Bidrag, stöd och stipendier

Österåkers kommun stöttar ideella föreningar genom olika bidrag, stöd och stipendier. Här finns information om dessa och om hur din förening gör för att ansöka.

Vad är en ideell förening?

Österåkers kommun kan enbart stödja ideella föreningar – inte ekonomiska föreningar. En ekonomisk förening har syftet att arbeta för sina medlemmars ekonomiska intressen genom en ekonomiskt inriktad verksamhet. En ideell förening kan också arbeta för sina medlemmars ekonomiska intressen, men gör det genom ideell verksamhet. En fackförening är ett sådant exempel.

En ideell förening kan också bedriva näringsverksamhet och ändå vara ideell, om pengarna går tillbaka till idrottsverksamheten exempelvis. Det är beskrivningen av ändamålen i stadgarna och verksamheten som avgör om föreningen kan betraktas som ideell eller inte.

Ideella föreningar gör det möjligt för många människor att utöva olika typer av aktiviteter, känna gemenskap och samtidigt direkt eller indirekt driva en demokratisk del av samhället.

För att kunna söka bidrag behöver föreningen vara godkänd som bidragsberättigad förening av berörd nämnd. För mer information klicka här.

Läs mer om ideella föreningar på webbplatsen verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidrag till ideella barn- och ungdomsföreningar

Till barn- och ungdomsföreningar delas två typer av bidrag ut; aktivitetsbidrag och anläggningsbidrag. Som barn- och ungdomsföreningar räknas de ideella föreningar som har verksamhet för barn och unga mellan 7 och 25 år.

Aktivitetsbidraget baseras på antal träffar och deltagare och söks två gånger per år. Senast 25 februari ansöks för verksamhet under höstterminen året innan. Senast 25 augusti ansöks för verksamhet under vårterminen.

 • Föreningen får 24 kronor per aktivitet samt 4 kronor per deltagare.

Aktiviteten ska pågå i minst en timme och ha tre bidragsberättigade deltagare och en ledare. Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per aktivitet.

Riktlinjer

 • Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare.
 • Bidrag ges för deltagare som är folkbokförda i Österåkers kommun.
 • Bidrag beviljas endast en gång per dag och grupp.
 • En grupp får inte indelas i mindre grupper för att erhålla ytterliggare aktivitetsbidrag. Gruppen ska vara naturligt sammansatt och inte konstruerad.
 • Näravaro registreras vid varje enskild aktivitet.
 • Kommunen äger rätt att kontrollera ansökans riktighet. Vid efterfrågan ska förening tillhandahålla samtliga handlingar som har betydelse för ansökan om aktivitetsstöd.
 • Lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna begärda handlingar kan medföra att en förening vid en eller flera bidragsperioder avstängs från bidrag. Även återbetalning kan krävas.

Så här söker du bidraget

För att kunna söka bidraget behöver din förening ha tillgång till kommunens bidragssystem. Det får föreningen genom att e-posta namn- och kontaktuppgifter till behöriga styrelsemedlemmar (firmatecknare och bokningsansvariga) samt föreningens räkenskapsår och årsmötesmånad till foreningsmail@osteraker.se

Kommunen skickar därefter inloggningsuppgifter som gör att er förening kan ta er in i systemet för att lägga in följande uppgifter:

 • konstituerande protokoll (inklusive firmatecknare)
 • föreningens stadgar
 • räkenskaper (balansräkning, resultaträkning och verksamhetsberättelse)

Därefter ska föreningen skapa en kommunfil som blir er ansökan om kommunalt aktivitetsstöd.

Ideella barn- och ungdomsföreningar som äger, hyr privat eller arrenderar anläggning kan också söka anläggningsbidrag. Detta bidrag söks en gång per år, genom ansökningsblanketten nedan. Sista ansökningsdatum är 31 augusti.

De flesta ideella föreningar tillhör någon riksorganisation som stöder föreningarnas aktiviteter. Ett exempel är idrottsföreningar, där Riksidrottsförbundet delar ut lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, till sina föreningar.

Inkluderingsbidrag

Inkluderingsbidrag kan sökas av föreningar som arbetar aktivt för inkludering av personer som annars har högre trösklar in i ordinarie, öppna verksamheter. Med bidraget vill kommunen stötta lokala verksamheter som ger större möjligheter för personer som behöver extra resurser och/eller riskerar att hamna i utanförskap.

Bidraget ges för verksamhet eller projekt som erbjuder en meningsfull aktivitet för en prioriterad målgrupp med mål att främja inkludering i det lokala samhället.

Kulturevenemangsbidrag

Har du idéer för ett kulturprojekt? Då kan Österåkers kommun erbjuda dig rådgivning och stöd. I början av året kan du söka kulturevenemangsbidrag om du vill producera ett offentligt kulturevenemang i Österåker. Kommunen prioriterar evenemang som involverar professionella kulturaktörer, håller hög kvalitet samt har producenter med tidigare evenemangsvana. Blankett för att ansöka hittar du nedan. Ansökan ska vara inne senast den 15 januari.

Ansökan skickas antingen per post till Österåkers kommun, Kultur- och fritidsnämnden, 184 86 Åkersberga eller via e-post till kulturochfritidsnamnden@osteraker.se

Din ansökan behandlas vid ett av Kultur- och fritidsnämndens sammanträden.
Nämnden fattar beslut under våren. Du får därefter besked om din ansökan har beviljats eller inte.

Bidrag till kultur för äldre

Det finns två typer av bidrag att söka till kultur för äldre; verksamhetsbidrag och projektbidrag.

Verksamhetsbidraget ska ge en grundtrygghet till föreningsverksamheten och därmed skapa möjligheter för medlemmarna att under året delta i olika kulturella aktiviteter.

Pensionärsföreningar och ideella föreningar i Österåkers kommun där en majoritet av medlemmarna är över 65 år kan söka verksamhetsbidraget. Bidraget ska sökas senast 15 mars.

Projektbidraget ska göra nyskapande och tillfälliga projekt som ligger utöver föreningens ordinarie verksamhet möjliga. Det kan till exempel röra sig om nya föreningsanknutna arrangemang eller nyskapande föreningsdrivna projekt.

Projektbidraget går att söka av alla föreningar för projekt med äldre som målgrupp. Bidraget kan sökas två gånger per år; senast den 15 mars och 15 september.

Studieförbundsbidrag

Ett studieförbund ägnar sig åt folkbildning för att människor ska kunna utveckla sina idéer och intressen. Den vanligaste verksamheten är så kallade studiecirklar, där en liten grupp människor tillsammans söker kunskap inom ett ämne. Studieförbund som är verksamma i Österåker kan söka bidrag årligen senast den 31 maj. Du ansöker om bidrag för föregående verksamhetsår.

Socialnämndens föreningsbidrag

Föreningar i Österåkers kommun som arbetar inom det sociala området kan söka Socialnämndens föreningsbidrag. Bidraget riktar sig till föreningar som är aktiva inom kommunen och jobbar med förebyggande arbete och/eller ger stöd till exempelvis funktionsnedsatta eller äldre. Föreningen ska också ha aktiviteter tillgängliga för sin målgrupp.

Du skickar ansökan till socialnamnden@osteraker.se senast 30 april. Ansökan ska innehålla senaste årsmötesprotokollet, senaste årets verksamhetsberättelse och budget för det sökta året.

Sista ansökningsdag 30 april. Endast kompletta ansökningar kan behandlas. Beslut tas i juni 2020 av Socialnämnden.

Andra kulturbidrag

Du kan också söka kulturbidrag från Kulturförvaltningen inom Region Stockholm och Statens kulturråd.


Miljöbidrag

Du som är förening eller organisation med verksamhet i Österåkers kommun kan ansöka om ekonomiskt bidrag för åtgärder som bidrar till en bättre miljö och hållbar utveckling i linje med Agenda 2030.

Alla organisationer och föreningar som är politiskt och religiöst obundna och har verksamhet i Österåkers kommun kan söka. Bidraget ges inte till bolag eller enskilda personer.

Läs mer och ansök om miljöbidrag 2023. Öppnas i nytt fönster.


Tillgänglighetsbidrag

Österåkers kommun arbetar för ökad tillgänglighet för alla invånare. Nu finns möjlighet för föreningar och organisationer att söka ett bidrag för åtgärder som bidrar till att kommuninvånare får mer jämlika förutsättningar och rättigheter kring tillgänglighet. Bidraget kan ges till såväl fysiska åtgärder som aktiviteter och vara kopplad till Agenda 2030.

Alla organisationer och föreningar i Österåker som är politiskt och religiöst obundna och har verksamhet i kommunen kunde söka bidraget. Åtgärden ska gynna den verksamhet som bedrivs i Österåker. Bidraget är inte avsett att gå till bolag eller enskilda personer.

Läs mer och ansök om tillgänglighetsbidrag 2023 Öppnas i nytt fönster.


Österåkers kulturpris

Varje år delar Österåkers kommun ut ett kulturpris till en person, grupp
eller förening som gjort en särskilt insats inom något kulturellt område.
Pristagaren ska vara född eller bosatt i Österåker, eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Priset är på 10 000 kronor. Senast den 5 oktober varje år kan du nominera någon annan eller själv ansöka om priset.

Skicka nomineringen till kulturochfritidsnamnden@osteraker.se


Stipendier

Du som bor i Österåkers kommun kan söka stipendier från Lions. Lions har ett stipendium för kultur, ett för ungdomsverksamhet samt ett för miljö. Stipendierna delas ut till enskild person, grupp eller förening. Respektive stipendium är på 10 000 kronor. Politiska föreningar kan inte söka stipendium.

Läs mer på Lions Club Österåkers webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
kulturadmin@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: