Hållbar utveckling

Flygfoto över skärgårdsö med båtar i förgrunden

Österåkers kommun ska ha en utveckling som är långsiktigt hållbar. Detta tydliggörs bland annat i kommunens vision och inriktningsmål. Att arbeta med hållbarhet innebär att ta hänsyn till alla ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter som är av betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling, så att kommande generationer ska kunna leva och må bra i kommunen.

Österåker kommuns arbete med att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 har börjat. Kommunen medverkar i projektet Glokala Sverige för att utbilda och engagera medarbetarna så att vi tillsammans kan arbeta för att nå de 17 globala målen.

Österåkers kommun har flera olika roller och verktyg för att uppnå Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Kommunen avser att nå målen genom sin roll som; myndighetsutövare, verksamhetsutövare, välfärdsaktör, samhällsbyggare, demokratiaktör, arbetsgivare, kunskapsspridare samt genom att möjliggöra för invånare och aktörer att agera hållbart.

Läs om kommunens Vision 2040

Agenda 2030 och de globala målen

År 2015 beslutade FN om Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 stycken globala mål och 169 delmål. De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Att uppfylla målen innebär:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

Målen utgör en gemensam utmaning, vilket innebär att alla världens invånare och aktörer måste samarbeta för att lyckas uppnå dem. Kommunerna har en central roll i genomförandet av Agenda 2030 och Österåkers kommun är inget undantag. Som en del av arbetet med Agenda 2030 deltar Österåkers kommun i projektet Glokala Sverige. Syftet är att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. 51

Rådet för främjande av kommunala analyser tillhandahåller ett urval av statistiska nyckeltal för att följa upp kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030.

Se hur Österåkers kommun ligger till på Koladas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra. Till exempel handlar det om klimatets stabilitet och kvaliteten i luft, land och vatten. Likaså handlar det om landanvändningen, den biologiska mångfalden och våra ekosystemtjänster. Österåkers kommunkoncern ska aktivt verka för att minska egen negativ miljöpåverkan. Exempelvis genom att minska utsläppen från resor, bygga hållbart och servera klimatsmart och närodlad skolmat.

Samtidigt ska de som lever och verkar inom kommunens geografiska område ges goda förutsättningar att agera hållbart. Det innebär bland annat att skapa möjligheter att gå och cykla, källsortera och handla lokalproducerad mat.

Genom Österåkers miljöprogram ska kommunen bidra till att uppfylla lokala, regionala och globala miljömål.

Miljöredovisningar hittar du på sidan Årsredovisningar

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att skapa förutsättningar för människor att leva ett gott och hälsosamt liv. Arbetet med social hållbarhet är integrerat i kommunens roll som välfärdsaktör och ska främja invånarnas livskvalitet, trygghet, nöjdhet och rekreation. De mänskliga rättigheterna, som är lagstadgade i Sverige, avspeglas i kommunens uppdrag.

Ett fokusområde i kommunen är att alla invånare ska känna sig trygga i kommunen vilket innebär långsiktig samverkan med många andra aktörer. Ett annat är att involvera barn och ungas perspektiv i besluten, t.ex. genom Barn- och ungdomsrådet.

  • Barn- och ungdomsrådet
  • Trygg i Österåker

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomi är integrerat i allt hållbarhetsarbete och innebär att resurser används, vårdas och underhålls på ett sådant sätt att långsiktiga hållbara värden skapas. Detta uppnås bland annat genom bättre utnyttjande, återanvändning och återvinning.

Österåkers kommun ställer till exempel hållbarhetsrelaterade krav på hur kommunens kapital får placeras. Centralt för en hållbar ekonomisk utveckling är att den inte sker på bekostnad av den ekologiska och sociala hållbarheten.

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.