Österåkers kommuns logotype

Vision och mål

Faluröda sjöbodar vid en stilla vik. En brygga med en motorbåt. En roddbåt ligger på land.

Husarö i Österåkers skärgård.

Österåkers kommuns vision ska genomsyra allt som görs i kommunen och varje beslut som fattas. Visionen tydliggörs bland annat genom kommunens inriktningsmål.

En vision är ett önskat framtida tillstånd. En målbild som berättar hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. En övergripande ledstjärna.

Österåkers kommuns vision för 2040

Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid. Österåker – möjligheternas skärgårdskommun.

Så lyder Österåkers kommuns vision för år 2040 och som Kommunfullmäktige har beslutat.

Med möjligheternas skärgårdskommun menas att alla delar av kommunen ska leva. Här ska det trivsamma småstadslivet finnas med sitt rika utbud, en grönskande och livfull landsbygd, samt vår vackra skärgård som ska vara tillgänglig för såväl kommuninvånare som besökare.

I Österåker ska du kunna leva ett gott liv med närhet till det mesta som behövs. Här ska finnas goda utbildningsmöjligheter, ett aktivt näringsliv, gott serviceutbud och många lokala arbetsplatser. På fritiden ska det finnas många aktiviteter att ägna sig åt inom idrott, kultur och friluftsliv. Här ska finnas möjlighet till rekreation och aktivitet på hav och land. I Österåker ska du leva i livets alla faser och genom egna val skapa en tillvaro som passar dig.

Österåker ska präglas av idérikedom och delaktighet. Både medarbetare och invånare ska vara medskapare av vår framtidskommun och tillsammans bidra till en gemenskap och positiv utveckling för kommunens bästa.

Kvalitet, trygghet, valfrihet och hållbarhet är fyra strategiska områden för kommunens framtida utveckling som pekas ut i visionen.

Visionen har tagits fram utifrån den medborgardialog som hölls i samband med att en ny översiktsplan för Österåker togs fram. Vi har också hållit flera workshoppar med förtroendevalda.

Nya övergripande mål från 2024

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra nya övergripande mål som ska ersätta de tidigare sju inriktningsmål från och med år 2024.

De nya målen utgår från översiktsplanen och från visionen och pekar ut de prioriterade områdena för arbetet under mandatperioden.

Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

Kommunens verksamheter ska präglas av hög kvalitet. Verksamheterna strävar efter att ständigt utvecklas för att möta invånarnas, brukarnas och besökarnas förväntningar och behov.

Strategin för verksamhetsutveckling lägger grunden för arbetet med delaktighet, kundfokuserat arbetssätt och ständiga förbättringar i hela organisationen. Kommunens kärnverksamheter är särskilt i fokus under målet.

Österåker har en robust och effektiv ekonomi

En god ekonomi är en förutsättning för att kunna bedriva en bra och kvalitativ verksamhet. Under målet är därför fokus för organisationen att använda de gemensamma resurserna på ett klokt och effektivt sätt som säkrar både kvaliteten i den befintliga verksamheten och driver den utveckling som behövs för att kunna säkra den framtida kvaliteten.

Den ekonomiska planeringen är långsiktig och bidrar till en fortsatt robusthet i kommunens ekonomi, vilket ger förutsättningar för att kunna möta både oförutsedda konjunktursvängningar och framtida demografiska utmaningar.

Österåker är en trygg kommun för dem som vistas, verkar och bor här

Invånare, besökare, medarbetare och brukare ska känna sig trygga i Österåkers kommun.

Arbetet under målet strävar mot ett tryggare Österåker och arbetet präglas av trygghetsskapande åtgärder och långsiktiga, främjande insatser som skapar en trygghet genom hela livet. Trygghetsfrågorna spänner över både kommunens verksamheter och över det offentliga rummet.

Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

Österåker är en kommun som växer och tillväxten ska ske på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Österåker ska ha ett offensivt och innovativt förhållningssätt till hållbarhet.

Under målet ryms både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och program för dessa tre områden lägger grunden för arbetet.

Så följs målen upp

Kommunen arbetar på olika sätt för att säkerställa att målen uppnås. Bland annat genomförs olika mätningar med nöjdkundindex, NKI, som visar hur nöjda kunderna är inom ett visst område. Du kan läsa mer om hur kommunen arbetar med måluppföljning på länkarna nedan.

Service och kvalitetsarbete

Mål och resultat

Österåkers Målbarometer

I Målbarometern kan du fördjupa dig i hur Österåkers kommun jobbar med sina mål och hur det gått med målen hittills. Målbarometern är en webbsida kommunen skapat för att du ska få transparent, lättillgänglig och levande information om kommunens målarbete.

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.