Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Björnhammar

Karta över Svinninge med markering över planområdet

Syftet med planläggningen är att möjliggöra omvandling från fritidsboende till permanentboende. Vidare är planläggningen en förutsättning för att möjliggöra vägutbyggnader samt för utbyggnad av allmänt VA-system i Svinninge.

Aktuellt

Kommunen har i samråd med Länsstyrelsen gjort bedömningen att detaljplanerna Björnhammar och Boda Gård 2 med nu kända förutsättningar kan medföra betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning således behöver påbörjas.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas där den betydande miljöpåverkan som planerna kan antas medföra initieras, beskrivs och bedöms. Detta arbete pågår och det har framkommit att flera naturvärden behöver utredas ytterligare, tidplanen för MKB:n har således förlängts och förväntas nu vara klar under 2023.

Sedan detaljplanen var på samråd utredes möjligheten om kommunalt huvudmannaskap för allmän plats istället för enskilt inom detaljplanen.

En preliminär tidplan för när Björnhammar kan ställas ut på utställning är våren 2024.

Tidigare

Detaljplanen var på samråd under tiden 3 september – 5 oktober 2015. Ett samrådsmöte hölls den 21 september 2015 kl. 17.00 i Alceahuset i Åkersberga.

Ett planprogram för hela Svinninge godkändes av Kommunfullmäktige 19 december 2005.

Planprocessens olika skeden, en pil pekar på samrådsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: