Provtagning av vatten från egen brunn

Om du har en egen brunn är det du själv som ansvarar för att kontrollera vattnets kvalitet. Det gör du genom att regelbundet ta prover på dricksvattnet.

Provta ditt vatten minst vart tredje år

Livsmedelsverket rekommenderar att du tar prover på ditt vatten minst vart tredje år. Vattenkvaliteten kan förändras med tiden och även variera över året. Problemen kan finnas där även om det inte har varit några förändringar i smak, lukt eller färg. I en standardanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det lämpligt som dricksvatten.

Här finns mer information om provtagning och vad det innebär att ha en egen brunn. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rabatterat pris för provtagning

Österåkers kommun har ett avtal med Eurofins och erbjuder rabatterade priser för brunnsanalyser för brunnar belägna i Österåkers kommun.

De rabatterade priserna förutsätter att du själv hämtar flaskorna vid något av kommunens utlämningsställen. Det är viktigt att du använder Österåkers kommuns följesedel för att få rätt pris. Efter att du har lämnat in dina prover tar det cirka 10 arbetsdagar att få provresultaten. Du får resultaten och fakturan skickade till den e-postadress du angivit.

Prislista 2023 , 533.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Följesedel för beställning av analyser , 313.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Naturligt förekommande tungmetaller

I Österåkers kommun finns områden med för höga halter av naturligt förekommande tungmetaller som kan göra vattnet olämpligt att dricka eller använda. Detta gäller framförallt ämnena bly, arsenik och uran. Österåkers kommun råder därför boende med egen brunn att också testa sitt vatten för dessa ämnen. Beställning kan enkelt göras på samma följesedel som dina ordinarie vattenprovtagningar.

Så här tar du vattenprov på ditt eget brunnsvatten

 • Hämta provtagningsflaskor i Alceahusets servicecenter på Hackstavägen 22 i Åkersberga.
 • Det går även att hämta provtagningsflaskor på Tempo vid Ljusterö Torg på Ljusterö. Om du är på Ingmarsö och behöver provtagningsflaskor kan du kontakta Lotta på Wetaplast AB. Inlämning av prover ska alltid göras i Alceahuset.
 • Ta provet enligt anvisningar på följesedeln.
 • Provet behöver tas samma dag som det lämnas in och förvaras med fryst kylklamp i medföljande kylväska under transport.

Inlämning av vattenprover

 • Vattenprovet kan lämnas in i Alceahusets servicecenter på Hackstavägen 22 på måndagar senast klockan 12.
 • Under maj, juni, juli och augusti kan du även lämna provet på torsdagar senast klockan 12.
 • Under 2023 kan prover inte tas emot följande dagar:
 • Måndag 10 april, Annandag påsk
 • Måndag 1 maj, Valborg
 • Torsdag 18 maj, Kristi himmelsfärdsdag
 • Torsdag 22 juni, dag före midsommarafton
 • Måndag 25 december, Juldagen

Har det funnits miljöfarlig verksamhet i närheten av din brunn?

Om du äger en brunn eller mark som ligger på en plats där det tidigare har bedrivits en miljöfarlig verksamhet, bör du göra en särskild kontroll av din brunn för att upptäcka om det finns rester av farliga ämnen i brunnen eller i marken. Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen för rådgivning om vilka prover och analyser som är relevanta för just din fastighet.

Exempel på miljöfarliga verksamheter

 • verkstäder för lackering, målning eller ytbehandling av metaller.
 • tillverkning av kretskort eller tjära.
 • hantering av skrot eller kemikalier.
 • dumpat avfall eller markutfyllnad från gammal industrifastighet
 • plastarbeten
 • kemtvätt, bensinmack, båtvarv, smedjor, gjuterier, handelsträdgårdar, plantskolor

Om du bor på en plats där det har varit en brand nära eller uppströms från din brunn under perioden 1960 fram till idag, bör du kontrollera om du har PFAS i ditt dricksvatten. Särskild flaska kan hämtas i servicecenter i Alceahuset.

Du kan läsa mer om PFAS på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bedömning av analysresultat

Ungefär två veckor efter att proverna skickats in får du ett analysprotokoll från labbet. På protokollet finns en redovis­ning och en bedömning av analysresultaten. Bedömningen görs enligt riktvärden i Livsmedelsverkets Råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Ett dricksvatten bedöms vara:

 • tjänligt
 • tjänligt med anmärkning
 • otjänligt

Tjänligt innebär att vattnet håller en bra och lämplig kvalité för att användas som dricksvatten och andra hushållsändamål.

Tjänligt med anmärkning innebär att vattnet har en något avvikande sammansättning men innebär normalt sett inte någon direkt risk för hälsan. Riktvärden för tjänligt med anmärkning kan vara hälsomässigt, estetiskt eller tekniskt grundade.

När det gäller hälsomässiga parametrar ska man vara medveten om att vattnet ligger i riskzonen för att bli otjänligt. I vissa fall kan tjänligt med anmärkning innebära begränsningar i vattenanvändningen, till exempel för barns intag av fluoridhaltigt vatten.

Otjänligt innebär att vattnet inte bör användas till dryck eller matlagning eftersom det finns hälsorisker. För vissa parametrar, i de flesta fall estetiska och tekniska, finns ingen gräns för otjänligt.

Riskbedömning av arsenik, bly, radon, uran och PFAS

Arsenik är ett välkänt gift som kan ge allvarliga effekter både om man utsätts för det tillfälligt och/eller under lång tid. Livsmedel och vatten är de största källorna till att människor utsätts för arsenik. Den största hälsorisken med arsenik i dricksvatten är cancer, framförallt lung-, urinblåse- och hudcancer men troligen även lever- och njurcancer. Långvarig exponering för arsenik kan även ge upphov till andra negativa hälsoeffekter som hjärt-kärlsjukdom, leverskada, kronisk hosta, diabetes och neurologisk påverkan.

Arsenik kan påverka utvecklingen av nervsystemet och immunförsvaret. Foster och små barn är särskilt känsliga eftersom deras hjärnor inte är färdigutvecklade. Dessutom tycks människor som tidigt i livet utsatts för höga arsenikhalter ha ökad risk för att drabbas av lung- och urinblåscancer senare i livet. Arsenik passerar lätt över till fostret via moderkakan men väldigt lite går över till bröstmjölken.

Gränsvärdet för otjänligt dricksvatten med avseende på bly är 0,01 mg/l eller 10 μg/l.

Livsmedel och dricksvatten är numera de viktigaste (största?) exponeringskällorna för bly för de flesta människor i Sverige.

Blyförgiftning ger oklara symtom som trötthet och dålig aptit. Om man utsätts för höga blyhalter under lång tid skadas de röda blodkropparna vilket kan leda till blodbrist. Bly kan också skada nervsystemet. Foster och små barn är känsligast för bly, eftersom hjärnan och nervsystemet utvecklas under den tiden. Symtom som fördröjd utveckling, lägre IQ och beteendestörningar har kunnat påvisas hos barn.

Gränsvärdet för otjänligt dricksvatten med avseende på radon är 1 000 Bq/l.

Radon ökar risken för lungcancer. Den största risken med radon i vatten är inte att dricka det även om detta enligt nya rön kan orsaka några få fall av magcancer årligen. Utan den stora risken är när radonet avgår till luften och höjer radonhalten i inomhusluften. Riktvärdet för radon i inomhusluft är 200 Bq/m3. En grov tumregel är att om radonhalten i vattnet är 1 000 Bq/l får inomhusluften en ökning på 100 Bq/m3. Om du har en radonhalt i inomhusluften på 50 Bq/m3 och borrar en brunn som ger ett dricksvatten med radonhalten 5 000 Bq/l så hamnar du i stället på radonhalt i luften på 550 Bq/m3 vilket ligger över riktvärdet och innebär förhöjd risk. Cirka 15 procent av lungcancerfallen i Sverige orsakas av radon i bostäder. Radon som avgår från vatten till inomhusluft kan orsaka några tiotal dödsfall i lungcancer varje år i Sverige.

Man har sett kraftiga samverkanseffekter mellan radon och rökning och det är mycket liten risk att få cancer av radon om du inte röker. Det är oklart om barn är känsligare än vuxna när det gäller radon.

Världshälsoorganisationen (WHO) har bedömt uranets negativa påverkan på hälsan. I Livsmedelsverkets Råd om enskild dricksvattenförsörjning finns rekommendationen att vidta åtgärder om dricksvattnet innehåller 0,03 mg/l eller 30 μg/l uran eller mer eftersom dessa nivåer kan vara hälsovådliga. Uran i dricksvatten kan påverka njurarnas funktion.

Njurarna påverkas av uranets kemiska egenskaper, inte av dess strålning. Det är troligt att njurfunktionen förbättras om intaget av uran upphör eller minskar. Hälsoeffekterna av långvarig exponering för uran från dricksvatten är ännu dåligt kända, liksom om små barn är mer känsliga än vuxna.

Det finns idag inga gräns- eller riktvärden för PFAS i dricksvatten. Livsmedelsverket har dock rekommendationer för åtgärder vid olika halter av PFAS i dricksvatten.

Provtagning av PFAS ska utföras i en speciell flaska som är märkt med ett PFAS-klistermärke.

Eftersom PFAS är vanliga i våra hem så ska man undvika att kontaminera vattnet. Detta görs genom att inte bära funktionsplagg, impregnerade kläder eller fleece under provtagningen då dessa dammar och kan innehålla PFAS. Tvätta händer noga innan provtagningen.

 • Om dricksvattnet innehåller 0 - 90 nanogram PFAS/liter:
  Ingen särskild åtgärd behövs. Du kan fortsätta att dricka vattnet.
 • Om dricksvattnet innehåller mer än 90 nanogram PFAS/liter:
  Du kan fortsätta att dricka vattnet men du bör snarast se till att halterna sänks så långt som möjligt under 90 nanogram/liter.
 • Om dricksvattnet innehåller mer än 900 nanogram PFAS/liter:
  Undvik att dricka vattnet eller äta mat som tillagats med vattnet tills halterna sänkts. Att duscha, bada eller diska i vattnet medför ingen risk. Innan vattnet används till mat och dryck bör halten av PFAS sänkas så långt som möjligt under 90 nanogram/liter

Hur kan jag använda vattnet?

Har du halter av bly eller arsenik över gränsvärdet för otjänligt vatten bör du inte använda det i matlagning eftersom många livsmedel tar upp bly och arsenik.

Vid förhöjda radonhalter går det däremot bra att använda vattnet till matlagning där kokning och/eller vispning sker.

Att diska går bra. När det gäller bly och arsenik bör den blöta disken torkas med en handduk som tar bort ämnena istället för att de torkar in i porslinet.

När det gäller små barn avråds dusch och bad vid förhöjda bly- och/eller arsenikhalter eftersom det är en så stor risk att de av misstag tar en klunk eller två, för även så små mängder kan innebära att lågrisknivån överskrids.

Om du har radonhalter på över 2000 Bq/l bör vattnet inte användas till duschning över huvud taget eftersom den största hälsorisken med radon i vatten är genom inandning av radon som avgår från vattnet till inomhusluften och vid duschning är spridningsrisken stor.

Åtgärder

Det är du som fastighetsägare, brunnsägare eller din ägarförening som är ansvarig för att säkerställa en god vattenkvalitet.

Eftersom kommunen har krav på sig att vara oberoende rådgivare kan vi inte rekommendera val av leverantör eller tillverkare. Det är viktigt att göra en helhetsbedömning av problemet. Vid mikrobiologiska problem kan det ibland vara bättre att åtgärda den bakomliggande orsaken till problemet än att installera ett filter. Det kan ofta vara t ex otätheter i brunnen som gör att man får in ytvatten som ger mikrobiologiska problem. Vid problem med oönskade kemiska ämnen kan du behöva åtgärda en del tekniska problem innan man sätter in ett filter.

När du väljer filterleverantör bör du ta in offerter från flera filterleverantörer för att kunna läsa på och jämföra reningsteknikerna från de olika leverantörerna. När du begär in offerter är det viktigt att du skickar med ditt analysprotokoll. Analysprotokollen behövs för att utvärdera både de tekniska och de kemiska problem som ska åtgärdas för att få så bra resultat som möjligt.

Vid köp av filterlösning tänk på att alltid begära referenser från andra kunder som har haft liknande problem. Begär funktionsgaranti - det är rimligt att vattnet kan bli tjänligt och utan nya tekniska problem efter filtren har installerats. Kontrollera dricksvattnet igen med provtagning efter att filtren har installerats för att säkerställa att problemen är åtgärdade.

Under förutsättning att arbetet sker på den egna tomten får man normalt göra så kallat ROT-avdrag för arbetskostnaden vid installation av filter eller sanering av en enskild brunn. Om arbetet sker på mark som ägs av en samfällighet kan man inte göra ROT-avdrag. Detsamma gäller om arbetet sker på mark som nyttjas med servitut. Mer information om ROT-avdrag kan du få av Skatteverket.

Publicerad:
Senast uppdaterad: