Österåkers kommuns logotype

Hållbar utveckling

Flygfoto över skärgårdsö med båtar i förgrunden

Österåkers kommun ska ha en utveckling som är långsiktigt hållbar. Detta tydliggörs bland annat i kommunens vision och inriktningsmål. Att arbeta med hållbarhet innebär att ta hänsyn till alla ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter som är av betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling, så att kommande generationer ska kunna leva och må bra i kommunen.

Österåker kommuns arbete med att stärka de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 har börjat.

Österåkers kommun står bakom FN:s definition av hållbar utveckling:

"En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

En hållbar utveckling handlar inte bara om miljöfrågor, utan bygger på tre dimensioner: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra. Till exempel handlar det om klimatets stabilitet och kvaliteten i luft, land och vatten. Likaså handlar det om landanvändningen, den biologiska mångfalden och våra ekosystemtjänster. Österåkers kommunkoncern ska aktivt verka för att minska egen negativ miljöpåverkan. Exempelvis genom att minska utsläppen från resor, bygga hållbart och servera klimatsmart och närodlad skolmat.

Samtidigt ska de som lever och verkar inom kommunens geografiska område ges goda förutsättningar att agera hållbart. Det innebär bland annat att skapa möjligheter att gå och cykla, källsortera och handla lokalproducerad mat.

Genom Österåkers miljö- och klimatprogram ska kommunen bidra till att uppfylla lokala, regionala och globala miljömål.

Miljöredovisningar hittar du på sidan Årsredovisningar

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att skapa förutsättningar för människor att leva ett gott och hälsosamt liv. Arbetet med social hållbarhet är integrerat i kommunens roll som välfärdsaktör och ska främja invånarnas livskvalitet, trygghet, nöjdhet och rekreation. De mänskliga rättigheterna, som är lagstadgade i Sverige, avspeglas i kommunens uppdrag.

Ett fokusområde i kommunen är att alla invånare ska känna sig trygga i kommunen vilket innebär långsiktig samverkan med många andra aktörer. Ett annat är att involvera barn och ungas perspektiv i besluten, t.ex. genom Barn- och ungdomsrådet.

 • Barn- och ungdomsrådet
 • Trygg i Österåker

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomi är integrerat i allt hållbarhetsarbete och innebär att resurser används, vårdas och underhålls på ett sådant sätt att långsiktiga hållbara värden skapas. Detta uppnås bland annat genom bättre utnyttjande, återanvändning och återvinning.

Österåkers kommun ställer till exempel hållbarhetsrelaterade krav på hur kommunens kapital får placeras. Centralt för en hållbar ekonomisk utveckling är att den inte sker på bekostnad av den ekologiska och sociala hållbarheten.

År 2015 beslutade FN om Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 stycken globala mål och 169 delmål. De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Att uppfylla målen innebär:

 • Att avskaffa extrem fattigdom.
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 • Att främja fred och rättvisa.
 • Att lösa klimatkrisen.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen på hemsidan globalamalen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att nå målen i Agenda 2030 utgör en gemensam utmaning, för alla världens invånare och aktörer. Kommunerna har en central roll i genomförandet av Agenda 2030 och Österåkers kommun har flera olika roller i arbetet för att uppnå Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, bland annat som:

 • myndighetsutövare
 • verksamhetsutövare och arbetsgivare
 • välfärdsaktör
 • samhällsplanerare
 • demokratiaktör
 • kunskapsspridare

Kommunen har tagit fram en rapport, Hållbarhetsramverket, som analyserar hur kommunens arbete kopplar till Agenda 2030 och hur kommunen står sig i förhållande till de globala målen. Hållbarhetsramverket ger även ett gediget kunskapsunderlag till vidare arbete. Det identifierar också sex viktiga åtgärdsområden. Ta del av Hållbarhetsramverket nederst på sidan.

Rådet för främjande av kommunala analyser tillhandahåller ett urval av statistiska nyckeltal för att följa upp kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030.

Se hur Österåkers kommun ligger till på Koladas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hållbarhetsarbetet är en del av kommunens ordinarie styrning och ledning genom att alla nämnder ska ta fram mål och åtgärder för det övergripande målet "Hållbar framtid". Förutom de prioriterade nämndsmålen ska alla verksamheter arbeta i enlighet med antagna styrdokument. I styrdokumenten omvandlas de globala agenda-målen till en lokal kontext. För hållbarhet är de viktigaste övergripande styrdokumenten:

Dessutom finns styrdokument som är specifika för olika områden såsom Översiktsplan 2040, Avfallsplan 2030, Kemikalieplan, Trafikstrategi, VA-plan, Energiplan och Åtgärdsplan för pollinering.

Sedan 2023 deltar Österåkers kommun i SKR:s utvecklingsnätverk "Styra och leda med Agenda 2030". Nätverket består av sju kommuner och en region. Tillsammans fokuserar vi på att skapa fördjupad kunskap till lokala förhållanden och hur vi framgångsrikt kan arbeta vidare med att integrera Agenda 2030 inom våra respektive organisationer.

Läs mer om utvecklingsnätverket på SKR:s hemsida: Utvecklingsnätverk, Styra med Agenda 2030 | SKR Länk till annan webbplats.

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.