Min skoldag

Länk till hemsidan Min skoldag

Webbverktyget min skoldag är till för att tillsammans med eleven hitta ett bra sätt att föra dialog om elevens upplevda lärmiljö. Här kan man genom att använda verktyget flera gånger få fram mönster som man tillsammans kan arbeta med för en mer tillgänglig skoldag.

Din roll som vuxen

Verktyget och dess frågor riktar sig till eleven. Tanken är att eleven i största möjliga utsträckning själv ska besvara frågorna. De reflektioner och insikter som görs kan hjälpa eleven att i samråd med läraren se vad som krävs för att få en bra skoldag. Det finns en viktig poäng i att du som vuxen finns med för att lyssna, stötta och vid behov förklara. Det finns mycket att lära av elevens svar och resonemang. Därför finns på varje fråga en ikon för dig som vuxen. Här kan du klicka för att få råd och tips för varje specifik fråga.

Delaktighet och inflytande

Detta verktyg syftar till att öka barn- och elevinflytande och delaktighet för att skapa förutsättningar för lärande för alla. Dels genom elevers egna insikter om sig själva, och dels genom att kunna dela dessa insikter med någon vuxen. Genom frågor skapas ett forum för elever och stöttande vuxna att fundera över vad som är viktigt för att trivas, må bra och lära. Förhoppningen är att eleven får en ökad förståelse för vad som fungerar för hen själv, samt att andra kan behöva samma eller helt andra saker – en ökad förståelse för varandra. Verktyget får igång tankar och funderingar kring förutsättningar för lärande.

En tillgänglig lärmiljö för alla

För att skapa en tillgänglig undervisning måste vi se lärmiljön i sin helhet och ta med alla faktorer som påverkar elevers möjligheter till lärande och kunskapsutveckling. Målet är att skapa bra förutsättningar för alla barn och ungdomar för en likvärdig utbildning. Det som vissa har extra behov av gynnar oftast alla. Det kräver dock insikt om vad eleverna tycker är viktigt.

Verktyget tar avstamp i Specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsmodell som fokuserar på att identifiera och undanröja hinder och genom aktiva åtgärder utveckla och förbättra lärmiljön för alla. Om man lägger mer tid på att planera lärmiljön blir vinsten att det som tidigare varit extra anpassningar blir generellt stöd för alla.

Bild av tillgänglighetesmodellen

Tillgänglighet utifrån flera perspektiv

En likvärdig utbildning är en demokratisk rättighet och enligt barnkonventionen ska vi dessutom skydda barn mot diskriminering, se till barnets bästa och säkerställa rätten till liv och utveckling och rätten att bli hörd. Trots det visar ett flertal rapporter att skolan inte är fullt tillgänglig.

Detta verktyg är inspirerat av Specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. I modellen ligger förutsättningar för lärande som grund för de tre perspektiven social, pedagogisk och fysisk tillgänglighet. I detta verktyg har dessa perspektiv översatts till en skoldag, en lektion och ett klassrum.

Bild på triangel som visar förutsättningar för lärande
Publicerad:
Senast uppdaterad: