Österåkers kommuns logotype

Österåkers idrottsresa – idrott på barnens villkor

Familj med två vuxna och två barn tränar i gräset på en idrottsplan.

Foto: Scandinav bildbyrå.

Idrottsrörelsen utvecklas! Alla idrottsförbund har gemensamt formulerat en vision om en nyfiken, inkluderande idrott som anpassas efter barns och ungas villkor och förutsättningar: Strategi 2025. Österåkers kommun arbetar tillsammans med idrott- och friluftsföreningar för att nå strategins mål.

Österåkers idrottsresa är en samverkan mellan idrott- och friluftsföreningar, kommunen och RF(Riksidrottsförbundet)–SISU Stockholm. I samverkansarbetet ingår dialog, utbildning och erfarenhetsutbyte.
En avsiktsförklaring har tagits fram, "Samsyn Österåker" som består av:

 • Ett dokument som beskriver en gemensam grundsyn på idrotts- och friluftsverksamhet.
 • En process vars syfte är att ge stöd till den förändringsresa som krävs för att Strategi 2025 ska uppnås, för att den gemensamma grundsynen ska genomsyra all verksamhet och för att kommunens och strategins mål ska samverka och få genomslag. Processen består av en årlig utbildningsvecka och 1–2 stycken årliga ordförandeträffar där samtliga föreningar deltar tillsammans med Österåkers kommun och RF-SISU Stockholm för att utvärdera, fördjupa och förankra Samsynen.

Barns idrottande ska ske på barns villkor

Kommunens stöd till idrott- och friluftsföreningar är framförallt riktat till föreningarnas verksamhet för barn och unga. Utvecklingsarbetet Strategi 2025 och Samsyn Österåker genomförs för att barns idrottande ska ske på barns villkor. Föreningsverksamhet ska erbjuda en trygg miljö för barn och unga där de får möjlighet att växa, utvecklas och utmanas. En strävan är att föreningsverksamheten ska erbjudas likvärdigt och vara jämställd och inkluderande. Läs hela den gemensamma grundsynen i Samsyn Österåker.

Samsyn Österåker är en överenskommelse om innehållet i idrotts- och friluftsverksamheten som bedrivs i Österåkers kommun. Den grundar sig i samtal som förts mellan idrotts- och friluftsföreningar, Österåkers kommun och RF-SISU Stockholm sedan 2016.

Syftet är att idrottens utvecklingsresa ska få stöd att fortsätta i sin utpekade riktning: en mer nyfiken och välkomnande idrott där fokus på utveckling gör att fler blir motiverade att hålla igång hela livet. I en sådan idrott får alla chansen att nå sin fulla potential. Framtidens idrott ska inspireras av förändringarna som sker i samhället. Trösklarna måste sänkas och det måste gå att idrotta på fler olika sätt. (Riksidrottsförbundet om Strategi 2025)

Målet är att alla inblandade; föreningsstyrelser, ledare, aktiva och föräldrar ska veta vad idrotts- och friluftsrörelsen i Österåker står för och vad det innebär att vara aktiv i den. Det ska även vara tydligt att kommun och förbund samarbetar för att stötta i rätt riktning.

Samsyn Österåker består av ett dokument och en process:

Dokumentet är formulerat utifrån värden och innehåll som kommit fram ur ett antal workshops där idrotts- och friluftsföreningar, kommunen och RF-SISU Stockholm deltagit. Här finns dokumentet att ta del av , 100.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Processen är den struktur som ska hålla skrivelsen levande och under utveckling: En årlig utbildningsvecka där styrelser, aktiva, ledare och föräldrar får tillgång till inspiration, motivation och kompetensutveckling. En årlig ordförandeträff med avstämning och utvärdering.

Samsyn kräver dialog. Den viktigaste komponenten för att nå samsyn är att samtala. Kommunens främsta ansvar i Samsynsarbetet är att skapa forum för och bjuda in till samtal. I angelägna, specifika frågor likväl som för allmän information. Långsiktigheten i Samsyn Österåker bygger på kontinuitet och en förståelse för att samhället är föränderligt.

Samsyn Österåker bygger på att alla tre parter är aktiva och tar ansvar i processen.

När det är dags för en ny utbildningsvecka presenteras programmet här.

Under 2024 genomförs ingen kommungemensam utbildningsvecka.
De flesta idrott- och friluftsföreningar erbjuder aktiva, föräldrar och ledare olika utbildningar genom sina förbund eller i egen regi.
Det kan handla om idrottslig kompetens, ledarutbildning, HLR eller skadeförebyggande. Hör efter i din förening vilka utbildnignar som är på gång.

Under år 2015 tog Riksidrottsförbundet beslut om en ny verksamhetsidé och ett strategiskt doument. Där antogs fyra övergripande mål:

 • Livslångt idrottande.
 • Idrottens värdegrund är vår styrka.
 • Idrott i förening.
 • Idrotten gör Sverige starkare.

Två år senare, 2017, beslutades om fem prioriterade utvecklingsresor för att de övergripande målen ska nås:

 • En ny syn på träning och tävling.
 • Den moderna föreningen engagerar.
 • Inkluderande idrott för alla.
 • Jämställdhet för en framgångsrik idrott.
 • Ett stärkt ledarskap.

Utvecklingsresan har redan resulterat i att många idrotter har sett över hur de tränar och tävlar. Riksidrottsförbundet tittar mer och mer på hur bidragen till idrotten kan justeras för att stötta föreningar i strategins riktning. Österåkers kommun tillsammans med idrott- och distriktsförbund och föreningslivet, ser över hur vi kan stötta vårt lokala föreningsliv. Vi gör det genom att samverka, omvärldsbevaka, utbilda och samtala. Läs mer om Strategi 2025 och de fem prioriterade utvecklingsresorna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnkonventionen som lag

Idrottens värdegrund genomsyras sedan många år tillbaka av FNs barnkonvention. När konventionen nu har blivit lag i Sverige blir denna värdegrund än viktigare att lyfta, medvetandegöra och praktisera. Stöd i det arbetet finner föreningarna här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer utbildningar

RF-SISU Stockholm erbjuder löpande utbildningar inom en mängd områden. Just nu genomförs utbildningarna digitalt. Sök aktuella utbildningar här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inspiration

Här finns en podcast Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med fokus på föreningsidrott där experter, förebilder, ledare och barn delar sin kunskap om föreningsidrott och inspirerar till utveckling.

Om det oönskade händer

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla ska kunna idrotta utan att riskera utsättas för detta.

Läs mer om trygga idrottsmiljöer på Riksidrottsförbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du känner oro för att ett barn far illa kan det vara aktuellt att göra en orosanmälan hos Socialtjänsten. Du kan också bolla ett ärende och få råd och tips om hur du bör gå vidare hos enheten för barn och ungdom hos kommunen.

Se Riksidrottförbundet SISUs film om den värdefulla föräldrarollen:
Hur kan du som vuxen stötta barn som idrottar? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
kulturadmin@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.