arbetar systematiskt med, bland annat genom den förvaltningsövergripande styrgruppen Trygghet och Säkerhet.

Målen gällande trygghet i kommunens verksamheter är högt ställda (100 procent trygga barn och elever) och även om alla målnivåer inte har uppnåtts, visar verksamheterna på fortsatt goda resultat. Under 2023 har fortsatt flera förstärkningar gjorts inom området trygghet, både gällande det förebyggande arbetet och det åtgärdande arbetet för att öka tryggheten i kommunen.

Fem av åtta nämnder når uppsatta målnivåer 2023 och två nämnder når delvis uppsatta mål. Det är ett bättre resultat än föregående år. Utbildningsnämnden uppnår delvis målen, vilket kan härledas till högt ställda målnivåer inom utbildningsområdet, vilket speglar det statliga uppdraget: att alla elever ska nå godkända betyg, att alla barn och elever ska känna sig trygga i verksamheterna. Vård- och omsorgsnämnden uppnår delvis uppsatta målnivåer, där brukarundersökningen inom LSS, brukaren är aldrig rädd för något hemma och brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet ligger något lägre än uppsatta målnivåer.

En nämnd har antingen inte möjlighet att redovisa något resultatmål för
inriktningsmålet eller har inte satt några mål.

Bedömningen är att målet för kommunen som helhet är uppfyllt.

Inriktningsmålet om ett långsiktigt hållbart samhälle utgör utgångspunkt för det arbete som ledde fram till kommunens miljömål. Hållbarhet är ett brett begrepp som inbegriper ekologi, såväl som social och ekonomisk utveckling.

Under 2023 antog kommunen en hållbarhetspolicy där kommunens
förhållningssätt till hållbarhet och Agenda 2030 fastställdes. Exempel på arbete som prioriteras av nämnderna under rubriken hållbarhet är
att minska utsläpp och matsvinn, erbjuda ett varierat utbud av grön- och
naturområden, arbeta med att minska skadliga ämnen i både befintliga och nya verksamheter i kommunen, samt förbättra den ekologiska och kemiska statusen i sjöar, vattendrag och kustvatten.

Tre av åtta nämnder uppfyller inriktningsmålet helt, två nämnder uppfyller målet delvis. Kommunstyrelsen uppnår delvis målen, detta är kopplat till att kännedomen om kommunens hållbarhetsarbete bedöms vara förhållandevis god internt, men att kännedomen hos invånarna är relativt låg. Fossiloberoende fordon ökar succesivt i kommunkoncernen, men når inte upp till högt ställda mål. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppnår delvis målen där färre analyser har genomförts av brunnsvatten, vilket kan härledas till det ekonomiska läget.

Tre nämnder har antingen inte möjlighet att redovisa något resultatmål för inriktningsmålet eller har inte satt några mål.

Bedömningen är att målet för kommunen som helhet är delvis uppfyllt.

Österåker växer och kommunen vill skapa förutsättningar för en hållbar och balanserad befolkningsutveckling och tillväxt genom samordnad planering av bostäder, infrastruktur, omsorg, arbetsplatser, handel, utbildning och fritid. I Österåker arbetar därför förvaltningarna tillsammans kring de strategiska planer och dokument som pekar ut riktningen för utbyggnad av Österåker.

Fem av åtta nämnder uppnår inriktningsmålet för året, två nämnder har delvis uppnått målet. För Utbildningsnämnden är målet delvis uppnått, vilket kan härledas till högt uppsatta mål för elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Trots att det inte är helt uppnått är det en ökning i andelen behöriga mot föregående år. Kultur- och fritidsnämnden uppnår också delvis målet, där siffrorna visar en kraftig minskning för andel barn 7–12 år som är aktiva i idrottsförening. Ett oväntat resultat som nämndens förvaltning kommer att behöva analysera mer. Rörligheten över kommungränserna kopplat till fritidsaktivitet kan vara en faktor.

En nämnd har antingen inte möjlighet att redovisa något resultatmål för inriktningsmålet eller har inte satt några mål.

Bedömningen är att målet för kommunen som helhet är uppfyllt.

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.