Österåkers kommuns logotype

Skåvsjöholm

Karta över Svinninge med markering över planområdet

Planen syftar till möjliggöra en utbyggnad av småhus, servering i anslutning till konferenscentret, förskola samt gator och parkmark.

Planen reglerar även befintlig markanvändning för Skåvsjöholm konferenscenter, befintliga bostäder och naturområde. I Skåvsjöholmsviken och Västerviken medger detaljplanen båtbryggor respektive badplats. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan varpå en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har tagits fram för området.

Aktuellt

Kommunen utreder nya förutsättningar för en utbyggnad av området.

Tidigare

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 15 maj 2017 och överklagades därefter. Mark- och miljööverdomsstolen valde att upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen.

Planförslaget var på utställning under tiden 19 maj – 16 juni 2014. Innan dess var planen på samråd under tiden 27 november 2008 — 9 januari 2009. Ett samrådsmöte hölls i Alceahuset den 8 december 2008.

Ett planprogram för hela Svinninge godkändes av Kommunfullmäktige 19 december 2005.

Bild på planprocessens olika skeden, en pil pekar på samrådsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: