Avlopp

Behöver du bygga nytt eller göra en stor förändring i ditt avlopp? Här finns information om vilka regler som gäller för små avloppsanläggningar och hur du ansöker om tillstånd. Du kan också hitta information om den tillsyn av små avlopp som sker i kommunen.

Fastighet med eget avlopp

Fastigheter med indraget vatten ska alltid ha en fungerande och godkänd avloppsanläggning. Kraven regleras i Miljöbalken och är lika för alla oavsett om det gäller permanentboende eller fritidsboende.

Du som har ett eget avlopp ansvarar för att avloppsvattnet renas i en godkänd och fungerande avloppsanläggning. För att reningen ska hålla en hög kvalitet behöver anläggningen slamsugas och skötas om. Beroende på vilken typ av avlopp du har krävs olika skötsel och underhåll. Anläggningen kan vara enskild eller gemensam för två eller flera fastigheter.

Avloppsguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om olika typer av avlopp, tips för dig som behöver anlägga ett nytt avlopp, hur du ska sköta om ditt befintliga avlopp och även hjälp vid val av avläggningsteknik och när du behöver anlita en entrepenör.

Kommunalt avlopp

Roslagsvatten ansvarar för driften och utbyggandet av det kommunala avloppet.

Mer information om kommunalt avlopp finns på Roslagsvattens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anlägga nytt avlopp eller förändra det befintliga

För att du ska få anlägga ett nytt avlopp, eller göra ändringar i ett som redan finns, krävs tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan skickar du till miljö- och hälsoskyddsavdelningen genom att fylla i ansökningsblanketten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ta fram det underlag som behövs . När du har skickat in kompletta ansökningshandlingar tar det ungefär fyra veckor innan du får beslut i ärendet.

Lättast är att anlita en VA-konsult som är specialiserad på vatten och avloppsfrågor, det är en bra hjälp för att göra en ordentlig utredning och en komplett avloppsansökan.

I områden som är extra känsliga för övergördning eller i områden med tät bebyggelse och många vattenbrunnar finns särskilda krav på processen som renar avloppsvattnet. Det är till exempel i tillrinningsområdet till vissa sjöar, inom 100 meter från alla stränder, inom skyddade naturområden, i tätbebyggda områden och på skärgårdens öar. Mer information om utpekade känsliga områden, information om vad som ska ingå i en ansökan och gällande avgifter finns i informationsbroschyren om vatten och avlopp. , 2 MB.

När du tagit fram ansökningshandlingar ska du informera de grannar som kan bli berörda av avloppet eller förändringen. När de fått ta del av underlaget ber du dem skriva på blanketten Grannyttrande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Deras underskrift bekräftar att de tagit del av alla uppgifter som ligger till grund för avloppsansökan. Den anmälan som ska göras till Byggnadsnämnden enligt Plan- och bygglagen ingår i ansökningsblanketten till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Planera avlopp när du söker bygglov

När du söker bygglov är det viktigt att också tänka på avloppsfrågan. Först när det är klargjort hur vatten och avlopp kan ordnas så kan kommunen lämna bygglov. Skicka in de uppgifter som behövs vid en ansökan om avlopp. Har du ett gammalt avlopp kommer någon från miljö- och hälsoskyddsavdelningen att bedöma om det behöver åtgärdas eller inte.

Inventering och tillsyn av små avlopp

För att komma tillrätta med bristfälliga och uttjänta avlopp arbetar miljö- och hälsoskyddsavdelningen med att inventera små avloppsanläggningar. Vid tillsynen inspekteras avloppen i utvalda områden för att kontrollera om de fungerar på ett godtagbart sätt.

De avlopp som inte uppfyller kraven följs upp och vid behov behöver du som är fastighetsägare göra förbättrande åtgärder på avloppet eller anlägga ett nytt avlopp.

Tillsynen sker på följande sätt

  • Kommunen skickar ut information om att tillsyn planeras i ditt område.
  • Du ombeds att lämna uppgifter om ditt avlopp i ett frågeformulär.
  • Fyll i alla uppgifter i frågeformuläret och skicka in till kommunen. Lämna uppgifter även om du endast har ett bad-, disk- och tvättavlopp eller ett enklare avlopp. Gör en skiss över avloppets placering på tomten. Skissen är en hjälp vid inspektionen så att alla delar av avloppet lättare kan hittas.
  • Kommunen granskar uppgiftera i formuläret och tar fram uppgifter som finns på kommunen.
  • Kommunen inspekterar avloppet genom att besöka fastigheten och titta på anläggningen. Besöken utförs självständigt. Om du vill vara med vid besöket kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen för att, om möjligt, boka en tid för besöket.
  • Efter besöket får du information om avloppets status och om åtgärder behövs.
  • En uppföljning sker av de avlopp som behöver åtgärdas. Vid behov fattar kommunen beslut om att förbjuda användningen av avloppet tills det har åtgärdats. Beroende på vilka brister som upptäcks får du olika lång tid på dig att åtgärda bristerna.

Om du har frågor kring avloppstillsynen kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen via kommunens servicecenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via e-post miljoskydd@osteraker.se

Publicerad:
Senast uppdaterad: