Visselblåsarkanal

I Österåkers kommun arbetar vi aktivt med att samtliga styrdokument, principer och gällande lagar efterlevs. Vi är dock medvetna om att det kan ske händelser som upplevs som missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Utifrån detta har Österåkers kommun en visselblåsarfunktion dit du kan anmäla oegentligheter som misstänks förekomma inom kommunens verksamheter.

För att du ska känna sig trygg i att lämna din rapport anonymt och vara säker på att informationen hanteras korrekt använder vi oss av Lantero, som är en extern mottagare.

Funktionen riktar sig till:

  • Medarbetare
  • Den som söker arbete
  • Den som söker eller utför volontärarbete eller praktik
  • Inhyrda arbetstagare
  • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag
  • Personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan

Skyddet gäller även efter att personen har lämnat verksamheten. Däremot gäller inte möjlighet att rapportera för förtroendevalda, anhöriga, brukare, vårdnadshavare, patienter eller boende i kommunen (kommunmedlemmar). Utifrån lagens mening ska dessa grupper ej rapporteras i de rapporteringskanaler som beskrivs och får då heller ej det skydd lagen ger.

Så här gör du anmälan

Du kan lämna en digital rapport via länken https://lantero.report/osterakerskommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller använda din telefons kamera och scanna in QR-koden nedan.

QR-kod för att göra anmälan via rapporteringstjänsten på Lantero.

Du kan även ringa och lämna din anmälan på 020-899 433.

Frågor och svar

Syftet är att kommunen ska kunna ta tag i problem i ett så tidigt skede som möjligt. En anonym kanal är tänkt som ett komplement. Visselblåsning har som syfte att tydliggöra allas ansvar att gemensamt uppmärksamma problem och områden där organisationen och dess medarbetare inte följer rådande lagar.

Vår rapporteringstjänst är via extern part och helt fristående från kommunen vilket gör att det inte är möjligt att efterforska vem som gjort en anmälan.

Om du önskar vara anonym behöver du vara noggrann med hur du formulerar och uttrycker dig i din anmälan då det annars kan bli uppenbart vem som anmält.

När ärendet är färdigt och handlagt raderas det från systemet och därmed finns ingen känslig information lagrad hos Lantero.

Ärenden handläggs av en speciellt utsedd förtroendegrupp inom Österåkers kommun eller av ett externt oberoende ombud vid förhöjd jävrisk. Utredning och eventuell rekommendation för åtgärd eller vidare hantering föredras i Österåkers kommuns ledningsgrupp.

Om informationen i anmälan är otillräcklig kan handläggaren begära in en komplettering från dig som uppgiftslämnare, det är då viktigt att så snart som möjligt bistå handläggaren med kompletterande information för att hanteringen ska kunna ske på utsatt tid.

Begäran om komplettering eller återkoppling om handlagt ärende sker alltid utan att handläggaren kan se den anonyma uppgiftslämnarens namn eller mejladress.

Det är endast speciellt utvalda förtroendepersoner som har ansvar för att handlägga ärenden som kommer in. Endast dessa personer kan se informationen.

Den initiala utredningen tar normalt omkring två veckor, vilket kan skifta något.

Efter en utredning får uppgiftslämnaren återkoppling om att ärendet har handlagts eller avskrivits, samt kortfattad information om hur det har bedömts.

Kontaktinformation

Har du frågor om rapporteringsfunktionen, kontakta info@lantero.se

Mer information om tjänsten finns även på Lanteros webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad:
Senast uppdaterad: