Att möta olikheter (AMO)

AMO triangeln

En bild som visar de olika delarna inom AMO

Pedagogcentrum erbjuder utbildning, handledning, rådgivning och fortbildning inom likvärdig utbildning och tillgänglig lärmiljö. Modellen AMO "Att möta olikheter" är ett stöd till förskolor, skolor, pedagoger, lärare och skolledare.

Vi möter dagligen barn och elever i förskolan och skolan som, av olika anledningar, har behov av anpassningar i lärmiljön. Skollagen slår fast att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Genom att göra lärmiljön tillgänglig, skapa förutsättningar för delaktighet och ett inkluderande arbetssätt där olikheter tillåts vara en tillgång, skapas förutsättningar för likvärdig utbildning.

I skolan och förskolan diskuteras ofta barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och deras behov av en tillgänglig lärmiljö. Forskningen konstaterar att det saknas kunskap om hur vi bäst bemöter och undervisar dessa barn/elever. Vi behöver även bredda vårt register av förebyggande insatser för att ge likvärdiga förutsättningar till de som inte faller inom ramen för NPF. Vi behöver skapa en förståelse för hur olikheter och funktionsnedsättningar kan ställa krav på undervisning och förhållningssätt. Att arbeta med likvärdig utbildning och tillgänglig lärmiljö är ett systematiskt och ständigt pågående arbete och vi behöver bygga upp en bas av kunskap om hur förebyggande insatser kan möjliggöra en likvärdig utbildning.

2018 fick Pedagogcentrum i uppdrag från skolnämnden att skapa en modell som ska ge ökade kunskaper gällande olika funktionsvariationer som på olika sätt kan hindra barn eller elever från att nå verksamhetens mål. Pedagogcentrum ska ge vägledning, handledning, utbildning och fortbildning för förskolor och skolor som ska syfta till att förskolan och skolan blir en plats där alla barn och elever får möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina egna förutsättningar. AMO har växt fram genom att ta del av vetenskapliga studier, Specialpedagogiska skolmyndighetens material för tillgänglig utbildning, Skolverkets material om tillgänglig lärmiljö samt genom beprövade erfarenheter.

Arbetet sker löpande under året främst på uppdrag av rektorer.

All information om AMO hittar du via länken nedan.

Publicerad:
Senast uppdaterad: