Boda gård, del 1

Karta över Svinninge med markering över planområdet

Detaljplanen medger i huvudsak friliggande småhusbebyggelse men även parhus och lägenhetsvillor. En stor del av planområdet avsätts som naturmark. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Aktuellt

Kommunens ansökan om upphävande av strandskydd inom planområdet har delvis beviljats av länsstyrelsen. Kommunen överklagade detta beslut till Miljö- och energidepartementet, som den 20 april 2017 avslog kommunens överklagan vilket innebär att Länsstyrelsens beslut gäller.

Det arbetet med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som har pågått under en längre tid för Boda Gård 2, Karsvreta träsk och Björnhammar indikerar på att även Boda Gård 1 påverkas av groddjur, vilket har medfört att Boda Gård 1 också har införlivats i MKB-arbetet och revideringar av detaljplanen för Boda Gård 1 är nödvändiga.

Arbetet med MKB:n pågår och det har framkommit att flera naturvärden behöver utredas ytterligare, tidplanen för MKB:n har således förlängts och förväntas nu vara klar under 2023. Med hänvisning till ovanstående så kommer detaljplanen således att ställas ut på en ny utställning, med intentionen att detta kommer att ske under våren 2024.

Tidigare

Planförslaget var på utställning under tiden 30 oktober - 27 november 2013.

Innan dess var planförslaget på samråd under tiden 5 maj - 9 juni 2008. Ett samrådsmöte hölls i Alceahuset den 27 maj 2008. Efter samrådsskedet delades planförslaget för Boda gård upp i två separata planer, Boda gård del 1 och 2.

Planprocessens olika skeden, en pil pekar på granskningsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: