Österåkers kommuns logotype

Avlopp

Behöver du bygga nytt eller göra en stor förändring i ditt avlopp? Här finns information om vilka regler som gäller för små avloppsanläggningar och hur du ansöker om tillstånd. Här finns även information om hur tillsynen av små avlopp går till.

Fastighet med eget avlopp

Fastigheter med indraget vatten ska alltid ha en fungerande och godkänd avloppsanläggning. Kraven finns i Miljöbalken och gäller för alla oavsett om det är ett permanentboende eller fritidsboende.

Du som har ett eget avlopp är ansvarig för anläggningens funktion och reningsgrad. För att reningen ska hålla en hög kvalitet behöver anläggningen slamsugas och skötas om. Beroende på vilken typ av avlopp du har krävs olika skötsel och underhåll. Anläggningen kan vara enskild eller gemensam för två eller flera fastigheter.

Avloppsguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om olika typer av avlopp, tips för dig som behöver anlägga ett nytt avlopp, hur du ska sköta om ditt befintliga avlopp, hjälp vid val av avläggningsteknik och när du behöver anlita en entrepenör.

Kommunalt avlopp

Roslagsvatten ansvarar för driften och utbyggandet av det kommunala avloppet.

Mer information om kommunalt avlopp finns på Roslagsvattens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anlägga nytt avlopp eller förändra det befintliga

För att du ska få anlägga ett nytt avlopp, eller göra ändringar i ett som redan finns, krävs tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan skickar du till miljö- och hälsoskyddsavdelningen genom att fylla i Blanketten för ansökan, anmälan om enskilt avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ta fram det underlag som behövs . När du har skickat in kompletta ansökningshandlingar tar det ungefär fyra veckor innan du får beslut i ärendet.

Lättast är att anlita en VA-konsult som är specialiserad på vatten och avloppsfrågor, det är en bra hjälp för att göra en ordentlig utredning och en komplett avloppsansökan.

I områden som är extra känsliga för övergördning eller i områden med tät bebyggelse och många vattenbrunnar gäller högre krav på reningen av avloppsvattnet. Högre reningskrav gäller till exempel i tillrinningsområdet till vissa sjöar, inom 100 meter från alla stränder, inom skyddade naturområden och i tätbebyggda områden. Mer information om utpekade känsliga områden, information om vad som ska ingå i en ansökan finns i Informationsbroschyren om små avlopp. , 640.1 kB, öppnas i nytt fönster.

När du tagit fram ansökningshandlingar ska du informera de grannar som kan bli berörda av avloppet och ge dem möjlighet att komma med synpunkter. När de fått ta del av underlaget ber du dem skriva på blanketten Grannyttrande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Deras underskrift bekräftar att de tagit del av alla uppgifter som ligger till grund för avloppsansökan. Den anmälan som ska göras till Byggnadsnämnden enligt Plan- och bygglagen ingår i ansökningsblanketten till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

För att avloppet ska kunna slamsugas ska avståndet till farbar väg vara max 5 meter och höjdskillnaden vara max 10 meter. Annars behöver du som fastighetsägare anlägga en sugledning från avloppet fram till vägen. Mer information om slamsugning och hur en sugledning kan utföras finns på Roslagsvattens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Planera avlopp när du söker bygglov

När du söker bygglov är det viktigt att också tänka på avloppsfrågan. Först när det är klargjort hur vatten och avlopp kan ordnas så kan kommunen lämna bygglov. Du behöver då redovisa samma uppgifter som behövs vid en ansökan om avlopp. Har du ett gammalt avlopp kommer någon från miljö- och hälsoskyddsavdelningen att bedöma om det behöver åtgärdas eller inte.

Inventering och tillsyn av små avlopp

För att komma tillrätta med bristfälliga och uttjänta avlopp arbetar miljö- och hälsoskyddsavdelningen med tillsyn av små avloppsanläggningar. Vid tillsynen inspekteras avloppen i utvalda områden för att kontrollera om de fungerar på ett godtagbart sätt. De avlopp som inte uppfyller kraven följs upp och vid behov behöver du som är fastighetsägare göra förbättrande åtgärder på avloppet eller anlägga ett nytt avlopp.

Tillsynen sker på följande sätt

  • Miljö- och hälsoskyddsavdelningenskickar ut information om att tillsyn planeras i ditt område.
  • Du får ett frågeformulär där du ska lämna uppgifter om ditt avlopp.
  • Fyll i alla uppgifter i frågeformuläret och skicka in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Lämna uppgifter även om du endast har ett bad-, disk- och tvättavlopp eller ett enklare avlopp. Gör en skiss över avloppets placering på tomten. Skissen är en hjälp vid inspektionen så att alla delar av avloppet lättare kan hittas.
  • Miljö- och hälsoskyddsavdelningen granskar uppgiftera i formuläret och tar fram uppgifter som finns i arkiv och register på kommunen.
  • Miljö- och hälsoskyddsavdelningen inspekterar avloppet genom att besöka fastigheten och titta på anläggningen. Besöket sker utan föranmälan och du behöver inte vara med vid besöket. Om du vill vara med vid besöket kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen för att, om möjligt, boka en tid för besöket.
  • Inför besöket behöver du se till att avloppsanläggningens olika delar är synliga och möjliga att inspektera. Lock till minireningsverk, slamavskiljare, fördelningsbrunn och luftningsrör ska vara öppningsbara och terrängen runt anläggningen framkomlig.
  • Efter besöket får du information om avloppets status och om åtgärder behövs. Vid behov fattar Miljö- ochhälsoskyddsnämnden beslut om att förbjuda användningen av avloppet tills det har åtgärdats. Beroende på vilka brister som upptäcks får du olika lång tid på dig att åtgärda bristerna.
  • En avgit tas ut för tillsynen enligt fast taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Avgiften avser både förberedande arbete med framtagande av arkivuppgifter samt inspektion och efterarbete med granskning, rapportskrivning och uppdatering register. Avlopp som är nyare än 5 år eller avlopp med minireningsverk som är nyare än 10 år ingår inte i tillsynen och debiteras ingen avgift.
  • En uppföljning sker av de avlopp som behöver åtgärdas.
  • Vid uppföljning av åtgärder tas avgift ut med timtaxa för den tid ärendet tar i anspråk.

Om du har frågor kring avloppstillsynen kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen via kommunens servicecenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via e-post miljoskydd@osteraker.se

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.