Jakt och viltvård

En flock vildsvin.

Österåkers kommun har ett rikt djurliv. Det kan ibland bli problem när vilda djur kommer in i våra bostadsområden. Det är alltid markägaren som är ansvarig för vilda djur på den egna marken.

Österåkers kommuns markinnehav består främst av tätortsnära områden. Målet med kommunens viltvårdsarbete är att förebygga skador eller olägenhet från vilda djur, begränsa antalet viltolyckor och öka allmänhetens förståelse för viltvård.

Kommunens viltvårdare

På uppdrag av kommunen finns det viltvårdare som arbetar med att hantera viltfrågor på kommunens mark utifrån de kommunala riktlinjer som finns.

Kommunens viltvårdare kan även hjälpa till att svara på frågor från allmänheten och i vissa fall efter överenskommelse hjälpa till med insatser på annans mark. För insatser på annans mark tas en avgift ut.

Vill du komma i kontakt med kommunens viltvårdare kontaktar du dem via kommunens e-tjänst Felanmälan eller via telefon. Felanmälan finns också som app för mobilen.

Om ditt ärende gäller fastlandet:

Om ditt ärende gäller skärgården:

Tänk på att kommunens viltvårdare inte jobbar heltid med viltvårdsuppdragen och de gör sitt bästa för att hjälpa till när det behövs. För insatser på annans mark tas en avgift ut. Gå därför gärna ihop i samfälligheten eller med grannfastigheterna när du vill ha hjälp med exempelvis vildsvin på mark som inte ägs av kommunen.

Vanliga frågor och svar om vilt i tätort

Djuren kommer oftast in på tomtmark för att leta mat. Det bästa är därför att se till att det inte finns något för dem att äta på din fastighet.

Ta bort fallfrukt, ha inte för mycket fågelmat framme, lämna inte köksavfall åtkomligt och lås in dina soptunnor i väntan på hämtning.

Försök att skrämma bort djuren eller sätt upp ett stängsel. Av säkerhetsskäl jagas inte dessa djur i bostadsområden.

Kommunens viltvårdare arbetar systematiskt utifrån en vildsvinsplan för att minska antalet vildsvin runt tätorten med målet att vildsvinen inte ska uppehålla sig inom tätbebyggelse.

Har du en grävling eller orm på din tomt kan du kontakta kommunens viltvårdare.

Ormar är fridlysta och får inte dödas och därför kan viltvårdaren hjälpa till med att flytta dem.

För att hjälpa till på din fastighet tar viltvårdaren ut en avgift.

Kontakta polisen

Om du har kört på ett vilt djur är du i flera fall skyldig att anmäla detta till Polisen på telefon 112.

Mindre djur som du kör på behöver inte rapporteras.

Du kan även kontakta polisen om du ser vilda djur som riskerar att bli påkörda exempelvis om de befinner sig innanför ett viltstängsel. Polisen kontaktar en eftersöksjägare med särskild kompetens för att spåra det påkörda djuret.

Läs mer om viltolyckor på Nationella Viltolycksrådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Markera platsen

Markera vid vägrenen var viltet springer av vägen och in i skogen. Det underlättar eftersöksarbetet och minskar djurets lidande.

Särskilda märkningsband finns för detta och är bra att ha liggande i bilen. Det går lika bra att använda något annat som du har till hands vid tillfället för att märka upp platsen.

Skyddsjakt är jakt med syfte att förebygga skador som vilt kan orsaka. Det kan handla om vargar som attackerar tamdjur eller gäss som äter upp säd på åkrar. Den myndighet du ska vända dig till för ett beslut om skyddsjakt är Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Stockholms webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om hur du bör hantera viltskador och skyddsjakt.

Naturvårdsverket är vägledande myndighet i jaktfrågor och på deras webbplats kan du hitta mer information om de lagar och regler som gäller vid skyddsjakt.

Om skyddsjakt på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du uppmärksammar att det finns djur som bör avlivas eller tas om hand ska du i första hand kontakta markägaren.

Om djuret är allvarligt skadat ger jaktlagen rätt till avlivning även på annans mark. Kommunens viltvårdare kan hjälpa till med det eller med kontakten till markägaren ifall det behövs.

Observera att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att vårda och rehabilitera skadade djur. Enligt reglerna krävs dock inte tillstånd för tillfällig förvaring av vilt upp till 48 timmar. Efter det måste djuret lämnas till viltrehabiliterare med godkänd anläggning. Även om det känns ledsamt är det många gånger bättre att avliva vilda djur eller låta dem vara.

I tätort eller på kommunal mark

Om du hittar ett större dött djur i tätort eller på kommunal mark, till exempel i parker och på gator, ta kontakt med kommunens viltvårdare.

På din tomt/mark

Om ett vilt djur har dött på din tomt är du som fastighetsägare ansvarig för kadavret. Ett mindre djur kan du förpacka väl i en plastpåse och sedan lägga bland dina hushållssopor. Större djur kan behöva forslas bort.

För hjälp att transportera bort djuret kan du kontakta kommunens viltvårdare eller kommunens driftentreprenör Peab på telefonnummer 08-540 815 01. De kan mot en avgift hjälpa dig med bortforsling.

Det är viktigt att ett dött djur hanteras och tas om hand på korrekt sätt för att minska risken för olägenhet.

I skog och mark

I skog och mark så tar naturen hand om det döda djuret. Markägaren är alltid i första hand ansvarig för döda djur i skog och mark. Hittar du ett dött djur i naturen som ingår i statens vilt, till exempel ett rovdjur, ska du alltid ringa Polisen, telefon 114 14.

Mer information hittar du på Polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du träffar på flera döda vilda djur i skog och mark ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Hittar du ett eller flera döda vildsvin är det extra viktigt att du rapporterar detta till SVA med anledning av förekomsten av svinpest (ASF) i närliggande länder.

Rapportera in fynd av döda vilda djur till SVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du hittar en död säl

Det är normalt att sälar dör och ibland flyter iland på stränderna. I de flesta fall får naturen ha sin gång och sälen får då ligga kvar för att bli mat åt sjöfåglar och andra djur. Om sälen ligger olämpligt och kan bli en sanitär olägenhet, till exempel på en allmän badplats. Då kan du ta kontakt med kommunens viltvårdare som får bedöma om den ska forslas bort eller som kan ta kontakt med markägaren.

Naturhistoriska riksmuseet är intresserade av rapporter om döda sälar. På deras webbplats kan du rapportera om du har hittat en död säl.

Rapportera fynd av död säl hos Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan kontakta Stockholm viltfågelrehab. De kan hjälpa till både med information och vid behov omhändertagande av fågeln.

Du når Stockholm viltfågelrehab på telefonnummer 072-56 95 112.

Det bästa är att låta djurungen vara. En ensam unge är väldigt sällan föräldralös eller övergiven. Föräldrarna är troligen i närheten, även om du inte ser dem.

Om du hittar ett djur vid till exempel en vägkant kan du flytta det till en säkrare plats i närheten – ta inte hand om ungen själv.

Råd om övergivna djurungar finns på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ser du en skabbräv ska markägaren eller kommunens viltvårdare kontaktas. Av smittskyddsskäl är det viktigt att begränsa spridning av sjukdomen och korta lidandet för räven. Kommunens viltvårdare har rätt att skjuta skabbräv på annans mark och tar inte ut någon avgift för det.

Jakt på skabbräv kan dock vara svårt att genomföra då räven hela tiden rör på sig och kan vara svår att följa. Jakt bedrivs inte heller i tätbebyggelse av säkerhetsskäl.

Rävskabb orsakas av ett kvalster som oftast angriper hunddjur, mer sällan kattdjur. Rävskabb kan även smitta våra husdjur.

Läs mer om rävskabb på SVA:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skandobs är en e-tjänst där du kan rapportera dina observationer av björn, järv, lodjur eller varg.

Genom att du rapporterar dina obseravationer bidrar du till kunskapen om rovdjurens utbredning och antal i Skandinavien.

Du kan rapportera direkt via länken här under. Du kan även ladda ned Skandobs som app till din mobil där appar finns.

Rapportera observationer av stora rovdjur i Skandobs. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viltvård handlar framför allt om att förbättra förutsättningarna för vilda djur. Det kan röra sig om olika åtgärder för att förbättra tillgång på mat, vatten och skydd för djuren. Det kan även handla om jakt för att viltstammen ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Den kommunalt ägda marken är uppdelad i olika områden som både ligger nära tätort och gränsar till trafikerade vägar. Målet är att viltet förvaltas på ett bra sätt med tanke på viltolyckor, säkerhet och påverkan på bebyggelse och anläggningar.

Kontaktuppgifter till kommunens viltvårdare

Gäller ditt ärende en skadad fågel kontakta då Stockholms Viltfågel Rehab Lars Persson jourtelefon 072-56 95 112

Österåkers kommun bedriver viltförvaltning på kommunens mark. Detta sker i samarbete med Österåker- och Vaxholms jaktvårdskrets som framför allt fokuserar på att begränsa bestånden av vildsvin, älg, räv och rådjur. De arbetar även med stödutfodring av rådjur och fåglar vintertid.

Kommunens viltvårdare

I Österåkers kommun finns viltvårdare som har tillstånd att avfyra vapen i tätbebyggt område. Du kan kontakta kommunens viltvårdare om du behöver hjälp på din fastigeht.

Österåkers jaktvårdskrets

I Österåker representeras jägarförbundet av Österåker-Vaxholm jaktvårdskrets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De är cirka 750 medlemmar och arbetar med lokala jakt- och viltfrågor. De har även utbildningsverksamhet.

Det finns i Österåker ett skyttecentrum med moderna älg, trapp och viltmålsbanor. Jaktvårdskretsen har egna jaktmarker på 382 hektar där de erbjuder dagkortsjakt som är öppen för alla.

Skyddsjakt är jakt med syfte att förebygga skador som vilt kan orsaka. Det kan handla om vargar som attackerar tamdjur eller gäss som äter upp säd på åkrar. Den myndighet du ska vända dig till för ett beslut om skyddsjakt är Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Stockholms webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om hur du bör hantera viltskador och skyddsjakt.

Naturvårdsverket är vägledande myndighet i jaktfrågor och på deras webbplats kan du hitta mer information om de lagar och regler som gäller vid skyddsjakt. Naturvårdsverket om skyddsjakt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viltvårdare

Om tillstånd finns från Länsstyrelsen kan viltvårdaren hjälpa dig att bedriva skyddsjakt.

Om ditt ärende gäller fastlandet:

Om ditt ärende gäller skärgården:

För att viltvården ska fungera bra är det viktigt att vi alla tar hänsyn till särskilda regler som gäller i samband med de olika jaktperioderna under året.

Om du ser skyltar om att jakt pågår går du på markerad led och hundar ska vara kopplade

Österåkers kommun lät 2017 göra en vildsvinsutredning som ligger till grund för viltvården gällande vildsvin på kommunens mark.

Ta del av viltvårdsutredningen , 1021.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Så här skyddar du dina fjäderfän/fåglar

  • Ha goda hygienrutiner.
  • Skydda dina djur från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras avföring.
  • Följ Jordbruksverkets restriktioner för aktuell skyddsnivå. Just nu gäller skyddsnivå 2 i Stockholms län.
  • Det bästa skyddet är att hålla dina fjäderfän/fåglar inomhus. I skyddsnivå 2 är detta också ett krav om du säljer ägg eller kött. Om du har hobbyhöns får de gå ut i en rastgård, men då ökar riskerna. Foder och vatten ska då också helst Foder och vatten ska då också helst ges inomhus, i annat fall skyddat under tak i rastgården.
  • Var observant på sjukdomssymtom som kan vara fågelinfluensa, såsom ökad dödlighet, minskad äggproduktion, nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit/törst, blåaktiga missfärgningar i huden. Kontakta i så fall veterinär skyndsamt

Vad gör jag om jag hittar döda vilda fåglar i naturen?

Rapportera! Om du hittar flera döda fåglar ska du rapportera det till SVA. Då kan de ta in fåglarna för provtagning och obduktion.

Generellt ska du vara noga med handhygien om du hanterar döda djur och fåglar som du hittar i naturen. Det beror på att det finns vissa smittor hos djur som även kan drabba människor.

Använd handskar och munskydd om du måste flytta ett dött djur och tvätta händerna efteråt.

Läs mer om smittsamma sjukdomar hos djur på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: