Tuna 6:151 m.fl.

Karta över Åkersberga med markering över planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till detaljplan för Tuna 6:151 m.fl. Fastigheten är belägen längs med Västra banvägen cirka en kilometer från Åkersberga centrum strax norr om Roslagsbanans station Tuna Gård.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i form av stadsmässiga flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen i varierande höjd och utformning, i enlighet med Översiktsplanen samt utvecklingen av de centrala delarna av Åkersberga. Detaljplanens syfte ligger även i linje med kommunens utveckling kopplat till Sverigeförhandlingen.

Målsättningen är att genom en väl gestaltad ny bebyggelse bidra till hållbar stadsutveckling med fler lägenheter och lokaler för verksamheter/service i ett mycket stationsnära läge och att den nya bebyggelsen bidrar till att förbättra trygghet och stärka karaktären kring Västra Banvägen som stråk och Tuna station som en lokal knutpunkt.

Aktuellt

Planförslaget var utställt för granskning under tiden 15 december 2023 – 24 januari 2024, i entrén på Österåkers kommun (Alceahuset), Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna fanns under granskningstiden tillgängliga på kommunens webbplats.

Nu pågår arbetet med att revidera planförslaget och färdigställa antagandehandlingen tillsammans med ett granskningsutlåtande.

I granskningsutlåtandet sammanfattas de synpunkter som inkom under granskningen och utifrån dessa görs eventuella justeringar av planförslaget. Av granskningsutlåtandet framgår kommunens ställningstagande till synpunkterna, och denna blir tillgänglig vid framtida politiska beslut i ärendet.

3D-modell

I arbetet med framtagandet av granskningsförslaget för Tuna 6:151 m.fl. har även en 3D-modell arbetats fram. Modellen visar ett förslag på bebyggelse utifrån vad plankartan möjliggör. Bebyggelsen kan ändras i utformning. Syftet med 3D-modellen är att man ska få en känsla för bebyggelsens skala i relation till sin omgivning. Modellen visar inte gestaltning i form av färgsättning av bebyggelsen, fönstersättning, gestaltning av allmän plats och kvartersmark.

3D-modell för Tuna 6:151 m.fl. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidigare

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 9 oktober 2023 i förnyat uppdrag av Kommunstyrelsen att arbeta vidare med detaljplanen med utgångspunkt i det av exploatören omarbetade skissförslaget.

Planförslaget var tidigare utställt för granskning under tiden 24 september – 22 oktober 2021, och utställt på samråd under tiden 5 februari – 5 mars 2021. Handlingarna fanns även tillgängliga på kommunens webbplats.

Det fanns möjlighet att anmäla sig till ett digitalt samrådsmöte som hölls den 15 februari 2021.

Bild på planprocessens olika skeden, en pil pekar på samrådsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: