Österåkers kommuns logotype

Björnhammar

Karta över Svinninge med markering över planområdet

Syftet med planläggningen är att möjliggöra omvandling från fritidsboende till permanentboende. Vidare är planläggningen en förutsättning för att möjliggöra vägutbyggnader samt för utbyggnad av allmänt VA-system i Svinninge.

Aktuellt

Kommunen har i samråd med Länsstyrelsen gjort bedömningen att detaljplanerna Björnhammar och Boda Gård 2 med nu kända förutsättningar kan medföra betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning således behöver påbörjas.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas där den betydande miljöpåverkan som planerna kan antas medföra initieras, beskrivs och bedöms. Arbetet med MKB:n pågår och kommunen skickade våren 2023 in en ansökan om 12:6 samråd till Länsstyrelsen för att hantera flertalet av artskyddsfrågorna.

Mer information om 12:6 samråd kan läsas här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återkopplingen från Länsstyrelsen är att frågan om fladdermöss behöver utredas ytterligare genom en artskyddsutredning. Kommunen arbetar nu med att låta konsulter ta fram denna utredning. Arbetet med MKB:n har således förlängts och förväntas nu vara klar under våren 2024.

Sedan detaljplanen var på samråd utredes möjligheten om kommunalt huvudmannaskap för allmän plats istället för enskilt inom detaljplanen.

En preliminär tidplan för när Björnhammar kan ställas ut på utställning är att detta kan se under 2024.

Tidigare

Detaljplanen var på samråd under tiden 3 september – 5 oktober 2015. Ett samrådsmöte hölls den 21 september 2015 kl. 17.00 i Alceahuset i Åkersberga.

Ett planprogram för hela Svinninge godkändes av Kommunfullmäktige 19 december 2005.

Planprocessens olika skeden, en pil pekar på samrådsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.